Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPitera, Kelly
dc.contributor.advisorAspen, Steinar
dc.contributor.authorHvatum, Ann-Christine
dc.coverage.spatialNorway, Nøtterøynb_NO
dc.date.accessioned2018-10-01T11:45:00Z
dc.date.available2018-10-01T11:45:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565504
dc.descriptionMaster i Bygg- og miljøteknikk. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Institutt for bygg, anlegg og transport.nb_NO
dc.description.abstractEn ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy er et pågående prosjekt under Bypakke Tønsberg-Regionen. Prosjektet har kommet til en fase der det står igjen sju alternativer til veglinjer, og det utføres for øyeblikket konsekvensanalyser. Arbeidet med å bestemme løsninger for myke trafikanter er enda ikke påbegynt. Denne oppgaven tok utgangspunkt i prosjektet med en ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy, med et fokusområde på de myke trafikantene. For de myke trafikantene skulle det spesielt ses på løsninger som vil øke fremkommeligheten og tilrettelegge for denne trafikantgruppen. Det ble gjennomført en litteraturstudie som skulle finne faktorer som påvirker myke trafikanter. Her ble det funnet tre hovedfaktorer, som er trygghetsfølelse, trivsel og fremkommelighet. Disse kan igjen brytes ned i mange påvirkningselementer. For bruk i denne oppgaven ble det valgt å ta spesielt hensyn til at de myke trafikantene ble separert fra hverandre, gang- og sykkelvegene er sammenhengene, omgivelsene er attraktive og kryssene er godt tilrettelagt for denne trafikantgruppen. I tillegg til litteraturstudiet ble det sett på innovative bru- og tunnelløsninger for myke trafikanter, fra disse ble det plukket ut noen hovedelementer som kunne tas med videre i oppgaven. For bru gjelder dette beplantning langs bruen og små plattformer der folk kan stå og nyte utsikten. Mens tunnelene kan utformes lyse og rommelige, med et klart skille mellom de gående og de syklende. For det pågående prosjektet med en ny fastlandsforbindelse står det igjen sju veglinjer. I denne oppgaven er det valgt å kun finne løsninger og analysere tre av disse. Det ble utført en vurdering ut ifra tilgjengelig informasjon, og det ble bestemt at linje 11000 (alternativ 1), 16200 (alternativ 2) og 16700 (alternativ 3) skulle tas med videre i vurderingene. Det ble så funnet løsninger for de tre gjenværende alternativene. Alternativ 1 og 2 er begge bruer, men på ulike steder. Løsningene som er funnet for begge disse alternativene er gang- og sykkelanlegg over bruene, sammenhengende sykkelveger, trafikksikre krysninger og estetiske elementer på bruen, som beplantning og utsiktsplattformer. Alternativ 1 gir i tillegg en ny og kortere gang- og sykkelforbindelse fra Vear til Nøtterøy og Tønsberg sentrum. Mens i alternativ 3 tilrettelegges det ikke for myke trafikanter i tunnelen, men det anbefales å bygge en ny gangbru. Vurderinger rundt dette valget er basert på informasjonen som ble funnet i litteraturstudiet. Videre ble de tre alternativene analysert, slik at alternativet som samsvarer best med de valgte analysemålene ble funnet. Med et fokus på myke trafikanter kom alternativ 1 best ut, etterfulgt av alternativ 2 og så alternativ 3. Det ble også utført en sensitivitetsanalyse, som bekreftet at alternativ 1 burde anbefales videre. Dette gjelder hvis fokuset ligger på de myke trafikantene. Ser en helt bort ifra denne trafikantgruppen i analysen, vil alternativ 3 komme best utnb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region sørnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[A.C. Hvatum]nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Region sørnb_NO
dc.subjectMyke trafikanternb_NO
dc.subjectFastlandsforbindelsenb_NO
dc.subjectVegtraseernb_NO
dc.subjectByområdernb_NO
dc.titleNy fastlandsforbindelse fra Nøtterøy : med fokus på myke trafikanternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber150nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal