Now showing items 96-115 of 419

  • Etiske retningslinjer for grunnerverv : gjelder all kontakt med grunneiere : retningslinjer [Håndbok 218] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;218, Book, 1999)
   Statens vegvesen erverver grunn fra ca 5000 grunneiere hvert år. Mange opplever grunnervervet som en belastning både fordi de helst ikke ønsker å avstå grunn, og fordi selve prosessen rundt grunnervervet er komplisert og ...
  • Fartsdempende tiltak : veiledning [Håndbok 072] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;072, Book, 2006-10)
   Håndbok 072, Fartsdempende tiltak i boligområder, ble utgitt som en veileder første gang i 1981. Sist reviderte utgave kom i 1985. Det er mange år siden restopplaget var tømt, og det har vært betydelig etterspørsel etter ...
  • Fartsdempende tiltak : veiledning [Håndbok V128] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V128, Book, 2017)
   Det er en klar sammenheng mellom fart og antall ulykker, og ikke minst ulykkenes alvorlighetsgrad. Overholdelse av fartsgrenser er derfor svært viktig. Skilting av fartsgrenser er ofte ikke nok for få trafikantene til å ...
  • Fartsdempende tiltak: veiledning [Håndbok V128] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V128, Book, 2014)
   Hensikten med fartsdempende tiltak er i første rekke å bedre trafikksikkerhet og trivsel, og da særlig for gående og syklende i tettbygde områder. Erfaring har vist at skilting av fartsgrenser ofte ikke har tilstrekkelig ...
  • Fasadeisolering mot støy : veiledning : [Håndbok 248] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;248, Book, 2005)
   Gjennomføringen av fasadeisolering mot støy reiser en rekke spørsmål av både lydteknisk, bygningsteknisk, estetisk og antikvarisk art. Løsninger må velges etter avveining av mange, ofte motstridende hensyn. Kunnskap om ...
  • Feltundersøkelser : retningslinje [Håndbok R211] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R211, Book, 2014)
   Feltarbeid skal utføres på en slik måte at det ikke oppstår skade på personer. Arbeidet skal foregå i henhold til vegvesenets HMS-håndbøker, og ellers etter andre lover og regelverk som gjelder for arbeidet, arbeidsplassen ...
  • Feltundersøkelser : retningslinjer [Håndbok 015] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;015, Book, 1997-08)
   Feltarbeid skal utføres på en slik måte at det ikke oppstår skade på personer. Arbeidet skal foregå i henhold til vegvesenets HMS-håndbøker, og ellers etter ander lover og regelverk som gjelder for arbeidet, arbeidsplassen ...
  • Feltundersøkelser: [Håndbok R211] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R211, Book, 2018)
   Håndbok R211 Feltundersøkelser består av metodebeskrivelser for feltundersøkelser som utføres i eller for Statens vegvesen. Boka gir en samlet beskrivelse av metodene til praktisk bruk ved siden av gjeldende standarder og ...
  • Ferjeleier - 1 : Ferjeleiers landområder, planlegging, prosjektering : [Håndbok 004] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;004, Book, 1999-05)
   Håndboken er et verktøy for planleggere og inneholder beskrivelser av funksjonselementer og prinsippløsninger for ferjeleiers landområder.
  • Ferjeleier - 1 Ferjeleiers landområder: planlegging, prosjektering. Veiledning [Håndbok V430] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V430, Book, 2014)
   Formålet med håndboken bygger på en erkjennelse av at ferjeleier er viktige knutepunkter i vegnettet, hvor overgang mellom transport på veg og sjø må skje effektivt. Aktivitetene på et ferjeleie stiller krav til organisering ...
  • Ferjeleier - 2 : Ferjekaier, planlegging, prosjektering : normaler [Håndbok 141] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;141, Book, 1995-02)
   Følgende normaler og retningslinjer danner grunnlag for og supplerer håndbok 141 og gjelder foran disse ved eventuelle uoverensstemmelser: - Lastforskrifter for bruer og ferjekaier i det offentlige vegnett - ...
  • Ferjestatistikk 1973 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Book, 1974-04)
   Ferjestatistikken for 1973 er forsøkt lagt om noe i forhold til tidligere år. Formålet med omleggingen er at statistikken skal vise en hovedoversikt for ferjetrafikken, og ikke gi detaljerte opplysninger hver enkelt ...
  • Ferjestatistikk 1975 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Book, 1976-05)
   Ferjestatistikken for 1975 gir den samme oversikt over ferjestatistikken som ferjestatistikken for 1973 og 1974. Formålet med denne statistikken er å vise en hovedoversikt for ferjetrafikken hvor minste enhet er ferjesamband. ...
  • Ferjestatistikk 1999 : Vegdata [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2000)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2000 : Vegdata [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2001)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2001 : Vegdata [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2002)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2002 : Vegdata [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2003)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2003 : Vegdata [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2004)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2004 : Vegdata [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2005-05)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2005 : veiledning [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2006-06)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa‐ riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks‐ og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...