Now showing items 109-128 of 489

  • Erfaringsrapport byggegroper : E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen. Entreprise Havnelageret 

   Woldsengen, Vegard Geovita AS; Johansen, Torbjørn Geovita AS (Statens vegvesens rapporter;326, Report, 2014-06-12)
   Rapporten beskriver erfaringer fra etablering av byggegropene for hovedløpet og av- og påramper for E18 Operatunnelen ved Havnelageret i Oslo. Arbeidene inkluderer etablering av spuntgroper, avstivninger og vanntetting ...
  • Erfaringsrapport E18 Bjørvikatunnelen: Fotodokumentasjon 

   Stø, Ivar; Fløtre, Kjetil (Statens vegvesens rapporter;407, Report, 2016-08-30)
   Rapporten viser bilder fra sammenkoblingen av senketunnelen og eksisterende Festnings-tunnel i berg. Bildene viser arbeidsgangen i en dyp byggegrop med spunt og betongkulvert og ramper. De viser også hvordan en sprengte ...
  • Erfaringsrapport senketunnel : E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen. Entreprise Sjødelen 

   Sorte (SVV), Geir; Markey (SVV), Ian; Narvestad (AAJ), Lars; Karlsrud (NGI), Kjell (Statens vegvesens rapporter;336, Report, 2014-10-07)
   Senketunnelen inngår som en del av Operatunnelen for E18 gjennom Bjørvika og Bispevika i Oslo. Rapporten beskriver grunnlaget for valg av direkte fundamentering for senketunnelen, og arbeidsgangen ved etablering av ...
  • Erosjonssikring av bruer i Telemark : Stavså, Tanså, Ruså og Vinje 

   Strømnes, Arvid Olaus (Statens vegvesens rapporter;70, Report, 2012-03)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Denne rapporten er en del av delprosjekt 3 “Flom og erosjon”, hvor erosjonsskader for brufundamenter i og ved ...
  • Estimering av forurensning i tunnel og tunnelvaskevann 

   Torp, Malin; Meland, Sondre (Statens vegvesens rapporter;99, Report, 2013-11)
   Det er laget en oversikt over 74 tunneler i Region øst med og uten rensing av tunnelvaskevann. 58 (78 %) av tunnelene har ikke noen form for vannrensing. Rapporten viser også estimert forurensning fra tunnelene. Hensikten ...
  • Et litteraturstudium over forurenset snø fra bynære områder 

   Ranneklev (NIVA), Sissel Brit (Statens vegvesens rapporter;479, Report, 2016-02)
   Et litteraturstudium ble gjennomført for å utarbeide en oversikt over konsentrasjoner av organiske miljøgifter og metaller i urban snø. I tillegg ble noe litteratur i forhold til veisalting inkludert. Det ble også søkt ...
  • Etablering av feltstasjon for betong 

   Pedersen, Bård M; Hornbostel, Karla (Statens vegvesens rapporter;492, Report, 2020-02)
   Statens vegvesen, Vegdirektoratet etablerte i 2017 en ny feltstasjon for langtids felt-eksponering av betong i marint miljø. Feltstasjonen er lokalisert ved en ferjekai i Austefjorden utenfor Bergen. Feltstasjonen har blitt ...
  • Etablering av trær 

   Solfjeld, Ingjerd; Solfjeld, Erik (Statens vegvesens rapporter;89, Report, 2012-03)
   Rapporten omhandler prosessen rundt planting og etablering av trær i grøntanlegg. Hensikten med rapporten er å formidle oppdatert kunnskap om emnet til alle som er involvert i planlegging, utførelse og oppfølging av anlegg ...
  • Etatsprogram Næringslivets transporter : artikler formidlet 2007-2012 

   Unknown author (Statens vegvesens rapporter;172, Report, 2012-10-17)
   Rapporten er en samling av artikler fra prosjektene i etatsprogram Næringslivets transporter. Artiklene er skrevet med formål å formidle resultater fra programmet til forvaltning og næringsliv, og har vært publisert i ...
  • Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : bestandighet sprøytebetong Freifjordtunnelen 

   Norconsult AS (Statens vegvesens rapporter;158, Report, 2012-08-21)
   Norconsult AS har sett på sprøytebetongs tilstand i utvalgte undersjøiske tunneler. Dette som en del av strategiarbeidert i Moderne vegtunneler. Det var ønskelig å finne tunneler hvor det var utført undersøkelser også ...
  • Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : bestandighet sprøytebetong Ringnestunnelen 

   Norconsult AS (Statens vegvesens rapporter;160, Report, 2012-08-21)
   Norconsult AS har sett på sprøytebetongs tilstand i utvalgte undersjøiske tunneler. Dette som en del av strategiarbeidert i Moderne vegtunneler. Det var ønskelig å finne tunneler hvor det var utført undersøkelser også ...
  • Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : ENØK Strategi vegtunneler 

   Norconsult AS (Statens vegvesens rapporter;155, Report, 2012-08-21)
   Rapporten omhandler energibruk i tunneler med sikte på å foreslå tiltak for å redusere energikostnadene ved nye anlegg og i forbindelse med større rehabiliteringer. Rapporten bygger på statistikk fra eksisterende tunneler ...
  • Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : ITS for vegtunneler 

   ViaNova Plan; Trafikk AS (Statens vegvesens rapporter;157, Report, 2012-08-21)
   Rapporten dokumenterer resultater fra vurderinger av bruk av ITS-tiltak for vegtunneler. Formålet med analysen er å gi et bidrag til vurdering av ITS-tiltak for vegtunneler i forbindelse med utvikling av ny byggestrategi ...
  • Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : road tunnel strategy study 1 

   Basler & Hofmann AG; Norconsult AS (Statens vegvesens rapporter;153, Report, 2012-08-21)
   Rapporten er en gjennomgang av tunnelstandarden i Sveits og de anbefalinger som sveitsiske myndigheter gir når det gjelder bergsikring og tunnelkledninger. Dette som en sammenligning til de forslagene til ny byggestrategi ...
  • Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : road tunnel strategy study 2 

   Basler & Hofmann AG; Norconsult AS (Statens vegvesens rapporter;154, Report, 2012-08-21)
   Rapporten er en gjennomgang av tunnelstandarden i Sveits og de anbefalinger som sveitsiske myndigheter gir når det gjelder bergsikring og tunnelkledninger. Dette som en sammenligning til de forslagene til ny byggestrategi ...
  • Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : utvikling av risikoanalysmodell TRANSIT for vegtunneler 

   Matrisk GmbH; HOJ Consulting GmbH; Dr. Matthias, Schuber (Statens vegvesens rapporter;156, Report, 2012-08-21)
   I samarbeid med Sveitsiske vegmyndigheter er det utviklet et nytt kvantitativt risikoanalyseverktøy basert på såkalte Bayesiske nettverk. Modellen, som heter TRANSIT, beregner risiko for trafikkulykker og skadde og drepte, ...
  • Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008 - 2011 : vegtunneler og lokal luftkvalitet 

   Norconsult AS (Statens vegvesens rapporter;152, Report, 2012-08-21)
   Bygging av vegtunneler i Norge øker. Vegtunneler har grovt sett to hovedmål - framkommelighet og sikkerhet. Det er en klar tendens til å ønske flere og lengre tunneler, samtidig som man vil unngå lokalproblemer knyttet ...
  • Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008-2011 : kartlegging av kjøretøybranner i norske vegtunneler 2008-2011 

   Nævestad, Tor-Olav TØI; Frislid Meyer, Sunniva TØI (Statens vegvesens rapporter;162, Report, 2012-10-05)
   Det er godt over 1000 vegtunneler i Norge. Rapporten kartlegger og beskriver kjennetegn ved vegtunnelbranner og branntilløp i norske vegtunneler 2008-2011. Det gjennomsnittlige antallet branner i norske vegtunneler er 21,25 ...
  • Etatsprogrammet moderne vegtunneler 2008-2011 : kartlegging under driving med Novapoint Tunnel 

   Humstad, Tore; Kveen, Alf; Høien, Are Håvard (Statens vegvesens rapporter;193, Report, 2013-03)
   En modul i Novapoint er gjennom Moderne vegtunneler blitt videreutviklet til å inneholde en funksjon for å registrere og rapportere geologi og bergsikring fra tunneldriving. Dette arbeidet er utført i samarbeid med Vianova ...
  • Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008-2011 : vegtunnelers oppetid 

   M. Johansen, Johnny; Holen, Åsmund; ViaNova (Statens vegvesens rapporter;143, Report, 2012-08-15)
   Rapporten dokumenterer resultater fra analyse av stengetider og oppetider for vegtunneler bygd etter tradisjonell utførelse iht håndbok 021 Vegtunneler sammenholdt med utførelse med helstøpt tunnelhvelv. Formålet med ...