Show simple item record

dc.contributor.advisorHorvli, Ivar
dc.contributor.advisorNorem, Harald
dc.contributor.advisorSivertsen, Åage
dc.contributor.authorDahl, Gjermund
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-02-10T10:09:53Z
dc.date.available2021-02-10T10:09:53Z
dc.date.issued2009-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2727128
dc.descriptionMasteroppgave ved Institutt for bygg, anlegg og transport ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUen_US
dc.description.abstractMasteroppgaven ble utført for å se på hvilke effekter som kan oppnås med noen utvalgte alternative kjemikalier gjennom en litteraturstudie, laboratorie- og feltforsøk. Formålet med arbeidet har vært å tilegne seg nyttig informasjon om kjemikalienes egenskaper, som igjen vil kunne utnyttes i vinterdriften av veger. Det er utført forskning på tre kjemikalier i tillegg til natriumklorid som referanse. Disse kjemikaliene er sukker (både rent og blandingen 70/30 salt-sukker), Aviform og CMA. Egenskapene ved frysepunktnedsettelse, kompaktering av snø og smeltekapasitet ble beskrevet gjennom litteraturstudiet og testet både i laboratoriet og felten. Kjemikalier som løser seg til mange ioner eller som har lav molvekt, eller begge, vil gi størst frysepunktnedsettelse. Laboratorieforsøk påviste at natriumklorid, Aviform og 70/30 salt-sukker hadde tilnærmet samme frysepunktreduserende effekt. Det var nødvendig med 1,25 ganger så mye CMA og 3,5 ganger så mye sukker i forhold til natriumklorid ved en frysepunknedsettelse på -5,0o C. Det ble utført ulike forsøk for å vurdere kompakteringsevnen til snø tilsatt kjemikalier. Resultatene fra en kuletest og en konustest viste at ved å ta høyde for virkningsgraden til kjemikaliene ble det oppnådd like resultater uavhengig av hvilket kjemikalie som ble valgt. Kjemikalienes smeltekapasitet ble testet i henhold til SHRP. Natriumklorid hadde best smeltekapasitet og -effekt. Aviform hadde sammenlagt best smeltekapasitet i forsøkene ved -1,0 og -5,0o C, av de alternative kjemikaliene. Rent sukker hadde dårligst smeltekapasitet. CMA trengte klart lengre tid enn natriumklorid for å smelte is. Gjennom laboratorie- og feltforsøkene ble også betydningen av mengden fritt vann i snøen observert. Snøen fikk redusert styrke fordi kjemikaliene reduserte frysepunktet og dermed økte mengden fritt vann mellom snømolekylene. Det antas at det er kjemikalienes egenskap til å manipulere mengden fritt vann mellom snømolekylene som reduserer kompakteringsevnen til snø.en_US
dc.description.abstractThe Master's thesis is carried out to see which effects can be achieved with selected alternative chemicals through a literature study, laboratory and field experiments. The purpose of this work is to obtain useful information on chemical properties, which will be used in the winter operation of roads. Research was carried out on three chemicals, in addition to sodium chloride as a reference. These chemicals are sugar (both pure and mixture 70/30 salt-sugar), Aviform and CMA. Properties by freezing point depression, compression of snow and ice melting capacity was described in the literature study and tested in the experiments. Chemicals which resolve into many ions, or who have low molar weight, or both, will provide the greatest freezing point depression. Laboratory experiments revealed that sodium chloride, Aviform 70/30 and salt-sugar had approximately the same freezing point depression. It was necessary to use 1.25 times as much CMA and 3.5 times as much sugar in relation to sodium chloride at a freezing point depression of -5.0o C. It was conducted different experiments to assess the ability of compressed snow added chemicals. The results from the bullet test and the cone test showed that by taking the efficiency of the chemicals into account, it was obtained similar results regardless of which type of chemical that was used. The melting capacity of the chemicals was tested according to the SHRP. Sodium chloride had the best melting capacity. Aviform had the best combined capacity in the melting experiments at -1.0 and -5.0o C, of the alternative chemicals. Pure sugar had clearly low melting capacity. CMA needed noticeably more time than sodium chloride to melt ice. Through laboratory and field tests the importance of the amount of free water in snow was observed. The chemicals reduced the freezing point and thereby increased the amount of free water between snow molecules. This lead to a reduction in the strength of the snow. It was assumed that the chemicals ability to manipulate the amount of free water between snow molecules reduces the compressibility of snow.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisher[G.Dahl]en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectVegen_US
dc.subjectRoaden_US
dc.subjectKjemikalieren_US
dc.subjectChemicalsen_US
dc.subjectUtprøvingen_US
dc.subjectTestingen_US
dc.subjectVinterdriften_US
dc.subjectWinter Operationen_US
dc.subjectVedlikeholden_US
dc.subjectMaintenanceen_US
dc.titleUtprøving av alternative kjemikalier for vinterdrift av vegeren_US
dc.title.alternativeTesting of Alternative Chemicals for Winter Operation of Roadsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber98en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.
  • SaltSMART - FoU-program (2007-2011) [49]
    Statens vegvesen startet dette prosjektet for å finne ut hvordan man kan redusere bruken av salt samtidig som man opprettholder god fremkommelighet og trafikksikkerhet gjennom vinteren.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal