• En ny modell for forskyvning av reisetidspunkt i regionale transportmodeller 

   Flügel, Stefan; Hamre, Tom N. (TØI rapport;1727/2019, Report, 2019-10)
  • Er dagens infrastruktur tilpasset el-syklister? 

   Haverstad, Maren Jansson (Master thesis, 2017)
   En stadig større andel av dagens syklister benytter el-sykkel. El-sykkelen skiller seg fra den tradisjonelle sykkelen ved at den er tyngre og at man får hjelp av en motor til å bevege seg framover. Motoren bidrar opp til ...
  • Etterspørselseffekter av kvalitetshevinger i kollektivtransporten 

   Fearnley, Nils; Aarhaug, Jørgen; Flügel, Stefan; Eliasson, Jonas; Madslien, Anne (TØI rapport;1408/2015, Report, 2015-03)
   Det er ikke lett å måle etterspørselseffektene av kvalitative forbedringer i kollektivtransporten, som komfort og informasjon. Rapporten gjennomgår og vurderer ulike metoder som er i bruk for dette formålet. Det gis ...
  • Evaluation of methods for calculating traffic assignment and travel times in congested urban areas with strategic transport models 

   Flügel, Stefan; Flötteröd, Gunnar; Kwong, Chi Kwan; Steinsland, Christian (TØI rapport;1358/2014, Report, 2014-10)
   The report evaluates methods for traffic assignment modelling (static macroscopic, dynamic macroscopic and dynamic micro/mesocopic) within strategic transport model systems. Our evaluation of traffic assignment models ...
  • Fartsmodell for sykkel og elsykkel 

   Flügel, Stefan; Hulleberg, Nina; Fyhri, Aslak; Ævarsson, Christian Weber Gretar; Skartland, Eva-Gurine (TØI rapport;1557/2017, Report, 2017-05)
  • Hel reiseveg - Delrapport 2 

   Ellwood, Kristina; Hildre, Regine M. (Report, 2017-05-18)
   For å få flere til å reise mer miljøvennlig, og for å oppnå nullvekstmålet i byer og tettsteder kreves det en satsing på gående, syklende og kollektivtransporten i Norge. I grunnlagsdokumentet til Nasjonal transportplan ...
  • Hvordan ivareta kvaliteten på hel reiseveg til og fra holdeplasser og knutepunkt, fra planfase til ferdigstilling? 

   Ellwood, Kristina; Hildre, Regine M. (Report, 2016-02-03)
   For å få flere til å reise mer miljøvennlig kreves det en satsing på gående, syklende og kollektivtransporten i Norge. Prosjekt «Hel reiseveg» ser nærmere på hvordan Statens vegvesen, Region sør kan bidra til å få flere ...
  • Kategorisering av arealbruk i RTM 

   Dalen, Øyvind; Berglund, Gunnar; Lynum, Faste; Frøyen, Yngve (Asplan Viak;2/11.03.2016, Report, 2016-03)
   Asplan Viak har vært engasjert av Statens vegvesen Vegdirektoratet for å utarbeide forslag til karakteristika som beskriver arealbruksegenskaper ved grunnkretser som har betydning for transportomfang for bruk i RTM. Guro ...
  • Kompakte byer og lite bilbruk? Reisemønster og arealbruk 

   Christiansen, Petter; Gundersen, Frants; Gregersen, Fredrik Alexander (TØI rapport;1505/2016, Report, 2016-10)
   Siden 2009 er det etablert flere arbeidsplasser utenfor sentrum enn i sentrum av norske byer. Når det gjelder bosetningen har den i utgangspunktet vært mer spredt utenfor sentrum enn arbeidsplassene, men det er tegn på at ...
  • Metoder for å beregne effekter av sykkeltiltak 

   Samstad, Hanne; Nielsen, Malene Kofod (COWI rapport;1, Report, 2015-03)
   Statens vegvesen og de øvrige transportetatene anvender et modellsystem for å kunne analysere foreslåtte og planlagte tiltak. I sitt planarbeid har de behov for å vurdere om tiltak bør gjennomføres eller ikke, og veie ...
  • Pilotstudier: Før- og underveisundersøkelser av Østensjøbanen og Smestadtunnelen 

   Tennøy, Aud; Brevik Wangsness, Paal; Aarhaug, Jørgen; Gregersen, Fredrik Alexander; Fearnley, Nils (TØI rapport;1455/2015, Research report, 2015-12)
  • STRATMOD - D.1.3 Case Oslo 

   Betanzo, Mari; Haug, Tormod Wergeland; Norheim, Bård; Høyem, Harald (Urbanet Analyse notat;95b/2016, Working paper, 2016)
   Prosjektet STRATMOD er et samarbeid mellom Ruter, Jernbanedirektoratet, Vegdirektoratet, Urbanet Analyse, SINTEF, NTNU og VTI. Prosjektet er finansiert av det Regionale Forskningsfondet Hovedstaden RFFH. Hensikten med ...
  • STRATMOD - D1.1 Overordnet beskrivelse av modellen 

   Norheim, Bård; Betanzo, Mari; Wergeland Haug, Tormod (Urbanet Analyse notat;97/2016, Working paper, 2016)
   Prosjektet STRATMOD er et samarbeid mellom Ruter, Jernbanedirektoratet, Vegdirektoratet, Urbanet Analyse, SINTEF, NTNU og VTI. Prosjektet er finansiert av det Regionale Forskningsfondet Hovedstaden RFFH. Hensikten med ...
  • STRATMOD - D1.2 Case Moss og effekter av Follobanen 

   Berg, Mads; Haug, Tormod Wergeland (Urbanet Analyse notat;95a/2016, Working paper, 2016)
   Prosjektet STRATMOD er et samarbeid mellom Ruter, Jernbanedirektoratet, Vegdirektoratet, Urbanet Analyse, SINTEF, NTNU og VTI. Prosjektet er finansiert av det Regionale Forskningsfondet Hovedstaden RFFH. Hensikten med ...
  • STRATMOD - D1.4 Case Stockholm 

   Betanzo, Mari; Norheim, Bård (Urbanet Analyse notat;95c/2017, Working paper, 2017)
   Prosjektet STRATMOD er et samarbeid mellom Ruter, Jernbanedirektoratet, Vegdirektoratet, Urbanet Analyse, SINTEF, NTNU og VTI. Prosjektet er finansiert av det Regionale Forskningsfondet Hovedstaden RFFH. Hensikten med ...
  • STRATMOD - D2.1 Beskrivelse av storsonemodellen 

   Berg, Mads; Høyem, Harald; Haug, Tormod Wergeland (Urbanet Analyse notat;96/2016, Working paper, 2016)
  • STRATMOD - D2.2 Dokumentasjon av STRATMOD-verktøyet i Cube 

   Berg, Mads (Urbanet Analyse notat;96a/2016, Working paper, 2016)
   Prosjektet STRATMOD er et samarbeid mellom Ruter, Jernbanedirektoratet, Vegdirektoratet, Urbanet Analyse, SINTEF, NTNU og VTI. Prosjektet er finansiert av det Regionale Forskningsfondet Hovedstaden RFFH. Hensikten med ...
  • STRATMOD - D3.1 Beskrivelse av finansieringsmodellen 

   Betanzo, Mari; Haraldsen, Kristine Wika (Urbanet Analyse notat;97/2016, Working paper, 2016)
   Prosjektet STRATMOD er et samarbeid mellom Ruter, Jernbanedirektoratet, Vegdirektoratet, Urbanet Analyse, SINTEF, NTNU og VTI. Prosjektet er finansiert av det Regionale Forskningsfondet Hovedstaden RFFH. Hensikten med ...
  • STRATMOD Brukerveiledning til storsonemodellen 

   Betanzo, Mari; Høyem, Harald; Norheim, Bård (;145/2019, Others, 2019)
   Prosjektet STRATMOD er et samarbeid mellom Ruter, Jernbanedirektoratet, Vegdirektoratet, Urbanet Analyse, SINTEF, NTNU og VTI. Prosjektet er finansiert av det Regionale Forskningsfondet Hovedstaden RFFH. Hensikten med ...
  • STRATMOD til transportplanlegging i by, case Trondheim 

   Skatvedt, Ola (Master thesis, 2018)
   Denne masteroppgaven er delt inn i tre deler: 1) prosessrapport, 2) vitenskapelig ar-tikkel og 3) vedlegg. Prosessrapporten er ment som en mer gjennomgående beskrivelse av arbeidet, med en grundigere beskrivelse av hvordan ...