• Databehov ved trinnvis varsling av snøskredfare : Erfaringer fra regional og lokal varsling i Møre og Romsdal mars 2010 

   Humstad, Tore (VD rapport;19, Report, 2010-09)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vegnettet ...
  • Samordning av værdata : Hvordan oppnå bedre utnyttelse av data fra statens værstasjoner? 

   Humstad, Tore; Mikalsen, Stine; Kosberg, Solveig; Orset, Knut Inge (VD rapport;21, Report, 2010-12)
   Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Bedre utnyttelse av lastebiler : Integrering av forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet 

   Bø, Erill; Grønland, Stein Erik; Henning, Linus (VD rapport;2, Report, 2011-01)
   Prosjektet tar for seg i hvilken grad økt integrasjon i forsyningskjedene kan medføre redusert trafikkarbeid for lastebiler på vei. Beregningene indikerer potensialer på rundt 20 %, hvilket er betydelig. Det er gjort ...
  • Tunnel- og betongseksjonen : Årsrapport 2010 

   Dunham, Kjersti K. (VD rapport;6, Report, 2011-01)
   Denne rapporten gir en oversikt over de viktigste aktivitetene på Tunnel- og betongseksjonen i 2010. Hovedvekten i rapporten ligger på de mange prosjektene som seksjonen er involvert i. I 2010 ga seksjonen ut 12 ...
  • Streknings ATK : Resultat av evaluering 

   Ragnøy, Arild (VD rapport;1, Report, 2011-01)
   I Streknings-ATK måles kjøretøyers gjennomsnittlige kjørefart mellom to fotobokser. Det er gjort eksperimenter med streknings-ATK på tre strekninger i Norge i 2009. Resultatene viser at det kan oppnås opp mot 10% ...
  • Automatic section speed control : Evaluation Results 

   Ragnøy, Arild (VD rapport;1E, Report, 2011-01)
   Automatic speed cameras measure average driving speed between two camera boxes. In 2009 automatic section speed controll trials were conducted at three sites in Norway. The results show that the average driving speed ...
  • Tålegrenser for planktonalger i innsjøer : Statistiske analyser og laboratorietester av alger og salt 

   Haugen, Thrond O.; Bækken, Torleif; Heiaas, Harald; Skjelbred, Birger (VD rapport;8, Report, 2011-01)
   Planktonalgenes toleranse i forhold til vegsalt er belyst på to ulike måter: statistisk analyse av foreliggende alge- og kjemidata fra NIVAs databaser og laboratorietester. 357 innsjøer ble analysert ved statistiske analyser. ...
  • Klima og transport : Ny prioriteringsmodell for rassikringsplanene 

   Aronsen, Viggo (VD rapport;4, Report, 2011-01)
   Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Godstransport i prioriterte felt : Case E18 vest for Oslo 

   Robøle, Ola; Øen, Sara; Aalde, Knut; Arveland, Gunnar; Emilsen, Stein (VD rapport;10, Report, 2011-02)
   Prosjektet omhandler konsekvenser av å prioritere godstransport på E18 vest for Oslo. Det er simulert konsekvenser av ulike løsninger for prioriterte felt. Forsinkelser ved ulike løsninger er omregnet til tids- og ...
  • Årsaker til kø : Case E18 vest for Oslo 

   Marstein, Anne; Rolland, Siri (VD rapport;9, Report, 2011-02)
   Hvor lenge køen i rushtid varer om morgenen har stor betydning for hvor mye næringslivets transportkostnader blir påvirket. Når køen først er der, reduseres avviklingen og køene vokser. Prosjektet studerer inngående hvordan ...
  • Stamnettutredning : Riksvegnettet 

   Nilsen, Gudmund; Harnes, Randi (VD rapport;14, Report, 2011-04)
   I denne stamnettutredningen presenterer Statens vegvesen analyser og vurderinger av utfordringer og aktuelle tiltak på riksvegnettet utenfor de store byene i et langsiktig perspektiv. Utredningene har fokus på utfordringer, ...
  • Klima og transport : Kapasitetsberegninger av stikkrenner - E136 Dombås - Ålesund 

   Arntzen, Espen; Andersen, Egil (VD rapprot;18, Report, 2011-04)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet ’Klima og transport’, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • NVDB som grunnlag for klimatilpasning : Vurdering av datamodeller og data 

   Jetlund, Knut (VD rapport;20, Report, 2011-04)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Klima og transport - Pilotprosjekt på stikkrenner : Casestudie på Bulken, Sagelva og Neveråa 

   Flesjø, Kristine (VD rapport;17, Report, 2011-04)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet ’Klima og transport’, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Simulering av snøskred mot fv.60 Røyr - Herdalen : Test av programvaren Elba+ og innspill til reguleringsplan 

   Orset, Knut Inge (VD rapport;31, Report, 2011-05)
   Rapporten beskriver uttesting av snøskredsimulering i programvaren Elba+ og gir innspill til skredsikring av strekningen fv. 60 mellom Røyr og Herdalen i Stranda kommune. Skredsimuleringen viser at det i de fleste ...
  • Miljøeffekt av endret klima : Oversikt over mulige problemstillinger 

   Nordal, Ola (VD rapport;30, Report, 2011-05)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet ’Klima og transport’, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser av bruer mht værrelaterte hendelser 

   Gussiås, Arne; Hagen, Hans Olav (VD rapport;23, Report, 2011-05)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser av vegoverbygning mht værrelaterte hendelser 

   Horvli, Ivar (VD rapport;25, Report, 2011-05)
   Rapporten inngår i ein serie rapportar frå FoU-prosjektet ‘Klima og transport’, etatsprosjekt 2007 – 2010. Hensikten med prosjektet er å gje betre rutinar og regelverk for prosjektering, bygging og drifting av veg tilpassa ...
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser av stikkrenner mht værrelaterte hendelser 

   Thordarson, Skuli; Myrabø, Steinar; Myhre, Øystein; Flesjø, Kristine (VD rapport;24, Report, 2011-05)
   Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Veger og snørskred : Håndbok om sikring mot snøskred - Høringsutgave 

   Norem, Harald (VD rapport;27, Report, 2011-05-06)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold ...