• Respons hos vannfugl og strandvegetasjon på flytting av strandsonen i Halsøen 

      NTNU Vitenskapsmuseet: Thingstad, Per Gustav; NTNU Vitenskapsmuseet: Øien, Dag Inge; NTNU Vitenskapsmuseet: Husby, Magne (Statens vegvesens rapporter;442, Report, 2015-03)
      Det er blitt bygd en ny tofelts veg på E6 mellom flystripa på Værnes og Statoils anlegg lengre nord. Den nye vegen er lagt ut i en strandsone der det har vært et rikt fugleliv. For å bøte på skadevirkningen av den nye ...