Now showing items 171-190 of 503

  • Fremkommelighet for buss: Tiltak på veg og gate 

   Sæther, Maria Helene; Lofthus Rooth, Vilde; Feldt Enger, Tord Eirik (Statens vegvesens rapporter;434, Report, 2017-09-19)
   Bussen må i tiden fremover ta en større andel av trafikkarbeidet i byene for å nå nullvekstmålet. For å sikre at bussen er attraktiv og et godt alternativ til bil, må den komme presist og raskt frem. Fremkommelighetstiltak ...
  • Fremmede skadelige arter: Oppfølging av lovverk 

   Statens vegvesen (Statens vegvesens rapporter;387, Report, 2016-11-25)
   Rapporten beskriver hvordan Statens vegvesen følger opp lovverk om fremmede skadelige arter og om andre uønskede arter som planteskadegjørere.
  • Frie fiskeveger: Utbedring av vandringshinder for fisk 

   Haugland, Øyvind; Vågnes Hjelle, Ingrid M. (Statens vegvesens rapporter;459, Report, 2015-12)
   Kulverter, stikkrenner og bruer kan i enkelte tilfeller skape vandringshinder for fisk. Rapporten tar for seg forskjellige hindertyper og utfordringer knyttet til utbedringsprosessen; fra forarbeidet med identifisering av ...
  • Frostsikring av norske veger : grunnlag for revisjon av håndbok 018 Varige veger 2011 - 2014 

   Hurtigarbeidende arbeidsgruppe frost, Jostein Aksnes et al. (Statens vegvesens rapporter;338, Report, 2013-03)
   Denne rapporten ble utarbeidet av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe i perioden september 2012 til mars 2013. Arbeidet hadde sin forankring i etatsprogrammet "Varige veger". Rapporten inneholder forslag til nødvendig ...
  • Funksjonskrav i N200 Vegbygging 

   Arntsen, Jørn I. (Statens vegvesens rapporter;697, Report, 2020-11)
   Rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse om funksjonskrav i N200 Vegbygging. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2020 og hentet svar fra utvalgte byggherrer, entreprenører, rådgivere og representanter ...
  • Fysisk kompensasjon for natur i samferdselssektoren 

   Hårklau, Svein Erik; Skrindo, Astrid (Statens vegvesens rapporter;386, Report, 2015-05-12)
   27. april 2015 ble det avholdt et erfaringsseminar om fysisk kompensasjon for natur, også kalt økologisk kompensasjon, med vekt på erfaringene fra planlegging av ny firefelts E6 gjennom Åkersvika naturreservat og Ramsarområde. ...
  • Før- og etterundersøkelse Rv. 5 Sunnfjordtunnelen, Fjærlandsvegen 

   Weisser (prosjektleder), Joachim (Statens vegvesens rapporter;268, Report, 2014-01)
   Denne rapporten er andre del av en reisevaneundersøkelse som undersøker om reisevanene er endret etter disse bomstasjonene ble avviklet.
  • Før- og etterundersøkelser av naturmangfold: Hvor og når 

   Hjermstad-Sollerud, Håvard; Brekke Skrindo, Astrid (Statens vegvesens rapporter;511, Report, 2018-01-03)
   Før- og etterundersøkelser (F/E) for naturmangfold skal vurderes i sammenheng med konsekvensutredninger (Håndbok V712 – Konsekvensanalyser, kapitel 6.6.10). Denne rapporten gir en oversikt over hvor og når det er mulig med ...
  • Gang- og sykkeltrafikk i tunnel, forslag til krav for ulike løsninger 

   Eggen, Randi; Giæver, Terje (Statens vegvesens rapporter;129, Report, 2012-11-16)
   I denne rapporten foreslås nye krav til løsninger for gående og syklende i tunneler. Kravene gjelder for nye tunneler, men det gis også anbefalinger om hvordan løsninger for gående og syklende bør håndteres i eksisterende tunneler
  • Går det bra? Kartleggingsmetoder for gående: Gangtrafikk, infrastruktur og omgivelser 

   Langnes Bakke, Eskil Mikal; Øien Eiksund, Malene (Statens vegvesens rapporter;535, Report, 2017-11-20)
   Rapporten gir oversikt over ulike metoder for kartlegging av gangtrafikk og infrastruktur og omgivelser for gående, både tellinger, registreringer og metoder som involverer trafikanten.
  • Geofysiske målinger for ny E39 Svegatjern – Rådal 

   Dalsegg, E. NGU (Statens vegvesens rapporter;123, Report, 2012-05)
   Vegdirektoratet (ved Tunnel- og betongseksjonen) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har et samarbeidsprosjekt med temaet forundersøkelser. Et mål er å finne metoder for forundersøkelser som gir mer informasjon og ...
  • Geofysiske målinger for tunneltrase rv 80 Bodø 

   Dalsegg, E. NGU (Statens vegvesens rapporter;122, Report, 2012-05)
   Vegdirektoratet (ved Tunnel- og betongseksjonen) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har et samarbeidsprosjekt med temaet forundersøkelser. Et mål er å finne metoder for for-undersøkelser som gir mer informasjon og ...
  • Geologi : Ingeniørgeologisk sluttrapport for Teigkamptunnelen E6 Biri - Otta, delstrekning Vinstra - Sjoa 

   Edvardsen, Daniel Haugen (Statens vegvesens rapporter;656, Report, 2016-09)
   Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og K.A Aurstad AS har i perioden februar 2014 – desember 2016 bygget ny tunneltrasè på E6 prosjektet Biri – Otta, delstrekning Vinstra - Sjoa. Under driving av Teigkamptunnelen har ...
  • Geoplan : arbeidsprosess for planlegging av grunnundersøkelser ved hjelp av digitale verktøy 

   Aunaas, Kristian; Juvik, Eivind; Hellum, Øyvind (Statens vegvesens rapporter;175, Report, 2013-05)
   I perioden mellom november 2011 og februar 2012 har Statens vegvesen testet ut en ny arbeidsprosess knyttet til planlegging av nye grunnundersøkelser, anleggsoppfølging og drift av utbyggingsporsjekter i Statens vegvesen. ...
  • Gjennomgang av skilt for hjortevilt 2016: Statens vegvesen Region midt 

   Stranden Andersen, Ola; Ytterhaug, Ingvild (Statens vegvesens rapporter;639, Report, 2016-08-12)
   Denne rapporten oppsummerer kartleggingsarbeidet gjennomført av sommerstudentene Ola Stranden Andersen og Ingvild Ytterhaug sommeren 2016. De har gått gjennom samtlige skilt for elg, hjort og reinsdyr på riks- europa- og ...
  • GNSS-punktobservasjoner for etablering av fastmerker 

   Haakonsen, Trond Arve (Statens vegvesens rapporter;696, Report, 2020-11)
   Etter at Statens kartverk i 2019 justerte koordinater på stamnett- og landsnettpunkter for bedre samsvar med posisjonstjenester vil det være mulig å bruke en enklere metode, punktmålinger med sanntids-GNSS (RTK) ved ...
  • Graphene feasibility study and foresight study for transport infrastructures 

   A. Ghavanini, Farzan; Theander, Helena (Statens vegvesens rapporter;448, Report, 2015-01-26)
   In 2013, Statens Vegvesen and Chalmers University of Technology started a Close collaboration concerning research and development in support of the new E39 as well as existing Norwegian roads.
  • Ground improvement for marginally stable slopes 

   Karstunen, Minna (Statens vegvesens rapporter;431, Report, 2014-11)
   The report aims to give a critical review on various ground improvement methods that involve in-situ mixing and/or injection of stabilising agents in the form of powder or slurry into soft clays. The project was initiated ...
  • Grunnkurs i håndtering av skred og flom : Kompendium 

   Humstad, Tore (Statens vegvesens rapporter;621, Report, 2020-01)
   Dette er et kompendium for kurs i håndtering av flom- og skredfare for veg i Statens vegvesen. Kurset samsvarer i stor grad med temaene i Vegvesenets beredskapsplaner for håndtering naturfarer. Disse omfatter oversikt over ...
  • Gs-veger og fortau i Region øst : en tilstandsundersøkelse og vedlikeholdsplan for dekkene 

   Refdal, Geir (Statens vegvesens rapporter;68, Report, 2011-08)
   Det er gjennomført en tilstandsundersøkelse av gs-veger i Region øst. Av regionens 782 km med gs-veger er 629 km tilstandsregistrert. Med unntak av Oppland synes tilstanden å være tilfredsstillende i de fleste fylker. ...