• Analyser av sykkeltiltak i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger med app-data 

   Fyhri, Aslak; De_Jong, Tineke; Johnsson, Espen; Weber, Christian (TØI rapport;1697/2019, Report, 2019-06)
   I prosjektet så vi på mulige datainnsamlingsmetoder og deres egnethet til å evaluere infrastruktur tiltak for syklister. Deretter undersøkte vi virkningen av 27 prosjekter på sykkelbruk, ved hjelp av appdata. Prosedyrer ...
  • Bedre nytte-kostnadsanalyser av tiltak som innebærer endret kø-situasjon? 

   Hamre, Tom Normann (NUMERIKA;1/2016, Report, 2016)
   På oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet har Numerika AS vurdert forbedret håndtering av endret kø-situasjon i nyttekostnadsanalyser. Utgangspunktet er regionale transportmodeller (RTM), verktøyet EFFEKT, og arbeidet ...
  • BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen Per 2016 

   Tennøy, Aud; Caspersen, Elise; Hagen, Oddrun Helen; Langeland, Per Andreas; Landa Mata, Iratxe; Nordbakke, Susanne; Skollerud, Kåre H; Tønnesen, Anders; Weber, Christian; Ørving, Tale; Aarhaug, Jørgen (TØI rapport;1566/2017, Report, 2017-06)
  • BYTRANS: Informasjonsarbeid ved rehabilitering av Østensjøbanen, Smestad- og Brynstunnelene 

   Tønnesen, Anders; Hagen, Oddrun Helen; Usterud Hanssen, Jan; Tennøy, Aud; Fearnley, Nils; Skartland, Eva-Gurine (TØI rapport;1694/2019, Report, 2019-03)
  • En ny modell for forskyvning av reisetidspunkt i regionale transportmodeller 

   Flügel, Stefan; Hamre, Tom N. (TØI rapport;1727/2019, Report, 2019-10)
  • Etterspørselseffekter av kvalitetshevinger i kollektivtransporten 

   Fearnley, Nils; Aarhaug, Jørgen; Flügel, Stefan; Eliasson, Jonas; Madslien, Anne (TØI rapport;1408/2015, Report, 2015-03)
   Det er ikke lett å måle etterspørselseffektene av kvalitative forbedringer i kollektivtransporten, som komfort og informasjon. Rapporten gjennomgår og vurderer ulike metoder som er i bruk for dette formålet. Det gis ...
  • Evaluation of methods for calculating traffic assignment and travel times in congested urban areas with strategic transport models 

   Flügel, Stefan; Flötteröd, Gunnar; Kwong, Chi Kwan; Steinsland, Christian (TØI rapport;1358/2014, Report, 2014-10)
   The report evaluates methods for traffic assignment modelling (static macroscopic, dynamic macroscopic and dynamic micro/mesocopic) within strategic transport model systems. Our evaluation of traffic assignment models ...
  • Fartsmodell for sykkel og elsykkel 

   Flügel, Stefan; Hulleberg, Nina; Fyhri, Aslak; Ævarsson, Christian Weber Gretar; Skartland, Eva-Gurine (TØI rapport;1557/2017, Report, 2017-05)
  • Hel reiseveg - Delrapport 2 

   Ellwood, Kristina; Hildre, Regine M. (Report, 2017-05-18)
   For å få flere til å reise mer miljøvennlig, og for å oppnå nullvekstmålet i byer og tettsteder kreves det en satsing på gående, syklende og kollektivtransporten i Norge. I grunnlagsdokumentet til Nasjonal transportplan ...
  • Hvordan ivareta kvaliteten på hel reiseveg til og fra holdeplasser og knutepunkt, fra planfase til ferdigstilling? 

   Ellwood, Kristina; Hildre, Regine M. (Report, 2016-02-03)
   For å få flere til å reise mer miljøvennlig kreves det en satsing på gående, syklende og kollektivtransporten i Norge. Prosjekt «Hel reiseveg» ser nærmere på hvordan Statens vegvesen, Region sør kan bidra til å få flere ...
  • Kategorisering av arealbruk i RTM 

   Dalen, Øyvind; Berglund, Gunnar; Lynum, Faste; Frøyen, Yngve (Asplan Viak;2/11.03.2016, Report, 2016-03)
   Asplan Viak har vært engasjert av Statens vegvesen Vegdirektoratet for å utarbeide forslag til karakteristika som beskriver arealbruksegenskaper ved grunnkretser som har betydning for transportomfang for bruk i RTM. Guro ...
  • Kompakte byer og lite bilbruk? Reisemønster og arealbruk 

   Christiansen, Petter; Gundersen, Frants; Gregersen, Fredrik Alexander (TØI rapport;1505/2016, Report, 2016-10)
   Siden 2009 er det etablert flere arbeidsplasser utenfor sentrum enn i sentrum av norske byer. Når det gjelder bosetningen har den i utgangspunktet vært mer spredt utenfor sentrum enn arbeidsplassene, men det er tegn på at ...
  • Metoder for å beregne effekter av sykkeltiltak 

   Samstad, Hanne; Nielsen, Malene Kofod (COWI rapport;1, Report, 2015-03)
   Statens vegvesen og de øvrige transportetatene anvender et modellsystem for å kunne analysere foreslåtte og planlagte tiltak. I sitt planarbeid har de behov for å vurdere om tiltak bør gjennomføres eller ikke, og veie ...
  • Sykkelbruk og sykkeltiltak i Oslo 

   Bowitz, Einar; Voldmo, Frode; Stokke, Linda (Norconsult;5158088, Report, 2014)
   Økt sykkelandel er viktig for å nå politiske mål om at trafikkveksten i byområdene skal tas innenfor kollektiv, gåing og sykling. Oslos sykkelstrategi har som mål å øke andelen sykkelreiser fra 8 prosent i 2014 til minst ...
  • Transportstandard for kollektivtransport 

   Berg, Mads; Haug, Tormod Wergeland; Malmin, Olav Kåre; Arnesen, Petter (Urbanet rapport;76/2016, Report, 2016)
   Prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse og Sintef på vegne av Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Prosjektet inngår i direktoratets forskningsprogram Bedre by, og er en del av et forskningssamarbeid med Kommunal- og ...
  • Transportstandard for kollektivtransport 

   Berg, Mads; Haug, Tormod Wergeland; Malmin, Olav Kåre; Arnesen, Petter (Urbanet Analyse rapport;76/2016, Report, 2016)
   Prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse og Sintef på vegne av Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Prosjektet inngår i direktoratets forskningsprogram Bedre by, og er en del av et forskningssamarbeid med Kommunal- og ...
  • Transportstandard for sykkel 

   Solli, Hilde; Haug, Tormod Wergeland; Malmin, Olav Kåre; Ellis, Ingunn O. (Urbanet rapport;75/2016, Report, 2016)
   Prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse og Sintef på vegne av Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Prosjektet inngår i direktoratets forskningsprogram Bedre by, og er en del av et forskningssamarbeid med Kommunal- og ...
  • Turproduksjon knyttet til hotellvirksomhet i byområder 

   Amundsen, Maria; Ellis, Ingunn Opheim (Urbanet;100/2017, Report, 2017)
   Oppdraget «Undersøkelser av turproduksjon knyttet til hotellvirksomhet» er en del av Statens vegvesens FoU-program «Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transportmiddelfordeling i byer» (Bedre by). Det overordnede målet til ...
  • Utvikling og variasjon i sykkelomfanget i Norge - En dybdeanalyse av den norske reisevaneundersøkelsen 

   Ellis, Ingunn Opheim; Amundsen, Maria; Høyem, Harald (Urbanet Analyse rapport;78/2016, Report, 2017-03)
   Hovedformålet med dette prosjektet er å få en bedre oversikt over syklingen i Norge, ved å gjennomføre en dybdeanalyse av den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14. Oppdraget har bestått av følgende problemstillinger: ...
  • Vurdering av betydning av tilgjengelighet til holdeplasser i RTM 

   Malmin, Olav Kåre; Hjelkrem, Odd André; Babri, Sahar (SINTEF rapport;A28062, Report, 2017-10-20)
   RTM blir tilgjengeligheten til holdeplasser beregnet ved bruk av nettverksmodellen. Fra hver sone/grunnkrets blir det opprettet tilbringerlenker til de tre nærmeste holdeplassene for hvert kollektivmode. Denne metoden har ...