• Bruk av XRF på bergartar for vurdering av miljørisiko: Eksempel frå Rv 4 Gran og E18 Grimstad – Kristiansand 

   Hagelia, Per; Fjermestad, Halldis (Statens vegvesens rapporter;516, Report, 2016-12-15)
   Statens vegvesen har omfattande ansvar innan samferdselssektoren. Kjemisk analyse er nødvendig for å løyse konkrete oppgåver knytta til miljø og materialar. Svært rask kjemisk analyse kan nå utførast med handheldt ...
  • Inngrep i områder med sulfidrike mineraler : Effekter og miljørisiko 

   Skipperud, Lindis; Alvarenga, Emilio; Lind, Ole Christian; Tollefsen, Knut Erik; Salbu, Brit; Wærsted, Frøydis Meen; Teien, Hans-Christian (Statens vegvesens rapporter;651, Report, 2016-09)
   Det overordnede målet for prosjektet var å vurdere effekter fra radionuklider og metaller for å kunne si noe om miljøkonsekvenser og risiko knyttet til vei- og tunnelskjæring og nyttegjøring av tunnelavfall av alunskifer ...
  • Rv. 4 på Gran, nyttiggjering av svartskifer: sluttrapport og erfaringer 

   Fjermestad, Halldis; Gundersen, Elisabeth; Hagelia, Per; Moen, Anne Brit; Torp, Malin (Statens vegvesens rapporter;333, Report, 2018-04-26)
   I 2013 fekk Statens vegvesen – Prosjekt Vestoppland løyve til å nyttiggjere alunskifer og annan forureinande svartskifer i samband med masseutskifting av ei myr for bygging av ny Rv. 4 gjennom Gran kommune. I løyvet frå ...