Now showing items 396-415 of 421

  • Vegmeldingstjenesten 2003-2004 : [Håndbok 210] 

   Unknown author (Håndbok / Statens vegvesen;210, Book, 2003)
  • Vegmeldingstjenesten : retningslinjer [Håndbok 210] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;210, Book, 2006-04)
   Statens vegvesens vegmeldingstjeneste har i løpet av de siste årene gjennomgått en omfattende utvikling både med hensyn til organisasjon, teknologi og forholdet til samarbeidspartnere. På begynnelsen av 1980-tallet startet ...
  • Vegoppmerking : Tekniske bestemmelser og retningslinjer for andvendelse og utforming : [Håndbok N302] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;N302, Book, 2014)
   Denne første utgaven av Håndbok N302 er ført á jour med endringer i forskrifter og normalbestemmelser etter 1987. Innholdet er omredigert i forhold til de tidligere bestemmelser i Håndbok N300, og utvidet med mer detaljerte ...
  • Vegoppmerking : tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (oppmerkingsnormal) [Håndbok 049] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;049, Book, 2001)
   Med vegoppmerking forstår vi her oppmerking på vegdekket med maling, plastmaterialer, reflektorer eller andre egnede materialer, utført av rette myndighet i samsvar med det oppmerkingssystem som er fastsatt i skiltforskriften ...
  • Vegoppmerking – Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming [Håndbok N302] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N302, Book, 2015)
   Vegoppmerking er en viktig del av det systemet som informerer, varsler, leder og styrer trafikantene i veg- og trafikksystemet. Det er derfor viktig at vegoppmerkingen utføres på en ensartet og konsekvent måte over hele ...
  • Vegoverbygg : veiledning [Håndbok 161] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;161, Book, 1992)
   Et vegoverbygg, her også kalt veglokk, er definert som en konstruksjon med vegger og tak over vegen. Håndboken gjelder primært når veglokket bebygges. Riksvegoverbyggene som har vært behandlet i Vegdirektoratet, ...
  • Vegplanlegging : Forskrifter for utarbeiding og behandling av planer for riks- og fylkesveg : [Håndbok 077] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;077, Book, 1987-08)
   Veglovens § 12 har følgende ordlyd: «Departementet gir føresegner om utarbeiding av framlegg til planar for riksveg og fylkesveg og om førehaving av slike framlegg. Denne håndbok - Vegplanlegging - inneholder Samferdsels ...
  • Vegrekkverk : veiledning til 018 [Håndbok 166] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;166, Book, 1993)
   Formålet med vegrekkverk og støtputer er å redusere antallet og skadeomfanget av eventuelle utforkjøring- og påkjøringsulykker. Et vegrekkverk bør være slik at det ved påkjørsel leder kjøretøyet langs rekkverket til det ...
  • Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak : veiledning [Håndbok V160] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V160, Book, 2015-12)
   Håndbok V160, er en veiledning til håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder, tidligere handbok 231. Bakgrunnen for revisjon av denne veilederen er endringer i revidert håndbok N101:2013 og nye forskrifter og krav til ...
  • Vegtrafikkloven : med fortolkninger, praksis m.v. : ajourført pr. 15. juni 1994 : [Håndbok 080] 

   Mellbye, Johan; Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;080, Book, 1994)
   Denne håndbok om vegtrafikkloven er i første rekke ment som en veiledning for ansatte i Statens vegvesen. Det vil imidlertid glede oss om også andre vil kunne ha nytte av boken. Fremstillingen er basert på forarbeidene ...
  • Vegtrafikkstøy : Metode for registrering [Håndbok 040] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;040, Book, 1978-07)
  • Vegtunneler : normal [Håndbok 021] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;021, Book, 2002-06)
   Håndbok 021 gjelder alle typer vegtunneler. Normalen gjelder for nye tunneler og har ikke tilbakevirkende kraft. Normalen skal i utgangspunktet også legges til grunn ved sikkerhetsmessig oppgradering av eksisterende tunneler.
  • Vegtunneler : normal [Håndbok N500] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;N500, Book, 2014)
   Statens vegvesens normaler er gitt med hjemmel i forskrifter etter vegloven §13 vedrørende anlegg av veg. Håndbok N500 gjelder alle typer vegtunneler. Normalen gjelder for nye tunneler, den skal også legges til grunn ved ...
  • Vegtunneler : normaler [Håndbok 021] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;021, Book, 2006-11)
   Håndbok 021 gjelder alle typer vegtunneler. Normalen gjelder for nye tunneler, den skal også legges til grunn ved sikkerhetsmessig oppgradering av utstyr i eksisterende tunneler. Normalen omfatter alle forhold ved ...
  • Vegtunneler : normaler [Håndbok 021] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;021, Book, 2006-11)
   Håndbok 021 gjelder alle typer vegtunneler. Normalen gjelder for nye tunneler, den skal også legges til grunn ved sikkerhetsmessig oppgradering av utstyr i eksisterende tunneler.
  • Vegtunneler : normaler [Håndbok 021] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;021, Book, 1992-08)
   Denne normalen gjelder alle typer vegtunneler. Håndboken omfatter alle faser ved gjennomføringen av et vegtunnelprosjekt. Både planlegging, bygging, vedlikehold og drift er behandlet.
  • Vegtunneler : normaler [Håndbok 021] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;021, Book, 2010)
   Håndbok 021 gjelder alle typer vegtunneler. Normalen gjelder for nye tunneler, den skal også legges til grunn ved oppgradering av utstyr i eksisterende tunneler. Normalen omfatter alle forhold ved gjennomføringen av et ...
  • Vegtunneler [Håndbok N500] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N500, Book, 2020)
   Håndbok N500 Vegtunneler gjelder alle typer vegtunneler på offentlig veg. Normalen gjelder for nye tunneler. I eksisterende tunneler skal håndbok N500 følges ved oppgradering av bergsikring, drenering, vann- og frostsikring, ...
  • Vegtunneler: [Håndbok N500] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;N500, Book, 2016)
   Statens vegvesens normaler er gitt med hjemmel i forskrifter etter vegloven §13 vedrørende anlegg av veg. Håndbok N500 gjelder alle typer vegtunneler på offentlig veg. Normalen gjelder for nye tunneler, den skal også ...
  • Vegutforming : normaler [Håndbok 017] : Vegsystemets oppbygging, veggeometri, terrengbehandling, vegutstyr 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;017, Book, 1981)
   Normalene "Vegutforming" er utgitt med hjemmel i forskrifter til veglovens § 13. Forskriftene vil bli utgitt separat. I denne utgaven er det foretatt en del vesentlige endringer i følgende kapitler: - Vegklasser - ...