• Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken: Region midt 2016 

   Rørvik Godø, Merete (Statens vegvesens rapporter;445, Report, 2017-09-01)
   Rapporten oppsummerer dødsulykker som inntraff i trafikken i Region midt i løpet av 2016. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som har skjedd, på hvilket vegnett og hva som har vært årsakene til ulykkene. ...
  • Vegtunneler: [Håndbok N500] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;N500, Book, 2016)
   Statens vegvesens normaler er gitt med hjemmel i forskrifter etter vegloven §13 vedrørende anlegg av veg. Håndbok N500 gjelder alle typer vegtunneler på offentlig veg. Normalen gjelder for nye tunneler, den skal også ...