Now showing items 21-38 of 38

  • Sikring av veger mot steinskred : Grunnlag for veiledning 

   Domaas, Ulrik; Holmøy, Kristin Hilde; Moen, Kjetil; Farestveit, Njål; Ebelhoft, Roger Guldvik; Nilsen, Martin Weme; Larsen, Jan Otto; Bjordal, Heidi; Frækaland, Svein Helge (VD rapport;32, Report, 2011-06)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Kartportalen FøreVar - for sammenstilling av vær og hendelser : Utvikling, test og evaluering i prosjektet ‘Klima og transport’ 

   Humstad, Tore (VD rapport;22, Report, 2011-12)
   Gjennom forsknings- og utviklingsprosjektet ’Klima og transport’ (etatsprosjekt i Statens vegvesen 2007-2010), har Statens vegvesen sammen med Jernbaneverket og Norges vassdrags- og energidirektorat bidratt til å utvikle, ...
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser av bruer mht værrelaterte hendelser 

   Gussiås, Arne; Hagen, Hans Olav (VD rapport;23, Report, 2011-05)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser av stikkrenner mht værrelaterte hendelser 

   Thordarson, Skuli; Myrabø, Steinar; Myhre, Øystein; Flesjø, Kristine (VD rapport;24, Report, 2011-05)
   Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Samordning av værdata : Hvordan oppnå bedre utnyttelse av data fra statens værstasjoner? 

   Humstad, Tore; Mikalsen, Stine; Kosberg, Solveig; Orset, Knut Inge (VD rapport;21, Report, 2010-12)
   Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Klima og transport : Kapasitetsberegninger av stikkrenner - E136 Dombås - Ålesund 

   Arntzen, Espen; Andersen, Egil (VD rapprot;18, Report, 2011-04)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet ’Klima og transport’, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • NVDB som grunnlag for klimatilpasning : Vurdering av datamodeller og data 

   Jetlund, Knut (VD rapport;20, Report, 2011-04)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Databehov ved trinnvis varsling av snøskredfare : Erfaringer fra regional og lokal varsling i Møre og Romsdal mars 2010 

   Humstad, Tore (VD rapport;19, Report, 2010-09)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vegnettet ...
  • Klima og transport - Pilotprosjekt på stikkrenner : Casestudie på Bulken, Sagelva og Neveråa 

   Flesjø, Kristine (VD rapport;17, Report, 2011-04)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet ’Klima og transport’, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Skred og flom på veg : Statistiske betraktninger 

   Bjordal, Heidi; Helle, Tonje Eide (VD rapport;5, Report, 2011-06)
   Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Klima og transport : Ny prioriteringsmodell for rassikringsplanene 

   Aronsen, Viggo (VD rapport;4, Report, 2011-01)
   Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Vinterdrift i endret klima 

   Thordarson, Skuli (Statens vegvesens rapporter;74, Report, 2011-12)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Veger utsatte for stigende havnivå og stormflo 

   Lothe, Arne; Instanes, Arne (Statens vegvesens rapporter;71, Report, 2012-12)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Erosjonssikring av bruer i Telemark : Stavså, Tanså, Ruså og Vinje 

   Strømnes, Arvid Olaus (Statens vegvesens rapporter;70, Report, 2012-03)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Denne rapporten er en del av delprosjekt 3 “Flom og erosjon”, hvor erosjonsskader for brufundamenter i og ved ...
  • RV 362 Bitu bru, Vinje kommune Telemark, Pilotprosjekt erosjonssikring 

   Høydal, Øyvind Armand (Teknologirapport;2609, Research report, 2010-06-09)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet ’Klima og transport’, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Utvikling og uttesting av skredrisikomodell for vegnettet i Norge 

   Bjordal, Heidi; Nilsen, Martin Weme (Teknologirapport;2586, Research report, 2010-03-17)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet "Klima og transport", etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Pilotprosjekt på stikkrenner E136 Dombås-Ålesund 

   Flesjø, Kristine; Hestangen, Hilde; Nguyen, Thanh Ngan (Teknologirapport;2566, Research report, 2010-01-28)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet Klima og transport, etatsprosjekt 2007-2010. Det utførte arbeidet inngår i delprosjekt 3 Flom og erosjonssikring. Delprosjektet gjennomgår prosjekterings- og ...
  • Rensing av overvann fra vei i fremtidens klima, 2071 - 2100 

   Åstebøl, Svein Ole; Hvitved-Jacobsen, Thorkild; Vollertsen, Jes; Flesjø, Kristine (Teknologirapport;2573, Research report, 2010-03-17)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet "Klima og transport", etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...