• Vegsalt og tungmetaller i innsjøer langs veier i Sør-Norge 2010 

      Haugen, Thrond; Bækkun, Torleif (VD rapport;50, Report, 2012-01)
      Statens vegvesen ved Vegdirektoratet har ønsket å belyse de vannkjemiske konsekvensene av avrenning fra veger til vegnære tjern og innsjøer, omfanget av påvirkede innsjøer samt årsaksforholdene mellom salting, vegtrafikk ...