• Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken: Region midt 2016 

      Rørvik Godø, Merete (Statens vegvesens rapporter;445, Report, 2017-09-01)
      Rapporten oppsummerer dødsulykker som inntraff i trafikken i Region midt i løpet av 2016. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som har skjedd, på hvilket vegnett og hva som har vært årsakene til ulykkene. ...