Vegtrafikk er årsak til betydelig miljøbelastning. Beregninger viser at vegtrafikken er den desidert største kilden til støyplager i Norge. Samtidig viser målinger av luftkvalitet i våre største byer at vegtrafikken og piggdekkbruk er hovedårsak til høye svevestøvkonsentrasjoner på tørre vinterdager. Stortinget har vedtatt ambisiøse mål for å redusere miljøbelastningen og strategien er rettet mot tiltak som kan redusere plagene ved kilden. Dette var bakgrunnen for at Statens vegvesen satte i gang forsknings- og utviklingsprosjektet Miljøvennlige vegdekker i 2004.

Nye registreringer