• Bedre framkommelighet for tungtrafikk på Senja 

   Thorsteinsen, Rigmor (Statens vegvesens rapporter;331, Report, 2019-06)
   For å bedre fremkommeligheten for tungtransport på Senja ga regjeringen våren 2018 Statens vegvesen i oppdrag å utarbeide en analyse av flaskehalser med forslag til tiltak for fylkesvegnettet på Senja. Det ble lagt opp til ...
  • Brukerveiledning EFFEKT 6.6 : brukerveiledning 

   Straume, Anders; Bertelsen, Dag (Statens vegvesens rapporter;356, Report, 2015-02)
   Rapporten viser oppbygging av programmet EFFEKT 6.6 og hvordan dette samvirker med omkringliggende programmer og databaser. Det vises hvordan et prosjekt modelleres i EFFEKT med innlegging av data. Videre vises og forklares ...
  • Brukerveiledning GS-EFFEKT 6.6 

   Straume, Anders; Bertelsen, Dag (Statens vegvesens rapporter;357, Report, 2015-02)
   Rapporten viser hvordan et prosjekt for gående og syklende modelleres i EFFEKT med innlegging av data. Videre vises og forklares utskrifter og beregningsresultater.
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i Region nord : Årsrapport 2014 

   Olsen, Roar; Harborg, Trond; Hågensen, Knut (Statens vegvesens rapporter;366, Report, 2014-06)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region nord for 2014, og viser utviklingstrekk i perioden ...
  • Dybdeanalyse av dødsulykker i Region nord : Årsrapport 2018 

   Olsen, Roar; Harborg, Trond (Statens vegvesens rapporter;239, Report, 2019-05)
   1. januar 2005 startet de regionale ulykkesanalysegruppene sitt arbeid med dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Denne rapporten oppsummerer resultatene i Region nord for 2018, og viser utviklingstrekk for perioden ...
  • Dødsulykker i vegtrafikken - dybdeanalyse : Region midt 2017 

   Knoblauch Brathaug, Monica (Statens vegvesens rapporter;605, Report, 2018-10)
   Rapporten oppsummerer dødsulykker som inntraff i trafikken i Region midt i løpet av 2017. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som har skjedd, på hvilket vegnett og hva som har vært årsakene til ulykkene. ...
  • Dødsulykker i vegtrafikken - Dybdeanalyse : Region midt 2018 

   Knoblauch Brathaug, Monica (Statens vegvesens rapporter;403, Report, 2019-09)
   Rapporten oppsummerer dødsulykker som inntraff i trafikken i Region midt i løpet av 2018. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som har skjedd, på hvilket vegnett og hva som har vært årsakene til ulykkene. ...
  • Endring av fartsgrenser : en før- og etteranalyse av fartsgrenseendring fra 100 km/t til 110 km/t 

   Bjerkan, Anne Mette; Ragnøy, Arild; Engebretsen, Arild (Statens vegvesens rapporter;285, Report, 2019-07)
   Undersøkelsen viser at farten øker når fartsgrensen settes opp fra 110 km/t til 110 km/t. Den registrerte fartsøkningen er noe mindre enn det en kunne forvente fra tidligere erfaringer. Samlet øker farten med 2,5 km/t når ...
  • Prissetting av helsebelastning av svevestøv : støttedokument til Statens vegvesens håndbok V712 

   Gjerstad, karl Idar (Statens vegvesens rapporter;115, Report, 2018-12)
   Statens vegvesen har oppdatert Håndbok V712 Konsekvensanalyser. Til oppdatering av kapittel 5.7.3 Lokal luftforurensning ble det gjort flere analyser og beregninger som ikke er beskrevet i detalj i Håndbok V712. Denne ...
  • Redusert hastighet som tiltak for å redusere elgpåkjørsler : samfunnsøkonomisk analyse av midlertidig nedsatt fartsgrense på strekninger med høy tetthet av elgulykker 

   Wormdal Selboe, Øyvind; Emma, Kuskemoen (Statens vegvesens rapporter;402, Report, 2019-09)
   Elgulykker påfører samfunnet store kostnader gjennom personskader, materielle skader, administrative kostnader i tillegg til etiske problemer knyttet til dyrelidelser. Enkelte veistrekninger har svært mange elgkollisjoner, ...
  • Sluttrapport – Undersøkelse av veinære innsjøer 2015-2018 : vannkvalitet og statistiske analyser av data for 2005-2018 

   Saunes, Halvor; Jørgensen, Niels Erik; Værøy, Nina; Konierczny, Roger M.; Åstebøl, Svein Ole (Statens vegvesens rapporter;217, Report, 2019-08)
   Det er gjennomført et årlig undersøkelsesprogram av veinære innsjøer i Norge i perioden 2015-2018. Innsjøene er valgt ut av Statens vegvesen og totalt inngår 67 innsjøer i undersøkelsen. Alle innsjøer ble undersøkt i 2015. ...