Show simple item record

dc.contributor.advisorOlaussen Ryeng, Eirin
dc.contributor.advisorBerge, Guro
dc.contributor.authorKlaastad Johbraaten, Karoline
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-09-25T19:17:20Z
dc.date.available2019-09-25T19:17:20Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618838
dc.descriptionMasteroppgave i Bygg og miljøteknikk. NTNU- Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitetnb_NO
dc.description.abstractBil som transportmiddel er en av de mest brukte mobilitetstypene i dagens samfunn, og med økende antall biler på veiene øker også problemer som overbelastning, parkeringsmangel, støy og klimagassutslipp. Som et alternativ til privat bileierskap tilbys bildeling, som er et system som tilbyr personer å leie lokalt tilgjengelige biler når som helst, og for enhver egendefinert varighet. Til tross for at konseptet bildeling har eksistert i flere tiår, er det fremdeles begrenset utbredelse, og formålet med denne oppgaven er derfor å undersøke hvordan bildeling kan oppnå økt utbredelse i Norge, samt hvilken betydning det eventuelt vil ha for et bærekraftig transportsystem. Dette er gjort ved å se på hva som karakteriserer brukerne, og er de mest avgjørende faktorene for å delta i en bildelingsordning, samt hvilke virkemidler og fasiliteter som eventuelt kan øke bruken og deltakelsen i bildelingsordninger. I tillegg er det undersøkt hvilke miljøeffekter medlemskap hos en bildelingsordning vil ha i form av redusert persontransportarbeid og CO2-utslipp. Studien baserer seg på både kvalitativ og kvantitativ metode. Det er gjennomført en litteraturstudie, en undersøkelse blant norske bildelingstilbydere og en analyse av et datasett fra en spørreundersøkelse om bildeling blant et tilfeldig utvalg av den norske befolkningen. Datasettet består av totalt 3734 respondenter og er analysert i SPSS med ulike statistiske analyser. I analysen er det spesielt sett på respondenter som ansees som potensielle medlemmer av en bildelingsordning, deres karakteristikk, tilgang til transportressurser, transportmiddelvalg og bilbruk. Det er også utført en beregning av endring i persontransportarbeid og CO2-utslipp som følge av bildelingsmedlemskap. Resultatet indikerer at det er flere gjentakende karakteristikk blant både eksisterende og potensielle medlemmer. Den typiske bildeleren er i alderen 30-40 år, har høyere utdanning og færre biler i husholdningen. De største motivasjonene for medlemskap er knyttet til bekvemmelighet, økonomiske motivasjoner og miljøaspektet. Resultatet tyder også på at potensialet for økt utbredelse av bildeling er til stede. Det er derimot behov for økt kunnskap og informasjon om bildeling. Myndigheter har store påvirkningsmuligheter for å tilrettelegge for bildelingstjenester, både i form av politisk og økonomisk støtte. I tillegg har samarbeid mellom bildelingstjenester og andre aktører og interessenter vist seg å være hensiktsmessig. En stor utfordring i spørsmålet om økt utbredelse er derimot befolkningens evne til å endre holdninger og atferd knyttet til privat bilbruk. Det er også vist at bildeling bidrar til redusert bilbruk og CO2-utslipp. At bilene deles resulterer også i færre biler på veiene, og frigjorte parkeringsarealer kan dermed brukes til andre formål. På bakgrunn av dette konkluderes det med at bildeling har potensiale til å bidra til et bærekraftig transportsystem og et forbedret bymiljø. Bildeling vil også kunne være et viktig virkemiddel i arbeidet med å bevege seg bort fra et bilbasert samfunn og over til et mer bærekraftig transportsystem.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[K. Klaastad Johbraaten]nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.subjectBildelingnb_NO
dc.subjectKartleggingnb_NO
dc.subjectTransportsystemnb_NO
dc.subjectBærekraftignb_NO
dc.subjectMobilitetnb_NO
dc.titleBildeling i Norge : kartlegging av muligheter for økt utbredelse og betydning for et bærekraftig transportsystemnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber149nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal