Now showing items 151-170 of 506

  • Field station Sandnessjøen 

   Danner, Tobias; Revert, Andres Belda; Gelker, Mette Rica (Statens vegvesens rapporter;374, Report, 2020-03)
   Tre opprissede betongbjelker støpt med forskjellige bindemiddel-sammensetninger ble undersøkt etter 25 års marin eksponering ved feltstasjon Sandnessjøen. Betongbjelkene ble undersøkt med tanke på effekten av riss på ...
  • Flom- og sørpeskred : Høringsutgave av veileder 

   Norem, Harald; Sandersen, Frode (Statens vegvesens rapporter;73, Report, 2012-02)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for tilpasning av vegnettet til endrede klimaforhold. Rapporten ...
  • Fokus på drift og vedlikehold for gående og syklende : anbefalte tiltak for å dekke gapet mellom håndbok og virkelighet 

   Skuggevik, Elisabeth; Horverak, Knut Stian (Statens vegvesens rapporter;457, Report, 2016-02)
   Dokumentet inneholder anbefalinger for å dekke gapet mellom håndbok og virkelighet med utgangspunkt i allerede etablerte systemer. Anbefalingene baseres på data innhentet gjennom hele året fra utvalgte ruter. Dette er del ...
  • Forebyggende snøskredkontroll : Erfaringsrapport fra RESPONS-prosjektet 

   Lundgren Kristensen m. fl., Lene (Statens vegvesens rapporter;623, Report, 2020-01)
   Rapporten oppsummerer Statens vegvesens erfaringer med forebyggende snøskredkontroll. Rapporten er utarbeidet av delprosjekt 4 i FoU-prosjektet RESPONS ("Reagere effektivt og samordna på natur- og skredfare"). Prosjektet ...
  • FOREVA : fordrøyning, rensing og vanning : lokal håndtering av overvann fra veg 

   Solfjeld red., Ingjerd (Statens vegvesens rapporter;278, Report, 2014-02-17)
   FOREVA er et prosjektert testanlegg som kombinerer fordrøyning og rensing av overvann fra veg med vanning av trær. Dersom overvann kan fordrøyes i et magasin og utnyttes som ressurs til å vanne planter vil det lokalt kunne ...
  • Fornyelse av fylkesvegene i Region øst : Kartlegging av forfall og vedlikeholdsbehov for fylkesvegene i Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland 

   Molstad, Ola (Statens vegvesens rapporter;65, Report, 2012-01)
   Rapporten omhandler en kartlegging av forfallet på fylkesvegene i Region øst, det vil si fylkene Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland. Samlet behov til å fjerne dette forfallet, og samtidig kunne forbedre enkelte elementer ...
  • Forprosjekt - Metodeutvikling for vurdering av bærekraft i mobilitetsprosjekter 

   Johansen, Ana K; Forsnes, Kristin R; Skuggevik, Elisabeth (Report, 2021-01)
   Dette forprosjektet beskriver en mindre kartlegging (se vedlegg) av hva som finnes innen bærekrafts evaluering i mobilitetsprosjekter. Rapporten skisserer og en fremdriftsplan for videre utvikling av metodikk for evaluering ...
  • Forprosjekt : Fv. 19 Rubbestadneset - Rolvsnes 

   Ressursavd; Planseksjonen (Statens vegvesens rapporter;174, Report, 2012-11)
   Forprosjektet skal kartleggja eksisterande vegstandard og utbetringsbehov langs fv.19 frå  Rubbestadneset til Rolvsnes. Prosjektet skal også vurdere ny fylkesvegtrase langs vestsida av  Stangarvågen. Det skal settast opp ...
  • Forskningsprosjekter og annen virksomhet - Tunnel og betongseksjonen 2011 

   Pedersen, Bård (Statens vegvesens rapporter;81, Report, 2012-01)
   Rapporten gir en oversikt over de viktigste aktivitetene på Tunnel- og betongseksjonen i 2011. Hovedvekten i rapporten er lagt på de mange prosjektene hvor seksjonens medarbeidere er involvert. Rapporten gir også en ...
  • Forskningsprosjekter og annen virksomhet : tunnel og betongseksjonen i 2014 

   Tunnel og betongseksjonen (Statens vegvesens rapporter;354, Report, 2015-02-03)
   Denne rapporten er en sammenstilling av hva Tunnel- og betongseksjonen i Vegdirektoratet har drevet med i 2014. Alle aktiviteter er naturlig nok ikke beskrevet her, men mye av den utadrettede aktiviteten er med. Nyhetsbrevene ...
  • Forskningsprosjekter og annen virksomhet : Tunnel- og betongseksjonen 2012 

   Vikan (redaktør), Hedda (Statens vegvesens rapporter;187, Report, 2013-01)
   Rapporten gir en oversikt over de viktigste aktivitetene på Tunnel- og betongseksjonen i 2012. Hovedvekten i rapporten er lagt på de mange prosjektene hvor seksjonens medarbeidere er involvert. Rapporten gir også en oversikt ...
  • Forskningsprosjekter og annen virksomhet : tunnel- og betongseksjonen 2013 

   Dunham (redaktør), Kristoffer Dean (Statens vegvesens rapporter;276, Report, 2014-02)
   Denne rapporten er en sammenstilling av hva Tunnel- og betongseksjonen i Vegdirektoratet har drevet med i 2013. Alle aktiviteter er naturlig nok ikke beskrevet her, men mye av den utadrettede aktiviteten er med. Nyhetsbrevene ...
  • Forskningsprosjekter og annen virksomhet: Tunnel og betongseksjonen i 2015 

   Tunnel og betongseksjonen (Statens Vegvesens rapporter;622, Report, 2016-06)
   Denne rapporten er en sammenstilling av hva Tunnel- og betongseksjonen i Vegdirektoratet har jobbet med i 2015. Alle aktiviteter er naturlig nok ikke beskrevet her, men mye av den utadrettede aktiviteten er med. Nyhetsbrevene ...
  • Forståelse og bruk av håndbok R762, prosess 84 

   Bjøntegaard, Øyvind; Pedersen, Bård; Nordbotten, Gaute; Bathen, Lise (Statens vegvesens rapporter;451, Report, 2017-10-13)
   Denne rapporten inneholder orienterings og bakgrunnsinformasjon om de nye bestemmelsene i prosess 84 "Betong" i revidert Håndbok R762 Prosesskode-2, Standard beskrivelse for bruer og kaier, 2015-utgaven (inklusive justeringer ...
  • Forsterkning av veger : varige veger 2011 - 2014 

   Evensen, Ragnar; ViaNova Plan og Trafikk (Statens vegvesens rapporter;373, Report, 2015-04)
   Denne rapporten omhandler forsterkning av veger, og er delt inn i tre hovedtema: A - Planlegging og prosjektering B - Forsterkningstiltak C - Forsterkningseksempler
  • Forsterkningsbehov for fylkesvegene i Region øst 

   Johansen, Rolf (Statens vegvesens rapporter;111, Report, 2012-05)
   Byggherreseksjonen, Dekkeprosjektet, i Region øst har gjennomført anslag over behovet for forsterkning av overbygningen på fylkesvegene i hele regionen. Kostnadene for forsterkning er beregnet for hvert fylke til ...
  • FoU Indre Romsdal 

   Nillssen, Kine SINTEF; Skoglund, Kjell Arne SINTEF (Statens vegvesens rapporter;325, Report, 2013-09)
   Hensikten med forsøket var å dokumentere mulig sammenheng mellom et kjøretøys bremselengde og dekkenes gummihardhet (shore-verdi). I forsøket ble det brukt to like lastebiler og to like personbiler. En lastebil og en ...
  • FoU Lokal overvannshåndtering langs veg og gate: status desember 2017 

   Laukli, Kristine (Statens vegvesens rapporter;393, Report, 2017-12-15)
   Denne rapporten er en oppsummering av det arbeidet som hittil er gjort i forbindelse med FoU-prosjektet «Lokal overvannshåndtering langs veg og gate». Prosjektet har som mål å finne løsninger for gateutforming, oppbygging ...
  • FoU-prosjektet Kai Sjursøya - Kloridbremsende overflatebehandling av betong : 10 års felteksponering 

   Lindland, Jan; Rodum, Eva (Statens vegvesens rapporter;77, Report, 2012-02)
   I forbindelse med rehabilitering av kai Sjursøya i 1999 initierte Entreprenørservice AS et FoU-prosjekt med hovedmål å dokumentere den kloridbremsende effekten av ulike overflateprodukter. I tillegg ble det bestemt å ...
  • Fra plan til drift og vedlikehold : erfaringssamling 

   Dahlen m.fl., Jon (Statens vegvesens rapporter;209, Report, 2013-12-18)
   Målsettingen med denne rapporten er å gi planleggere og vegbyggere innspill for å få mer brukervennlige og drifts- og vedlikeholdsvennlige veger.