• Elektriske anlegg 

   Statens vegvesen (Håndbok/Statens vegvesen;N601, Book, 2017)
   Statens vegvesens normaler er gitt med hjemmel i forskrifter etter veglova §13 vedrørende anlegg av veg. Handbok N601 Elektriske anlegg skal gjøre det enklere a koordinere ønsket kvalitet og elsikkerhet ved planlegging, ...
  • Feltundersøkelser: [Håndbok R211] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R211, Book, 2018)
   Håndbok R211 Feltundersøkelser består av metodebeskrivelser for feltundersøkelser som utføres i eller for Statens vegvesen. Boka gir en samlet beskrivelse av metodene til praktisk bruk ved siden av gjeldende standarder og ...
  • Haandbog i Norsk Ret : administrativ Ret 

   Riddervold, H. Riddervold (Book, 1894)
   Den gjældende Lovgivning om Veivæsenet, der stammer fra 1851, er ved senere Love bleven saa væsentlig forandret og vedkommer foruden den offentlige Administration saamange private Interesser over det hele Land, at Haandbogens ...
  • Hefte 1: Undom og arbeid : Vern og miljøserien del 2: Verksteder, kontrollhaller, garasjer og lager [Håndbok 013] 

   Vegdirektoratet (Håndbok Statens vegvesen;013, Book, 1980-01)
   Dette er et nytt prøvehefte i vegvesenets håndbokserie om verne- og miljøspørsmål. Utgivelsen av heftene skjer i nært samarbeide mellom verneledere i enkelte fylker og Vegdirektoratet. Ansvarlig for den videre oppfølging ...
  • Kvalitetssikring : A. Overordnet del : [Håndbok 144] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;144, Book, 1993)
   Foreliggende kvalitetssikringshåndbok beskriver det overordnete kvalitetssystemet for Statens Vegvesen. Kvalitetssikring skal benyttes som hjelp, slik at etaten oppnår riktig kvalitet på det vi utfører. Statens vegvesen ...
  • Kvalitetssikring : Overordnet del (Nivå A) : [Håndbok 144] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;144, Book, 1994-03)
   Denne kvalitetssikringshåndboka beskriver det overordnede kvalitetssystemet for Statens vegvesen. Kvalitetssikring skal sikre at etaten oppnår riktig kvalitet på det vi utfører. Statens vegvesen bygger på mål- og rammestyring ...
  • Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag : [Håndbok 066] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;066, Book, 2010-11)
   Hensikten med disse retningslinjer er å lette og standardisere utarbeidelsen av konkurransegrunnlag for bygg- og anleggsarbeid, drifts- og vedlikeholdsarbeid, og fagkontrakter innenfor asfaltarbeider, vegmerking etc.
  • Retningslinjer for vedlikehold av vegkanter og skråninger 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;, Book, 1976)
   Mens vegbanen alltid har hatt, og fremdeles har, størst prioritet vegvesenets vedlikeholdsarbeid, er de områder som ligger utenfor kjørebanen i noen grad forsømt. En vil nå legge vekt på at hele vegområdet, innbefattet ...
  • Risikovurdering i vegtrafikken: [Hånbok V721] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V721, Book, 2014)
   Denne veilederen beskriver framgangsmåter for risikovurderinger på viktige områder av virksomheten vår.
  • Road safety audits and inspections : guidelines : [Handbook 222] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;222e, Book, 2006)
   This handbook describes the basic principles, requirements, responsibilities, guidelines and methods for undertaking road safety audits and inspections at the Norwegian Public Roads Administration. Road safety audit of ...
  • Vegplanlegging : Forskrifter for utarbeiding og behandling av planer for riks- og fylkesveg : [Håndbok 077] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;077, Book, 1987-08)
   Veglovens § 12 har følgende ordlyd: «Departementet gir føresegner om utarbeiding av framlegg til planar for riksveg og fylkesveg og om førehaving av slike framlegg. Denne håndbok - Vegplanlegging - inneholder Samferdsels ...
  • Vegtrafikkstøy : Metode for registrering [Håndbok 040] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;040, Book, 1978-07)
  • Vegtunneler: [Håndbok N500] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;N500, Book, 2016)
   Statens vegvesens normaler er gitt med hjemmel i forskrifter etter vegloven §13 vedrørende anlegg av veg. Håndbok N500 gjelder alle typer vegtunneler på offentlig veg. Normalen gjelder for nye tunneler, den skal også ...
  • Økonomi og framdrift- Bruer : Økonomisk oppfølging og framdrift ved bruarbeider : [Håndbok 103] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;103, Book, 1983-03)
   Etter forslag fra arbeidsdelingsutvalget og videre bearbeiding av Vegdirektoratet er følgende arbeidsområde delegert til vegsjefene i B-Rundskriv nr. 47/82 av 30. juni 1982: "Vegsjefene gis ansvaret for økonomisk oppfølging ...