Now showing items 1145-1164 of 3503

  • Haandbog i Norsk Ret : administrativ Ret 

   Riddervold, H. Riddervold (Book, 1894)
   Den gjældende Lovgivning om Veivæsenet, der stammer fra 1851, er ved senere Love bleven saa væsentlig forandret og vedkommer foruden den offentlige Administration saamange private Interesser over det hele Land, at Haandbogens ...
  • ...Hallo! : Håndbok til bruk i informasjonsarbeidet : [Håndbok 220] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;220, Book, 2004-11)
   Mål for Statens vegvesens informasjon: Statens vegvesens egne ansatte skal gis nødvendig tilgang til, og anledning til å skaffe seg all den informasjonen de trenger for å fungere godt i sitt arbeidsmiljø, utføre oppgavene ...
  • Handlingsplan for ITS : 2014-2017 

   Seksjon for trafikkforvaltning; ITS-seksjonen (Statens vegvesens rapporter;288, Report, 2014-04)
   Handlingsplanen er en revisjon av Handlingsplan for ITS i Statens vegvesen fra 2009, og tar i tillegg utgangspunkt i ITS-strategien fra 2012 for å beskrive de planlagte tiltakene mer detaljert.
  • Handlingsplan Trafikkdata 2013-2018 

   Gryteselv, Kristin (Statens vegvesens rapporter;114, Report, 2012-02-17)
   Hovedmål: Statens vegvesen skal kunne levere relevante vegtrafikkdata med kjent kvalitet som samfunnet etterspør på vegnettet. Beskrivelse av aktiviteter i handlingsplanen Det skal gjennomføres aktiviteter innen følgende ...
  • Handlingsprogram 2010-2013 (2019) : oppfølging av St.meld.nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 

   Statens vegvesen (Others, 2010)
   Handlingsprogrammet for Statens vegvesen gjelder for perioden 2010 til 2019, men med hovedfokus på første fireårsperiode. Programmet er etatens gjennomføringsplan for stortingsmeldingen. Målsetninger, føringer ...
  • Håndbok N500 Vegtunneler : Høringsutgave 2015 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;N500, Book, 2015-06)
   Statens vegvesens normaler er gitt med hjemmel i forskrifter etter vegloven §13 vedrørende anlegg av veg. Håndbok N500 gjelder alle typer vegtunneler. Normalen gjelder for nye tunneler, den skal også legges til grunn ...
  • Håndtering av kritiske grunnforhold 

   Grøndalen, Guro S.; Juvik, Eivind Schnell; Ottesen, Hanne Bratlie; Degago, Samson Abate; Hellum, Øyvind; Kveli, Jens (Statens vegvesens rapporter;801, Report, 2021-12)
   Rapporten beskriver status for riksveger med hensyn til kvikkleire samt status for etatens håndtering av kvikkleireproblematikk. Rapporten orienterer om gjeldende rutiner og arbeidsmetoder knyttet til kvikkleireproblematikk, ...
  • Hedmark Vegnytt [1971] 

   Statens vegvesen Hedmark (Journal article, 1971)
   Hefte av Hedmark Vegnytt, utgitt i 1971.
  • Hedmark Vegnytt [1972] 

   Statens vegvesen Hedmark (Journal article, 1972)
   Hefte av Hedmark Vegnytt, utgitt i 1972.
  • Hedmark Vegnytt [1973] 

   Statens vegvesen Hedmark (Journal article, 1973)
   Hefter av Hedmark Vegnytt, utgitt i 1973.
  • Hefte 1: Undom og arbeid : Vern og miljøserien del 2: Verksteder, kontrollhaller, garasjer og lager [Håndbok 013] 

   Vegdirektoratet (Håndbok Statens vegvesen;013, Book, 1980-01)
   Dette er et nytt prøvehefte i vegvesenets håndbokserie om verne- og miljøspørsmål. Utgivelsen av heftene skjer i nært samarbeide mellom verneledere i enkelte fylker og Vegdirektoratet. Ansvarlig for den videre oppfølging ...
  • Hefte 2 : Bygninger - innredning : Vern og miljøserien krav oog forskrifter : del 2 : Verksteder, kontrollhaller, garasjer, lager [Håndbok 013] 

   Vegdirektoratet (Håndbok Statens vegvesen;013, Book, 1980-01)
   Dette er et nytt prøvehefte i vegvesenets håndbokserie om verne- og miljøspørsmål. Utgivelsen av heftene skjer i nært samarbeide mellom verneledere i enkelte fylker og Vegdirektoratet. Ansvarlig for den videre oppfølging ...
  • Heftforhold for rustfritt armeringsstål: aktivitet DP2 C2 

   Hofsøy, Audun; Sørensen, Svein; Markeset, Gro (Betongkonstruksjoners Livsløp;18, Research report, 2008-01)
   For bestemmelse av heftegenskapene til rustfri armering er det utført laboratorieforsøk hvor rustfri armering sammenlignes med vanlig armering. Forsøksprogrammet omfattet uttrekksforsøk, kontroll av betongens trykkfasthet ...
  • Hel reiseveg - Delrapport 2 

   Ellwood, Kristina; Hildre, Regine M. (Report, 2017-05-18)
   For å få flere til å reise mer miljøvennlig, og for å oppnå nullvekstmålet i byer og tettsteder kreves det en satsing på gående, syklende og kollektivtransporten i Norge. I grunnlagsdokumentet til Nasjonal transportplan ...
  • Helhetlig gateplanlegging : et utvalg av relevante publikasjoner 

   Trosten Kaspersen, Lene; Hilmo, Hanna (Statens vegvesens rapporter;546, Report, 2019-08)
   Transportplanleggingen har i løpet av de siste årene gått fra sektortenkning til å fokusere på helhetlig utforming og tilrettelegging for miljøvennlig transport. Helhetlig gateplanlegging handler om å ivareta alle ...
  • Helhetlig inspeksjon av transportanlegg i by 

   Sørensen, Michael W. J.; Hanssen, Jan U. (TØI rapport;1163/2011, Report, 2011-09)
   Formålet har vært å vurdere om det vil være hensiktsmessig å utvikle en metode for helhetlig inspeksjon av transportanlegg i by og komme med innspill til en slik metode. Vi mener det vil være en fordel å supplere de ...
  • Helhetlig planlegging av innfartsparkeringer : Lokalisering, dimensjonering og utforming for redusert biltrafikk og bærekraftig by- og regionsutvikling 

   Reinertsen Liaøy, Asbjørn (Master thesis, 2019-06)
   Innfartsparkeringer blir i dag kommunisert som et virkemiddel for å nå nullvekstmål relatert til personbiltrafikk og klimagassutslipp, samt mål om bedre trafikkavvikling og luftkvalitet. Norsk forskning peker på at slike ...
  • Helhetlig planlegging og utforming av gater : Internasjonale eksempler 

   Jacobsen, Andreas Bjørne; Mahammed, Ismail; Sanner, Thea (Statens vegvesens rapporter;587, Report, 2019-11)
   Helhetlig planlegging og utforming av gater kan brukes som strategier for å nå nullvekstmålet, som innebærer at all vekst i persontrafikken i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Helhetlig ...
  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS) : retningslinjer [Håndbok 214] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;214, Book, 1999-03)
   Statens vegvesen skal prioritere helse, miljø og sikkerhet i all sin virksomhet. Denne kvalitetshåndboken beskriver etatens helse-, miljø- og sikkerhetspolitikk (HMS-politikk) og krav til HMS-systemet. HMS-håndboken gir ...
  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved arbeid i trafikkerte vegtunneler : nivå B : [Håndbok 213] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;213, Book, 1999-02)
   Denne håndboken beskriver krav til kvalitetssikring av arbeid i trafikkerte vegtunneler i Statens vegvesen. Den inngår som en del av kvalitetssystemet på nivå B og skal legges til grunn for alt arbeid i trafikkerte tunneler ...