Now showing items 421-440 of 489

  • Testing av epoksyasfalt : Varige veger 2011-2014 

   Thodesen, Carl Christian (Statens vegvesens rapporter;241, Report, 2013-08-29)
   Denne rapporten omhandler et laboratorieforsøk som ble utført for å evaluere motstand mot slitasje av epoksyasfalt. Det ble laget standard Ab 11 asfaltprøver, hvor kun bindemidlet varierte, med epoksy og med et vanlig 70/10 ...
  • Testprosjekt Fra PMS til RMMS? : Test av om PMS er egnet som generelt forvaltnings-system for vegvedlikehold 

   Molstad, Ola (Statens vegvesens rapporter;313, Report, 2014-08-08)
   Rapporten omhandler en vurdering og test av om dekkeplanleggingssystemet PMS (pavement management system) har funksjonalitet som kan brukes til forvaltning og planlegging for andre objekt enn vegdekker. Et begrenset vegnett ...
  • Tetting av lekkende borhull med injeksjonsmasse 

   Gundersen, Elisabeth; Haugen, Eigil (Statens vegvesens rapporter;704, Report, 2021-02)
   Statens vegvesen utfører store mengdergeotekniske undersøkelser hvert år. Av og til gir totalsonderinger artesisk lekkasje. Mindre lekkasjer tettes ofte nokså greit med bentonittstaver og staur, men noen lekkasjer, spesielt ...
  • Tidligfasthet for boltemørtel ved ulike herdetemperaturer: Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 

   Klemetsrud, Karen; Helgestad, Stig; Bjøntegaard, Øyvind (Statens vegvesens rapporter;580, Report, 2017-12)
   Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra Statens vegvesens etatsprogram Varige konstruksjoner, 2012-2015. Hensikten med programmet er å legge til rette for at riktige materialer og produkter brukes på riktig måte i ...
  • Tidsdifferensierte bomtakster i Bergen: En analyse av trafikale og økonomiske kortidskonsekvenser 

   Lund Presterud, Eirik (Statens vegvesens rapporter;642, Report, 2016-08)
   Denne rapporten analyserer trafikale og økonomiske korttidskonsekvensene av innføring av tidsdifferensierte bomtakster i Bergen herunder; (1) i hvilken grad det har ført til redusert trafikkmengde i rushtiden, omfordeling ...
  • Tilskudd til brannberedskap - Ti kommuner der tunnel representerer en ekstraordinær risiko 

   Statens vegvesen; Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (Statens vegvesen rapporter;228, Report, 2014-03)
   Sikkerhet i tunneler er som for alle andre brannobjekter, en funksjon av tekniske og organisatoriske tiltak. Lovverket regulerer hvem som har ansvar for de ulike tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et særskilt ...
  • Tilstanden til rensebassenger i Norge 

   H Paus, Kim A.; Åstebøl, Svein Ole; Robbe, Simona; Ulland, Vegard; Lausund, Erland (Statens vegvesens rapporter;212, Report, 2013-11)
   Rensebasseng er ett tiltak for å redusere risikoen for skader på miljøet fra forurenset vann fra vegarealer. Bassengene renser vannet primært gjennom sedimentasjon. For å optimalisere rensefunksjonen i rensebassengene bør ...
  • Tilstandsundersøkelser 2011 

   Nygaard, Liv Marie; Rosland, Pål; Halvorsen, Leif Magne (Statens vegvesens rapporter;82, Report, 2012-08)
   Resultater fra de tilstandsundersøkelser som Statens vegvesen gjennomførte i 2011
  • Tiltak for å bedre brannsikkerhet i utsatte vegtunneler: Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler 

   Søvik, Arild Petter; Henning, Jan Eirik (Statens vegvesens rapporter;450, Report, 2015-11-17)
   I sin strategi legger Statens vegvesen opp til å redusere sannsynlighet for at en hendelse oppstår, være godt forberedt på de ulike hendelses scenarier som en kan få, samt utnytte tiden godt ved å oppdage brann tidlig, ...
  • Tiltak for å redusere vegers påvirkning på dyrelivet: En oversikt over hva som finnes av nyere kunnskap 

   Skrutvold, Johanna; Bratfoss Sørensen, Johanne; Mørkhagen Granum, Heidi (Statens vegvesens rapporter;502, Report, 2017-10)
   Veger påvirker dyrelivet negativt ved å dele opp dyrenes leveområder og sperre av viktige trekkruter. Kollisjoner med kjøretøy er en viktig årsak til dødelighet for mange dyr og kollisjoner med vilt kan utgjøre en ...
  • Tinemetoder for stikkrenner og grøfter: Dokumentasjon av eksisterende og nye metoder for fjerning av is i stikkrenner og grøfter i Driftskontrakt 1808 Narvik 

   Reitan, Knut Magne (Statens vegvesens rapporter;538, Report, 2017-11-27)
   Rapporten oppsummerer erfaringer med testing av ulike metoder for tining av stikkrenner og grøfter i Driftskontrakt 1808 Narvik i perioden 2013-2016
  • Trafikantens opplevelse rv. 3 Østerdalen : FoU-rapport 

   Gotteberg, Mari; Nyhuus m. fl., Marit (Statens vegvesens rapporter;299, Report, 2014-05-26)
   Et annerledes trafikksikkerhetsprosjekt
  • Trebruer 

   Dyken, Tormod (Statens vegvesens rapporter;422, Report, 2017-05)
   Utvikling av moderne norske trebruer og et sammendrag av kompetansen som er bygget opp de siste 25 årene.
  • Trykkfasthet og E-modul for SV-40 betong : en studie av tilslagets betydning 

   Pedersen, Bård; Kompen, Reidar (Statens vegvesens rapporter;177, Report, 2013-12)
   Hovedhensikten med studien har vært å kartlegge effekt av vanlige norske betongtilslag på betongens mekaniske egenskaper. Studien har vist at tilslag har stor effekt på betongens trykkfasthet, og i enda større grad på ...
  • TS - Rapport: Sikkerhetsstyring i Statens vegvesen 

   Haldorsen, Ivar; Amundsen, Finn Harald (Statens vegvesens rapporter;649, Report, 2016-09)
   Rapporten gir en sammenfattende oversikt over prosjektoppgaver som er utarbeidet som del av kursene i sikkerhetsstyring i Statens vegvesen. Gjennomgangen omfatter i alt 137 prosjektoppgaver utarbeidet i tidsrommet 2003 til ...
  • Tungt møter mykt : Ulykker i by med tunge kjøretøy og myke trafikanter (PDF, 16 MB) 

   Henriksen, Maria; Norang, Hilde; Tsesmetsis, Alexander (Statens vegvesens rapporter;307, Report, 2018-08)
   En omfattende analyse av totalt 252 ulykker mellom syklende og tunge kjøretøy i perioden 2000-2014 i Norge, avdekket at 10% av denne typen ulykker hadde dødelig utgang. 35% av alle sykkelulykker med dødelig utgang i Norge ...
  • Tverrholdt dekke i tre 

   Burkart, Hauke; Dyken, Tormod (Statens vegvesens rapporter;420, Report, 2018-09)
   Et alternativ til tverrspente tredekker er blitt utviklet. Istedenfor å overføre skjær ved friksjon er tanken bak det tverrholdte dekket å overføre skjær med en fortanning. En studentgruppe på NTNU Gjøvik gjennomførte ...
  • Tydeliggjøring av vikepliktsforhold i kryss og vurdering av forkjørsregulering av veger 

   Hagen, Erik B.; Stigre, Svein A.; Seim, Kjell; Lind, Ole Jørgen (Statens vegvesens rapporter;113, Report, 2012-04-19)
   I Norge er trafikkreglene vedrørende vikeplikt i kryss basert på høyreregelen. Forkjørsregulering er mindre vanlig her enn i andre europeiske land som vi gjerne sammenlikner oss med, der forkjørsregulering er hovedregelen. ...
  • Tørrmurer : fagdag - Bruseksjonen og vegteknisk seksjon 7.3.2013 (PDF, 105 MB) 

   Hagen, H.O.; Pytten, E.; Bruun, H.; Aunaas, K.; Lahus, O. (Statens vegvesens rapporter;198, Report, 2013-04-15)
   Rapporten oppsummerer fagtema fra felles fagdag mellom Bruseksjonen og Vegteknisk seksjon med tørrmurer som tema.
  • Tørrmurer i prosjekt E134 Stordalen : erfaringer 

   Westerlund, Geir J.; Gjelseth, Stephanie L. (Statens vegvesens rapporter;220, Report, 2018-11)
   Diskusjoner om usikkerhet omkring levert kvalitet av tørrmurer i prosjekt E134 Stordalen førte til mange faglige diskusjoner. Dette berørte først og fremst hva som er krav til mureteknikk og dokumentasjon av utført arbeid. ...