• BEVEGELSE : Kunnskapsoversikt : Drift og vedlikehold for gående og syklende 

   Saltnes, Tor Erik; Ragnar, Evensen; Granden, Marte; Holen, Åsmund; Johansen, Johnny M. (Oppdragsrapport;VN PT – 20776, Report, 2017-12)
   Hensikten med denne deloppgaven er å finne ut hvordan en kan måle dekketilstand på gang- og sykkelveger (g/s-veger) om sommeren. Som grunnlag for denne vurderingen inngår en kartlegging av hvilke krav som stillestil ...
  • Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008-2011 : vegtunnelers oppetid 

   M. Johansen, Johnny; Holen, Åsmund; ViaNova (Statens vegvesens rapporter;143, Report, 2012-08-15)
   Rapporten dokumenterer resultater fra analyse av stengetider og oppetider for vegtunneler bygd etter tradisjonell utførelse iht håndbok 021 Vegtunneler sammenholdt med utførelse med helstøpt tunnelhvelv. Formålet med ...
  • Levetid for vegdekker Norge og Sverige 

   Johansen, Johnny M; Evensen, Ragnar; Holen, Åsmund (Report, 2023-12)
   VegDim er et FoUI-program i regi av Statens vegvesen (2018–2024) med mål om å utvikle og ta i bruk et digitalt dimensjoneringssystem for vegoverbygninger, ERAPave PP. I samband med utviklingen av ERAPave PP gjennomføres ...
  • Salt SMART - Alternative kjemikalier og tilsetningsstoffer til natriumklorid - en litteraturgjennomgang 

   Holen, Åsmund (Teknologirapport;2593, Report, 2010-06-01)
   Formålet med dette arbeidet er å samle inn dokumentert kunnskap gjennom litteratur om alternative kjemikalier til natriumklorid for bruk i vinterdriften og om tilsetningsstoffer til natriumklorid. Studiet omfatter effekten ...
  • Underkjølt regn og andre værforhold som gir hurtig glatt veg 

   Holen, Åsmund; Mahle, Anette H.; Johansen, Johnny M. (Statens vegvesens rapporter;148, Report, 2019-01)
   Rapportens formål er å forbedre kunnskapen og forståelsen om værforhold som gir hurtig endring fra bar veg til glatt veg mht. meteorologi, effekt på føreforhold, omfang, beslutningsstøtte og vinterdriftstiltak. Rapporten ...
  • Underkjølt regn og andre værforhold som gir hurtig glatt veg 

   Holen, Åsmund; Mahle, Anette H; Johansen, Johnny M (Statens vegvesens rapporter;148, Report, 2018-02)
   Rapportens formål er å forbedre kunnskapen og forståelsen om værforhold som gir hurtig endring fra bar veg til glatt veg mht. meteorologi, effekt på føreforhold, omfang, beslutningsstøtte og vinterdriftstiltak. Rapporten ...
  • Vegoverbygning 

   M.Johansen, Johnny; Evensen, Ragnar; Holen, Åsmund (Report, 2022-05-13)
   Rapporten dokumenterer resultatet fra sammenligning av krav, byggemåter og materialer for veg i Norge og Sverige, med vurdering av ulikheter, fordeler og ulemper med krav som stilles i de to landene. Arbeidet omfatter kun ...
  • Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer 

   Holen, Åsmund (Statens vegvesens rapporter;633, Report, 2017-05-31)
   Denne rapporten oppsummerer status og resultater fra beste praksis undersøkelser, litteraturundersøkelse og caseundersøkelse gjennomført i delprosjekt Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer under ...
  • Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer. Undersøkelse av beste praksis: Spørreundersøkelse og dybdeintervjuer 

   Holen, Åsmund (Statens vegvesens rapporter;411, Report, 2015-10-08)
   Denne rapporten oppsummerer erfaringer fra spørreundersøkelse og dybdeintervjuer med hensyn til vinterdrift av høytrafikkert vegnett ved lave temperaturer.
  • Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer: Case-strekning E6 Oslo - Akershus, oppfølging av førerforhold 

   Holen, Åsmund (Statens vegvesens rapporter;554, Report, 2017-04)
   Denne rapporten oppsummerer resultater fra undersøkelse av føreforhold på case-strekning E6 Oslo – Akershus i delprosjekt Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer under Etatsprogram Vinterdrift (EVI).
  • Vinterdrift ved høytrafikkerte veger ved lave temperaturer: Litteraturundersøkelse 

   Holen, Åsmund (Statens vegvesens rapporter;568, Report, 2017-04)
   Denne rapporten tar for seg en litteraturundersøkelse som er gjort i delprosjekt Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer under Etatsprogram Vinterdrift (EVI).