Now showing items 34-53 of 419

  • Bruhåndbok : prosjektering : del 2 [Håndbok 001] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;001, Book, 1981)
   Håndboken har tidligere vært utgitt i et ringpermsystem - bestående av tre deler.
  • Bruk av variable trafikkskilt : retningslinjer [Håndbok 053] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;053, Book, 2004)
   Vegdirektoratet har utarbeidet de foreliggende retningslinjene for bruk av variable trafikkskilt, som forutsettes å være et supplement til håndbok 050 ”Trafikkskilt” (skiltnormalen).
  • Brukerveileder Nord2000 Road : Norsk oversett else og implementering i NorStøy : veiledning [Håndbok V717] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V717, Book, 2014-06)
   Nordisk Ministerråd besluttet i 1996 å sette i gang utvikling av en ny generasjon av beregningsmetoder for utendørsstøy. Etter at det opprinnelige arbeidet med Nord2000 metoden ble ferdigstilt i 2001 har kilde- og ...
  • Brukerveileder Nord2000 Road : norsk oversettelse og implementering i NorStøy : veiledning [Håndbok 290] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;290, Book, 2011)
   Nordisk Ministerråd besluttet i 1996 å sette i gang utvikling av en ny generasjon av beregningsmetoder for utendørsstøy. Etter at det opprinnelige arbeidet med Nord2000 metoden ble ferdigstilt i 2001 har kilde- og ...
  • Bruklassifisering : lastforskrifter 1920-1973 og brunormaler 1912-1958 : veiledning [Håndbok 239] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;239, Book, 2003)
   I denne håndboken er det laget en oversikt over de laster og lastklasser som bruer har blitt dimensjonert for fra ca. 1900 og fram til i dag. Lastklassene (lastforskriftene) fra 1920 til og med 1947 samt lastforskriftene ...
  • Bruklassifisering : lastforskrifter for klassifisering av bruer og ferjekaier i det offentlige vegnett : normaler [Håndbok 238] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;238, Book, 2003)
   Håndbok 238 angir trafikklastene som bruene skal kontrolleres for. I vedlegget til denne håndboken er det laget en veiledning for fastsettelse av materialfastheter, last- og materialfaktorer.
  • Bruklassifisering [Håndbok R412] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R412, Book, 2014)
   Håndbok R412 angir trafikklastene som bruene skal kontrolleres for.
  • Bruprosjektering - 03 : Støttemurer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1990)
   I dette hovedkapittel gis først en generell orientering om hvilke støttemurvarianter som er mest aktuelle. Deretter behandles generelle krav til utførelse av støttemurer av betong. Hovedkapittelet inneholder også ...
  • Bruprosjektering - 04 : Landkar : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1990)
   Beregningseksemplene i 86-utgaven er sløyfet og normalens gyldighet og begrensninger for de normerte landkar er tatt med både for kjørebruer og G/S-bruer. Det geotekniske grunnlaget for beregning av støttemurer og landkar ...
  • Bruprosjektering - 08 : NIB - Bruer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1989)
   Det er utarbeidet en normal for fritt opplagte bjelkebruer bestående av plasstøpt bruplate som er understøttet av prefabrikerte, normerte I-bjelker, NIB.
  • Bruprosjektering - 08 : NIB - bruer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1983)
   Det er utarbeidet normal for fritt opplagte bjelkebruer bestående av plasstøpt bruplate som er understøttet av prefabrikerte, normerte I-bjelker, NIB. Normalen kan anvendes for rette bruer og for bruer med skjevhet opp til ...
  • Bruprosjektering - 09 : NOB-bruer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1983)
   Inneholder normaler for fritt opplagte bjelkebruer av prefabrikerte, normerte, omvendte T-bjelker, NOB, med plass-støpt bruplate. Normalen inneholder to alternative utførelser av bruplaten, den ene med et massivt tverrsnitt ...
  • Bruprosjektering - 09 : NOT-bruer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1990-01)
   Det er utarbeidet en normal for fritt opplagte bjelkebruer bestående av plasstøpt bruplate som er understøttet av prefabrikerte, normerte, omvente T-bjelker, NOT. På grunn av endrede krav til armeringsoverdekning og ...
  • Bruprosjektering - 12 : Kulverter og rør : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1983)
   Håndbok-001 Bruprosjektering har til nå vært utgitt i et ringpermsystem - bestående av tre deler. Av flere grunner har vi nå valgt å gå over til hefter. Kapitlene blir samtidig gjennomgått og tildels revidert. Noen av ...
  • Bruprosjektering - 12 : Kulverter og rør : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1983)
   Det er utarbeidet en normal for kulverter, som omfatter plasstøpte kulverter, elementkulverter av betong, korrugerte stålrør og betongrør. Normalen er utarbeidet for fundamentering av prefabrikerte kulverter og rør på ...
  • Bruprosjektering - 13 : Gangvegbruer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1985)
   Dette kapittel inneholder normaler med komplette form- og ameringsdata for fire gangvegbruer med ett eller flere fritt opplagte spenn.
  • Bruprosjektering - 16: Skredoverbygg : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1989)
   I dette heftet er det samlet en del regler og forslag vedrørende prosjektering av skredoverbygg. Hensikten med heftet er å angi hvilke laster et overbygg skal dimensjoneres for. Videre inneholder heftet forslag til ...
  • Bruprosjektering : Eurokodeutgave : veiledning [Håndbok 185] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;185, Book, 2011)
   Håndbok 185 Eurokodeutgave 2011 supplerer Eurokodene der disse ikke har spesielle regler for beregning og dimensjonering av brukonstruksjoner. Trafikklast på bruer med spennvidde over 500 meter og på ferjekaier er ikke ...
  • Bruprosjektering : normal [Håndbok N400] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;N400, Book, 2014)
   Håndbok 185 Bruprosjektering, versjon oktober 2009, er utgitt med hjemmel i Forskrift om anlegg av offentlig veg av 29. mars 2007, som igjen er hjemlet i Veglovens § 13. Innenfor rammen av nevnte forskrift fastsetter hermed ...
  • Bruprosjektering : normaler [Håndbok 185] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;185, Book, 2009-10)
   Håndbok 185 Bruprosjektering, versjon oktober 2009, er utgitt med hjemmel i Forskrift om anlegg av offentlig veg av 29. mars 2007, som igjen er hjemlet i Veglovens § 13. Innenfor rammen av nevnte forskrift fastsetter hermed ...