Now showing items 41-60 of 168

  • Bruprosjektering - 12 : Kulverter og rør : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1983)
   Håndbok-001 Bruprosjektering har til nå vært utgitt i et ringpermsystem - bestående av tre deler. Av flere grunner har vi nå valgt å gå over til hefter. Kapitlene blir samtidig gjennomgått og tildels revidert. Noen av ...
  • Bruprosjektering - 12 : Kulverter og rør : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1983)
   Det er utarbeidet en normal for kulverter, som omfatter plasstøpte kulverter, elementkulverter av betong, korrugerte stålrør og betongrør. Normalen er utarbeidet for fundamentering av prefabrikerte kulverter og rør på ...
  • Bruprosjektering - 13 : Gangvegbruer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1985)
   Dette kapittel inneholder normaler med komplette form- og ameringsdata for fire gangvegbruer med ett eller flere fritt opplagte spenn.
  • Bruprosjektering - 16: Skredoverbygg : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1989)
   I dette heftet er det samlet en del regler og forslag vedrørende prosjektering av skredoverbygg. Hensikten med heftet er å angi hvilke laster et overbygg skal dimensjoneres for. Videre inneholder heftet forslag til ...
  • Bruprosjektering : Eurokodeutgave : veiledning [Håndbok 185] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;185, Book, 2011)
   Håndbok 185 Eurokodeutgave 2011 supplerer Eurokodene der disse ikke har spesielle regler for beregning og dimensjonering av brukonstruksjoner. Trafikklast på bruer med spennvidde over 500 meter og på ferjekaier er ikke ...
  • Bruprosjektering : normal [Håndbok N400] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;N400, Book, 2014)
   Håndbok 185 Bruprosjektering, versjon oktober 2009, er utgitt med hjemmel i Forskrift om anlegg av offentlig veg av 29. mars 2007, som igjen er hjemlet i Veglovens § 13. Innenfor rammen av nevnte forskrift fastsetter hermed ...
  • Bruprosjektering : normaler [Håndbok 185] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;185, Book, 2009-10)
   Håndbok 185 Bruprosjektering, versjon oktober 2009, er utgitt med hjemmel i Forskrift om anlegg av offentlig veg av 29. mars 2007, som igjen er hjemlet i Veglovens § 13. Innenfor rammen av nevnte forskrift fastsetter hermed ...
  • Bruprosjektering: Eurokodeutgave : veiledning [Håndbok V499] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V499, Book, 2014)
  • Cold bitumen stabilized base courses : guidelines [Handbook 198E] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;198E, Book, 1999-11)
   The present document is a translation of the original guidelines written in Norwegian in 1997. These guidelines are dealing with cold bitumen stabilized base courses. The guidelines cover mix design, production, laying ...
  • Designhåndbok : etatens visuelle identitet : retningslinjer [Håndbok 170] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;170, Book, 2007)
   Designhåndboken gir en samlet fremstilling av de elementer som skal benyttes i visuell sammenheng. Den inngår som et sentralt styrende dokument som del av vårt ledelses og styringssystem. Det viktigste er de visuelle ...
  • Dimensjonering av bro på E6 over Høytverrelva, i Bardu 

   Burns, Henrik; Pilipuk, Yauheni; Mohammadi, Farid; Osen, Odd Martin Melvold (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven har det blitt drøftet alternative løsninger til et brusted gitt av Statens vegvesen. Det skal plasseres en bru over Høytverrelva på E6 i Bardu kommune, og i denne bacheloroppgaven vil det bli ...
  • Dommer i kontrakts- og entrepriserett på Statens vegvesens område 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V921, Book, 2014-09)
   Domssamlingen inneholder rettskraftige dommer i saker med utspring i veganlegg og drift av vegnettet. Noen dommer omfatter også brubygg. Det har vært viktig å bringe omtvistede krav inn for domstolene og mange av dommene ...
  • Døgnhvileplasser for tungtransporten : veiledning [Håndbok V136] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V136, Book, 2014-06)
   Uthvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten. Tilbudet til langtransportsjåfører som skal ta pauser og pålagt døgnhvile er mangelfullt i Norge. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Norges Lastebileier- Forbund, ...
  • EDB-program : Vann : veiledning [Håndbok 094] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;094, Book, 1982-07)
   EDB-programmet VANN kan være et hjelpemiddel ved dimensjonering av kanaler og kulverter. Programmet kan bruke brukes til hydraulisk dimensjonering av lokale konstruksjonselement (kanaler, kulverter) med ensartede forhold ...
  • Electronic ticketing : Part 23 Interoperability Certification and Testing Regime : [Handbook 206] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;206, Book, 2012)
   This is part 23 of Handbook 206. This part contains the certification and test regime for Public Transport Organisations (PTO) to be connected to the Norwegian interoperable fare management network operated by Interopera ...
  • Erstatningskrav utenfor kontraktsforhold m.m. : Behandling av erstatningskrav rettet mot Statens vegvesen og erstatningskrav Statens vegvesen retter mot andre : retningslinjer [Håndbok 081] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;081, Book, 2006-06)
   Denne håndboken erstatter tidligere ”Håndbok-081, Erstatningskrav utenfor kontraktsforhold m.m.” utgitt i november 1998. Håndboken inneholder saksbehandlingsregler og materielle regler. Etter sitt innhold er boken delt ...
  • Fartsdempende tiltak : veiledning [Håndbok 072] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;072, Book, 2006-10)
   Håndbok 072, Fartsdempende tiltak i boligområder, ble utgitt som en veileder første gang i 1981. Sist reviderte utgave kom i 1985. Det er mange år siden restopplaget var tømt, og det har vært betydelig etterspørsel etter ...
  • Fartsdempende tiltak : veiledning [Håndbok V128] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V128, Book, 2017)
   Det er en klar sammenheng mellom fart og antall ulykker, og ikke minst ulykkenes alvorlighetsgrad. Overholdelse av fartsgrenser er derfor svært viktig. Skilting av fartsgrenser er ofte ikke nok for få trafikantene til å ...
  • Fartsdempende tiltak: veiledning [Håndbok V128] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V128, Book, 2014)
   Hensikten med fartsdempende tiltak er i første rekke å bedre trafikksikkerhet og trivsel, og da særlig for gående og syklende i tettbygde områder. Erfaring har vist at skilting av fartsgrenser ofte ikke har tilstrekkelig ...
  • Ferjeleier - 2 : Ferjekaier, planlegging, prosjektering : normaler [Håndbok 141] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;141, Book, 1995-02)
   Følgende normaler og retningslinjer danner grunnlag for og supplerer håndbok 141 og gjelder foran disse ved eventuelle uoverensstemmelser: - Lastforskrifter for bruer og ferjekaier i det offentlige vegnett - ...