• Frie fiskeveger: Utbedring av vandringshinder for fisk 

   Haugland, Øyvind; Vågnes Hjelle, Ingrid M. (Statens vegvesens rapporter;459, Report, 2015-12)
   Kulverter, stikkrenner og bruer kan i enkelte tilfeller skape vandringshinder for fisk. Rapporten tar for seg forskjellige hindertyper og utfordringer knyttet til utbedringsprosessen; fra forarbeidet med identifisering av ...
  • Økologisk konfliktkartlegging region nord : konflikter mellom transportsystemet og biologisk mangfold 

   Gade-Sørensen, Lars Aage; Haugland, Øyvind (Statens vegvesens rapporter;170, Report, 2012-10)
   I Nasjonal Transportplan 2010 - 2019 er det nedfelt et etappemål om at konflikter mellom eksisterende vegnett og biologisk mangold skal utbedres. En kartlegging basert på Naturbase (Direktoratet for naturforvaltning) har ...