Now showing items 41-60 of 419

  • Bruprosjektering - 03 : Støttemurer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1990)
   I dette hovedkapittel gis først en generell orientering om hvilke støttemurvarianter som er mest aktuelle. Deretter behandles generelle krav til utførelse av støttemurer av betong. Hovedkapittelet inneholder også ...
  • Bruprosjektering - 04 : Landkar : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1990)
   Beregningseksemplene i 86-utgaven er sløyfet og normalens gyldighet og begrensninger for de normerte landkar er tatt med både for kjørebruer og G/S-bruer. Det geotekniske grunnlaget for beregning av støttemurer og landkar ...
  • Bruprosjektering - 08 : NIB - Bruer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1989)
   Det er utarbeidet en normal for fritt opplagte bjelkebruer bestående av plasstøpt bruplate som er understøttet av prefabrikerte, normerte I-bjelker, NIB.
  • Bruprosjektering - 08 : NIB - bruer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1983)
   Det er utarbeidet normal for fritt opplagte bjelkebruer bestående av plasstøpt bruplate som er understøttet av prefabrikerte, normerte I-bjelker, NIB. Normalen kan anvendes for rette bruer og for bruer med skjevhet opp til ...
  • Bruprosjektering - 09 : NOB-bruer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1983)
   Inneholder normaler for fritt opplagte bjelkebruer av prefabrikerte, normerte, omvendte T-bjelker, NOB, med plass-støpt bruplate. Normalen inneholder to alternative utførelser av bruplaten, den ene med et massivt tverrsnitt ...
  • Bruprosjektering - 09 : NOT-bruer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1990-01)
   Det er utarbeidet en normal for fritt opplagte bjelkebruer bestående av plasstøpt bruplate som er understøttet av prefabrikerte, normerte, omvente T-bjelker, NOT. På grunn av endrede krav til armeringsoverdekning og ...
  • Bruprosjektering - 12 : Kulverter og rør : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1983)
   Håndbok-001 Bruprosjektering har til nå vært utgitt i et ringpermsystem - bestående av tre deler. Av flere grunner har vi nå valgt å gå over til hefter. Kapitlene blir samtidig gjennomgått og tildels revidert. Noen av ...
  • Bruprosjektering - 12 : Kulverter og rør : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1983)
   Det er utarbeidet en normal for kulverter, som omfatter plasstøpte kulverter, elementkulverter av betong, korrugerte stålrør og betongrør. Normalen er utarbeidet for fundamentering av prefabrikerte kulverter og rør på ...
  • Bruprosjektering - 13 : Gangvegbruer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1985)
   Dette kapittel inneholder normaler med komplette form- og ameringsdata for fire gangvegbruer med ett eller flere fritt opplagte spenn.
  • Bruprosjektering - 16: Skredoverbygg : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1989)
   I dette heftet er det samlet en del regler og forslag vedrørende prosjektering av skredoverbygg. Hensikten med heftet er å angi hvilke laster et overbygg skal dimensjoneres for. Videre inneholder heftet forslag til ...
  • Bruprosjektering : Eurokodeutgave : veiledning [Håndbok 185] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;185, Book, 2011)
   Håndbok 185 Eurokodeutgave 2011 supplerer Eurokodene der disse ikke har spesielle regler for beregning og dimensjonering av brukonstruksjoner. Trafikklast på bruer med spennvidde over 500 meter og på ferjekaier er ikke ...
  • Bruprosjektering : normal [Håndbok N400] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;N400, Book, 2014)
   Håndbok 185 Bruprosjektering, versjon oktober 2009, er utgitt med hjemmel i Forskrift om anlegg av offentlig veg av 29. mars 2007, som igjen er hjemlet i Veglovens § 13. Innenfor rammen av nevnte forskrift fastsetter hermed ...
  • Bruprosjektering : normaler [Håndbok 185] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;185, Book, 2009-10)
   Håndbok 185 Bruprosjektering, versjon oktober 2009, er utgitt med hjemmel i Forskrift om anlegg av offentlig veg av 29. mars 2007, som igjen er hjemlet i Veglovens § 13. Innenfor rammen av nevnte forskrift fastsetter hermed ...
  • Bruprosjektering [Håndbok N400] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N400, Book, 2015)
   Håndbok N400 Bruprosjektering gjelder for prosjektering av: - bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet - bruer og andre bærende konstruksjoner med privat tiltakshaver over eller langs ...
  • Bruprosjektering: Eurokodeutgave : veiledning [Håndbok V499] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V499, Book, 2014)
  • Bruregistrering : veiledning [Håndbok 129] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;129, Book, 2009-10)
   Denne håndboken gir en veiledning om hvordan registrering av bruer og andre byggverk i riks- og fylkesvegnettet skal utføres, hvilke dokumenter som bør tas vare på og hvordan bruer skal identifiseres. Håndboken gir en rekke ...
  • Brurekkverk : veiledning [Håndbok 268] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;268, Book, 2009)
   Denne håndboken er en veiledning til håndbok 231 Rekkverk mht. brurekkverk, rekkverk på støttemurer og på stup. Boken inneholder kriterier for valg av brurekkverks styrkeklasse. For ikke-ettergivende rekkverk er det gitt ...
  • Brurekkverk: veiledning [Håndbok V161] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V161, Book, 2014)
   Denne håndboken er en veiledning til håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder. Boken inneholder kriterier for valg av brurekkverks styrkeklasse. For ikke-ettergivende rekkverk er det gitt laster til bruk ved ...
  • Byen og varetransporten : veiledning : [Håndbok 250] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;250, Book, 2005)
   I Nasjonal transportplan 2006-15 peker Samferdselsdepartementet på at godstransporten må inngå som en del av den samlede arealplanleggingen i byområdene. Byene står overfor store utfordringer når det gjelder varedistribusjon. ...
  • Byggelederinstruks : Instruks for byggeleder ved entreprisearbeider : [Håndbok 130] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;130, Book, 1986-10)
   Instruks for byggeleder ved entreprisearbeider ble sendt vegkontorene i 1976. Til grunn for instruksen lå et arbeid som startet i 1970. I 1972 bearbeidet et utvalg det da foreliggende forslag. Utvalget besto av K. Jahren, ...