Now showing items 21-40 of 503

  • Beredskapsanalyse E39 Rogfast 

   Hofseth, Marius (Statens vegvesens rapporter;125, Report, 2012-11-09)
   Beredskapsanalyse av tunnelsambandet E39, Rogfast
  • Beredskapsanlyse for Fv64 Fannefjordtunnelen 

   Hofseth, Marius (Statens vegvesens rapporter;397, Report, 2015-07-03)
   Beredskapsanalyse av den undersjøiske tunnelen Fv64 Fannefjordtunnelen i Molde kommune, Møre og Romsdal fylke.
  • Beregningsveiledning for etteroppspente betongbruer 

   Johansen, Håvard (Statens vegvesens rapporter;668, Report, 2017-01)
   Rapporten er en beregningsveiledning for analyse og dimensjonering av etteroppspente betongbruer.
  • Bergarters potensielle effekter på vannmiljøet ved anleggsvirksomhet 

   Pabst, Thomas; Hindar, Atle; Hale, Sarah; Garmo, Øyvind; Bækken, Torleif; Petersen, Karina; Endre, Erik; Baardvik, Gunvor (Statens vegvesens rapporter;389, Report, 2015-06)
   NGI og NIVA har gjennomført et litteraturstudium for å beskrive og klassifisere bergarters potensielle negative effekter på vannmiljøet ved anleggsvirksomhet. Med anleggsvirksomhet i Norge tenker vi ikke bare på veg, men ...
  • Bergkvalitet og Q-verdier i Kvernsundtunnelen : Sammenligning mellom forundersøkelse og tunneldrift 

   Iversen, Edvard (Statens vegvesens rapporter;676, Report, 2018-02)
   Q-verdier fra forundersøkelsen er sammenlignet med Q-verdier fra tunneldriften. Generelt viser undersøkelsen at svakhetssoner er tynnere enn antatt og har en noe bedre bergmassekvalitet. Den totale sikringsmengden fra ...
  • Bergsikringsbolter - laboratorieforsøk på korrosjonsbeskyttelse 

   Lange, Torstein (Statens vegvesens rapporter;97, Report, 2012-03)
   Målsetningen med prosjektet var å avdekke hvordan beleggskader i kombinasjon med spalter vil påvirke korrosjonsbestandigheten til bergbolter av typen kamstålbolt med ulike typer belegg/ korrosjonsbeskyttelse i et simulert ...
  • Bergsikringsbolter – prøvegysing med ulik mørtelkonsistens 

   Skjølsvold, Ola (Statens vegvesens rapporter;96, Report, 2012-03)
   Det ble utført forsøk med både 3 og 5 m lange bolter. Halvparten av boltene var montert vertikalt og halvparten var montert med helling 20 grader fra horisontalen. Alle bolter ble gyset nedenfra. Det ble benyttet gysemørtel ...
  • Betongelementer for langtidsprøving : Austefjorden feltstasjon - prøving av betong i marint miljø 

   Hornbostel, Karla; Pedersen, Bård M (Statens vegvesens rapporter;494, Report, 2019-12)
   Statens vegvesen, Vegdirektoratet etablerte i 2017 en ny feltstasjon for langtids felteksponering av betong i marint miljø. Feltstasjonen er lokalisert ved en ferjekai i Austefjorden utenfor Bergen. Rapporten beskriver de ...
  • Bildegjenkjenning i vurdering av skredfare 

   Smørgrav, Torbjørn; Susort, Eivind (Statens vegvesens rapporter;636, Report, 2020-02)
   I dette prosjektet har Statens vegvesen sammen med Geomonitor AS undersøkt muligheter for å bruke bildegjenkjenning i bilder fra skredutsatte områder til å detektere skred og vesentlige endringer i snødekket.
  • Biodiversity in Wet Sedimentation Ponds: Constructed for Receiving Road Runoff 

   Brittain, JE; Saltveit, SJ; Bremnes, T; Pavels, H; Løfall, BP; Nilssen, JP (Statens vegvesens rapporter;576, Report, 2017-05)
   Twelve wet sedimentation ponds, constructed for receiving road runoff, were sampled over a two year period from April 2013 to October 2014. Samples of benthic invertebrates, zooplankton and amphibian were taken in April, ...
  • Blågrønn infrastruktur 

   Sefo, Sabina; Hareide Killi, Sina Andrine; Landmark, Sverre (Statens vegvesens rapporter;802, Report, 2021-12)
   Blågrønn infrastruktur er nettverket av blå og grønne naturpregede områder. Nettverket binder sammen arter og deres leveområder, arealer som er viktige for oss mennesker, og sikrer mange av våre livsviktige økosystemtjenester. ...
  • Bomringen i Oslo: En empirisk undersøkelse av elastisiteter i vegtransporten for Oslo fra 1991 til 2016 

   Bretteville-Jensen, Thorkild (Statens vegvesens rapporter;433, Report, 2017-08)
   Målet med denne rapporten er å estimere priselastisiteten med hensyn til takstene i Oslos bomring, og å gi et innblikk i de planlagte endringene i Oslopakke 3 de kommende årene. Bomkostnadene betraktes i sammenheng med de ...
  • Brannprøving av sprøytebetong : med ulike doseringer monofilament polypropylenfiber 

   Kompen, Reidar; Andersson, Eva; SINTEF NBL (Statens vegvesens rapporter;139, Report, 2012-08)
   Denne rapporten beskriver produksjonen av ni testelementer og brannprøving av disse etter ISO 834 med standard tid-temperaturkurve (ISO) eller hydrokarbonbranneksponering (HC-kurve). Brannforsøkene ble utført i 2003 ved ...
  • Brannsikringsfibre : potensielle spredningsveier til omliggende miljø og tiltak mot spredning 

   Vikan, Hedda; Nyembwe, Kalambayi Rodrigue (Statens vegvesens rapporter;140, Report, 2013-04-19)
   Mikro polypropylenfiber tilsettes sprøytebetong for å sikre mot eksplosiv betongavskalling under brann. Under sprøyting av betong vil en andel brannsikringsfibre virvles opp i lufta. Disse er svært finpartikulære og utgjør ...
  • Bruk av fiberbetong i kantdrager, Sandsgård g/s-bru: Bruk av ulike fibertyper som tillegg til vanlig armering 

   Bjøntegaard, Ø.; Persson, S.; Kanstad, T.; Pedersen, B.; Vatnar, A.; Skare, E.L. (Statens vegvesens rapporter;427, Report, 2018-01-29)
   Bruas kantdragere ble delt inn i 6 felt hvor det ble støpt en referansebetong uten fiber og fem betonger med ulike fibertyper. Det ble støpt ut terninger for fasthetsprøving og bjelker for prøving av bøyestrekkfasthet, og ...
  • Bruk av fotogrammetri og droner ved vurdering av snøskredfare 

   Frauenfelder, R.; Salazar, S.; Smebye, H.; Humstad, T.; Solbakken, E.; McCormack, E. (Statens vegvesen rapporter;655, Report, 2020-05)
   To tidligere feltdemonstrasjoner med bruk av droner (UAS) for som støtteverktøy ved skredfarevurdering for veg, har gitt verdifull erfaring fra operasjoner i vinterforhold med kameraer og ulike sensorer. Statens vegvesen ...
  • Bruk av Håndbok 140 i praksis : studie av prissatte konsekvenser, sammenstilling, mål og regional utvikling 

   Olsen Hvoslef, Ragnhild; Finserås Larsen, Marianne; Støen Høyem, Harald (Statens vegvesens rapporter;182, Report, 2012-11)
   Sammendrag: Denne rapporten sammenligner presentasjonen av en rekke tema i gjennomførte konsekvensutredninger mot malene i Håndbok 140, Konsekvensanalyser. Særlig vekt legges på å forklare observerte mønster, og å foreslå ...
  • Bruk av knust betong i vegbygging : varige veger 2011-2014 

   Tangen, Dag Atle; Evensen, Ragnar (Statens vegvesens rapporter;262, Report, 2013-12)
   Med denne rapporten håper Varige vegerprogrammet å stimulere til økt bruk av gjenbruksbetong som vegbyggingsmaterial. Rapporten retter seg mot alle som på en eller annen måte kan bli involvert i å beskrive, fremskaffe ...
  • Bruk av offeranoder ved betongrehabilitering 

   Ahlstrõm, Johan; Sederholm, Bror (Statens vegvesens rapporter;721, Report, 2021-03)
   Statens Vegvesen, Vegdirektoratet tildelte i 2020 RISE KIMAB i oppdrag å utføre et litteraturstudie i bruk av katodisk beskyttelse med offeranoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner. Bakgrunnen for oppdraget er at ved ...
  • Bruk av TBM til driving av vegtunneler i Norge 

   Drevland Jakobsen, Pål; Lie Arntsen, Mari (Staten vegvesens rapporter;324, Report, 2014-09-23)
   Denne rapporten er utarbeidet for å se på mulighetene for å bruke fullprofil tunnelboremaskin (TBM) for driving av vegtunneler i Norge. Rapporten belyser mulig bruk av TBM og kriterier for valg av TBM kontra konvensjonell ...