Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKobberstad, Nils
dc.contributor.advisorRyeng, Torstein
dc.contributor.authorDitløvsen, Vebjørn Kaasen
dc.contributor.authorBreivik, Tarjei
dc.coverage.spatialNorway, Trondheimnb_NO
dc.date.accessioned2018-09-18T07:55:20Z
dc.date.available2018-09-18T07:55:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563085
dc.descriptionBacheloroppgave utført ved NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Fakultet for ingeniørvitenskap. Institutt for bygg- og miljøteknikk.nb_NO
dc.description.abstractNyhavna er et planlagt satsingsområde for urbanisering av Trondheims bykjerne. Utbyggingen vil medføre en stor økning i produsert trafikkvolum tur-retur området. For dette innehar dagens rundkjøring på Nyhavna manglende kapasitet, og Statens Vegvesen hadde derfor et ønske om en studentoppgave tilknyttet dette. Gruppemedlemmene fattet en økende interesse for turborundkjøringskonseptet, og på bakgrunn av dette ble problemstillingen utarbeidet til å omhandle utredning og planlegging av en turborundkjøring på Nyhavna. Rapporten har en overordnet tilnærming, der hovedfokus hele veien har vært prosjektets gjennomførbarhet. Grunnet begrensninger av tid og bakgrunnskunnskaper måtte noen detaljer utelates underveis. Nullalternativet, dvs. ikke utbygging av rundkjøringen, vil ikke være et reelt alternativ. En følsomhetsvurdering av turborundkjøringsalternativene resulterte i en spiralutforming, tilpasset med 2 felt fra sørlig tilfart. Dette vil gi i en forbedret avvikling og fleksibilitet sammenlignet med dagens rundkjøring. Bakgrunnen var trafikkvurderinger i scenario 1b i kommunedelplanen, som ble vurdert til dimensjonerende. Ettersom den nye turborundkjøringen har en større utstrekning enn dagens rundkjøring må noen ubrukte arealer benyttes, og det ble det gjort en vurdering av nærliggende infrastruktur og terreng. Det ble etterstrebet at Turborundkjøringen skulle beslaglegge så lite ekstra areal som mulig, samtidig som gravekostnadene i tilknytning til teknisk infrastruktur skulle minimeres. Den beste plasseringen ble vurdert til å dekke samme areal som dagens, samt en liten utvidelse mot nord/nordvest. På grunn av oppgavens fokus på prosjektets gjennomførbarhet ble også driftsmessige hensyn ivaretatt. For turborundkjøringer er særlig vinterdrift i form av snørydding en utfordring. Ulike alternativer for delere mellom sirkulasjonsfeltene ble vurdert, før det til slutt ble besluttet at fysiske skiller trolig er det beste alternativet da trafikksikkerhet ble prioritert. Disse ble tilrettelagt for brøyting, samt gjennomfart for større kjøretøyer. Oppgavens avsluttende kapitler legger frem et hensiktsmessig forslag til overordnede faseplaner for anleggsarbeidet. I disse er det lagt hovedvekt på trafikkavvikling og arealdisponering i anleggsperioden; også her med et overordnet fokus på gjennomførbarhet. Det er ikke tatt hensyn til kostnadsmessige faktorer i denne evalueringen, hvilket må tas i betraktning dersom det refereres til denne oppgaven i en profesjonell sammenheng.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region midtnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[V.K. Ditløvsen & T. Breivik]nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Region midtnb_NO
dc.subjectByområdernb_NO
dc.subjectRundkjøringernb_NO
dc.subjectTrafikkflytnb_NO
dc.titleNyhavna Turbo Roundabout : Planning and Constructionnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber126nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal