Now showing items 399-418 of 419

  • Vegoverbygg : veiledning [Håndbok 161] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;161, Book, 1992)
   Et vegoverbygg, her også kalt veglokk, er definert som en konstruksjon med vegger og tak over vegen. Håndboken gjelder primært når veglokket bebygges. Riksvegoverbyggene som har vært behandlet i Vegdirektoratet, ...
  • Vegplanlegging : Forskrifter for utarbeiding og behandling av planer for riks- og fylkesveg : [Håndbok 077] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;077, Book, 1987-08)
   Veglovens § 12 har følgende ordlyd: «Departementet gir føresegner om utarbeiding av framlegg til planar for riksveg og fylkesveg og om førehaving av slike framlegg. Denne håndbok - Vegplanlegging - inneholder Samferdsels ...
  • Vegrekkverk : veiledning til 018 [Håndbok 166] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;166, Book, 1993)
   Formålet med vegrekkverk og støtputer er å redusere antallet og skadeomfanget av eventuelle utforkjøring- og påkjøringsulykker. Et vegrekkverk bør være slik at det ved påkjørsel leder kjøretøyet langs rekkverket til det ...
  • Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak : veiledning [Håndbok V160] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V160, Book, 2015-12)
   Håndbok V160, er en veiledning til håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder, tidligere handbok 231. Bakgrunnen for revisjon av denne veilederen er endringer i revidert håndbok N101:2013 og nye forskrifter og krav til ...
  • Vegtrafikkloven : med fortolkninger, praksis m.v. : ajourført pr. 15. juni 1994 : [Håndbok 080] 

   Mellbye, Johan; Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;080, Book, 1994)
   Denne håndbok om vegtrafikkloven er i første rekke ment som en veiledning for ansatte i Statens vegvesen. Det vil imidlertid glede oss om også andre vil kunne ha nytte av boken. Fremstillingen er basert på forarbeidene ...
  • Vegtrafikkstøy : Metode for registrering [Håndbok 040] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;040, Book, 1978-07)
  • Vegtunneler : normal [Håndbok 021] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;021, Book, 2002-06)
   Håndbok 021 gjelder alle typer vegtunneler. Normalen gjelder for nye tunneler og har ikke tilbakevirkende kraft. Normalen skal i utgangspunktet også legges til grunn ved sikkerhetsmessig oppgradering av eksisterende tunneler.
  • Vegtunneler : normal [Håndbok N500] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;N500, Book, 2014)
   Statens vegvesens normaler er gitt med hjemmel i forskrifter etter vegloven §13 vedrørende anlegg av veg. Håndbok N500 gjelder alle typer vegtunneler. Normalen gjelder for nye tunneler, den skal også legges til grunn ved ...
  • Vegtunneler : normaler [Håndbok 021] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;021, Book, 2006-11)
   Håndbok 021 gjelder alle typer vegtunneler. Normalen gjelder for nye tunneler, den skal også legges til grunn ved sikkerhetsmessig oppgradering av utstyr i eksisterende tunneler. Normalen omfatter alle forhold ved ...
  • Vegtunneler : normaler [Håndbok 021] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;021, Book, 2006-11)
   Håndbok 021 gjelder alle typer vegtunneler. Normalen gjelder for nye tunneler, den skal også legges til grunn ved sikkerhetsmessig oppgradering av utstyr i eksisterende tunneler.
  • Vegtunneler : normaler [Håndbok 021] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;021, Book, 1992-08)
   Denne normalen gjelder alle typer vegtunneler. Håndboken omfatter alle faser ved gjennomføringen av et vegtunnelprosjekt. Både planlegging, bygging, vedlikehold og drift er behandlet.
  • Vegtunneler : normaler [Håndbok 021] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;021, Book, 2010)
   Håndbok 021 gjelder alle typer vegtunneler. Normalen gjelder for nye tunneler, den skal også legges til grunn ved oppgradering av utstyr i eksisterende tunneler. Normalen omfatter alle forhold ved gjennomføringen av et ...
  • Vegtunneler [Håndbok N500] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N500, Book, 2020)
   Håndbok N500 Vegtunneler gjelder alle typer vegtunneler på offentlig veg. Normalen gjelder for nye tunneler. I eksisterende tunneler skal håndbok N500 følges ved oppgradering av bergsikring, drenering, vann- og frostsikring, ...
  • Vegtunneler: [Håndbok N500] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;N500, Book, 2016)
   Statens vegvesens normaler er gitt med hjemmel i forskrifter etter vegloven §13 vedrørende anlegg av veg. Håndbok N500 gjelder alle typer vegtunneler på offentlig veg. Normalen gjelder for nye tunneler, den skal også ...
  • Vegutforming : normaler [Håndbok 017] : Vegsystemets oppbygging, veggeometri, terrengbehandling, vegutstyr 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;017, Book, 1981)
   Normalene "Vegutforming" er utgitt med hjemmel i forskrifter til veglovens § 13. Forskriftene vil bli utgitt separat. I denne utgaven er det foretatt en del vesentlige endringer i følgende kapitler: - Vegklasser - ...
  • Vegutforming i byer og tettsteder : Oppbygging av veg- og gatesystemet [Håndbok 019] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;019, Book, 1983-06)
   Disse normaler er utarbeidet med hjemmel i forskriftene til veglovens § 13. Forskriftene vil bli gitt ut separat. Vegnormalene gjelder for riksveger. Vegsjefen evt. formannskapet kan bestemme om normalene også skal ...
  • Vehicle restraint systems and roadside areas : [Handbook 231E] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;231E, Book, 2011-12)
   The Vehicle Restraint Systems standard contains general guidelines for the selection and installation of vehicle restraint systems. It addresses everything from road safety barriers, bridge parapets, crash cushions, terminals ...
  • Veileder i trafikkdata : veiledning : [Håndbok 281] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;281, Book, 2011)
   Veilederen i trafikkdata beskriver registrering av trafikkdata fra planlegging, til innsamling, bearbeiding og presentasjon. Veilederen i trafikkdata omhandler ikke OD-matriser (reisemønster), trafikkmodeller og prognoser. ...
  • Veileder i trafikkdata : veiledning : [Håndbok 281] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;281, Book, 2009)
   Hensikten med veilederen er å dokumentere vegtrafikkdatasystemet i Statens vegvesen. I tillegg skal den kunne brukes som lærebok for nye medarbeidere og som et oppslagsverk for de som bruker eller arbeider med trafikkdata. Ved ...
  • Work on and along roads : requirements and guidelines regarding warning and protection : manual [Handbook 051E] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;051E, Book, 2012)
   The point of departure for the manual is the interests of safety for road workers and road users. A focal point is the Norwegian Public Roads Administration’s zero vision, which means that we shall prevent loss of life and ...