• Bergarters potensielle effekter på vannmiljøet ved anleggsvirksomhet 

   Pabst, Thomas; Hindar, Atle; Hale, Sarah; Garmo, Øyvind; Bækken, Torleif; Petersen, Karina; Endre, Erik; Baardvik, Gunvor (Statens vegvesens rapporter;389, Report, 2015-06)
   NGI og NIVA har gjennomført et litteraturstudium for å beskrive og klassifisere bergarters potensielle negative effekter på vannmiljøet ved anleggsvirksomhet. Med anleggsvirksomhet i Norge tenker vi ikke bare på veg, men ...
  • Immobilization of uranium as a function of peat content 

   Ahmad, Mansoor (Master thesis, 2015)
   Norwegian Public Road Administration (NPRA) has been constructing a new highway (RV 4) in Hadeland, east Norway since the autumn of 2013. Along this highway, a tunnel is also being constructed near Gran Center. Constructing ...
  • Inngrep i områder med sulfidrike mineraler : Effekter og miljørisiko 

   Skipperud, Lindis; Alvarenga, Emilio; Lind, Ole Christian; Tollefsen, Knut Erik; Salbu, Brit; Wærsted, Frøydis Meen; Teien, Hans-Christian (Statens vegvesens rapporter;651, Report, 2016-09)
   Det overordnede målet for prosjektet var å vurdere effekter fra radionuklider og metaller for å kunne si noe om miljøkonsekvenser og risiko knyttet til vei- og tunnelskjæring og nyttegjøring av tunnelavfall av alunskifer ...
  • Kjemisk karakterisering av sediment fra Vassum sedimenteringsbasseng 

   Meland, Sondre (Statens vegvesens rapporter;94, Report, 2012-03)
   I forbindelse med tømming av sediment fra Vassum sedimenteringsbasseng ble det gjennomført en kjemisk karakterisering. Det ble totalt fjernet 235 m3 med sediment. De kjemiske analysene viste at sedimentet var til dels ...
  • Laboratorietester - rensing av vaskevann fra Nordbytunnelen 

   Garshol m.fl. (Statens vegvesens rapporter;521, Report, 2016-03-29)
   I denne rapporten presenteres resultater fra forsøk utført i laboratorieskala, der målet var å redusere tungmetaller i tunnelvaskevann utover det som fjernes ved tradisjonell sedimentering. Forsøkene skulle klargjøre hvilke ...
  • Leaching, uptake and effects in Brown Trout (Salmo trutta) of radionuclides and metals from black shales and sulphur bearing gneiss 

   Hjulstad, Maren (Master thesis, 2015)
   Sulphur rich rocks can leach high concentrations of radionuclides and metals into the aquatic environment, when exposed to air and moisture and this might lead to uptake and negative effects in aquatic organisms. Thus ...
  • Økologisk risikovurdering med biotisk ligandmodell : En feltstudie av tunnelvaskevann og vegavrenning i rensebasseng 

   Lund Johansen, Susanne; Thygesen, Helene (Statens vegvesens rapporter;230, Report, 2013-07-02)
   Biotisk ligandmodell (BLM) er utviklet for å predikere metallers giftighet for ulike vannlevende organismer. Denne rapporten tar for seg om BLM kan brukes til å predikere metallers giftighet i tunnelvaskevann og avrenningsvann ...