Now showing items 316-335 of 421

  • Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning : veiledning : [Håndbok 264] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;264, Book, 2013)
   Denne veiledningen omhandler teknisk planlegging av veg-, gate- og tunnelbelysning. Trafikksikkerhet er den viktigste grunnen til at belysning settes opp. Dette gjelder spesielt veger hvor det ferdes gående og syklende ...
  • Tilrettelegging for kollektivtransport på veg : [Håndbok V123] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V123, Book, 2014)
   Håndbok V123 tar utgangspunkt i at kollektivtransport er en viktig del av Statens vegvesen arbeid og den skal være sentral i etatens planlegging og gjennomføring av tiltak. Håndboken tar primært for seg kollektivtransport ...
  • Tilrettelegging for kollektivtransport på veg : veiledning [Håndbok 232] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;232, Book, 2009-12)
   Håndbok 232 tar utgangspunkt i at kollektivtransport er en viktig del av Statens vegvesen arbeid og den skal være sentral i etatens planlegging og gjennomføring av tiltak. Håndboken tar primært for seg kollektivtransport ...
  • Trafikkberedskap : Håndtering av hendelser på veg : retningslinjer [Håndbok 189] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;189, Book, 2006-01)
   Trafikkberedskap er den planlegging, organisering og virksomhet som må til for at vi skal kunne håndtere hendelser på veg effektivt. I selve håndteringen ligger oppdagelse, verifikasjon, informasjon og iverksetting av ...
  • Trafikkberedskap : håndtering av hendelser på veg [Håndbok 189] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;189, Book, 1995)
   Denne håndboka er et ledd i Vegvesenets arbeid med å etablere en trafikkberedskap for å redusere ulempene ved hendelser på veg. Den beskriver hvordan vegkontorene kan etablere beredskapsplaner og informasjonsrutiner for ...
  • Trafikkberegninger : veiledning [Håndbok 146] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;146, Book, 1989)
   Denne håndboken om trafikkberegninger omhandler et vidt spekter av problemområder, beregningsmetoder og modeller. Den skal gi oversikt over hele fagområdet, men går også noe i dybden på de mest vanlige trafikkberegningsproblemer.
  • Trafikkreglene : fortolkninger, praksis mv. : veiledning [Håndbok 060] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;060, Book, 2000-01)
   Denne håndbok om trafikkregler er i første rekke ment som en veiledning for tilsatte i Statens vegvesen. Ellers regner vi med at også andre vil kan ha nytte av boken. Første utgave av boken kom i 1979, og annen utgave ...
  • Trafikksignalanlegg : planlegging, drift og vedlikehold [Håndbok 142] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;142, Book, 2007)
   Håndboken omfatter planlegging, drift og vedlikehold av: • Ordinære signalanlegg for vegkryss og gangfelt • Permanente skyttelanlegg • Rampekontrollanlegg • Rød stoppblink • Gult blinksignal
  • Trafikksignalanlegg : tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (signalnormal) [Håndbok 048] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;048, Book, 2001-08)
   Vegdirektoratet har med hjemmel i skiltforskrift av 10. oktober 1980 § 31 nr. 1 fastsatt nye tekniske bestemmelser og retningslinjer for trafikksignalanlegg. Bestemmelsene erstatter tidligere bestemmelser gitt i kapittel ...
  • Trafikksignalanlegg : Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming [signalnormal] [Håndbok 048] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;048, Book, 2012-01)
   De etterfølgende tekniske bestemmelser og retningslinjer gjelder anvendelse, utforming og plassering av offentlige trafikkskilt som fastsatt i Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og ...
  • Trafikksignalanlegg [Håndbok N303] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N303, Book, 2012)
   Vegdirektoratet har med hjemmel i Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (Skiltforskriften) av 7. oktober 2005 nr. 1219 fastsatt nye tekniske bestemmelser og retningslinje ...
  • Trafikksignalanlegg: tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (signalnormal) : normaler [Håndbok 048] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;048, Book, 2007-12)
   De etterfølgende tekniske bestemmelser og retningslinjer gjelder anvendelse, utforming og plassering av offentlige trafikkskilt som fastsatt i Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og ...
  • Trafikksikkerhetsrevisjoner og - inspeksjoner : veiledning [Håndbok V720] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V720, Book, 2014)
   Denne håndboken beskriver grunnleggende prinsipper, krav, ansvarsforhold, retningslinjer og metodikk for gjennomføring av trafikksikkerhetsrevisjoner (TS-revisjoner) og trafikksikkerhetsinspeksjoner (TS-inspeksjoner) i ...
  • Trafikksikkerhetsrevisjoner- og inspeksjoner : veiledning : [Håndbok 222] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;222, Book, 2005-08)
   Trafikksikkerhetsrevisjon (TS-revisjon) / Trafikksikkerhetsinspeksjon (TS-inspeksjon) 1) er en systematisk arbeidsmetode som skal bidra til sikrere veger og sikrere vegtrafikk. En TS-revisjon er definert som en systematisk ...
  • Trafikksikkerhetsutstyr : tekniske krav : høringsutgave [Håndbok 062] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;062, Book, 2010-01)
   Håndbok 062 ”Trafikksikkerhetsutstyr” kom ut i ny utgave i 2005. Håndboka fikk da undertittelen ”Funksjons- og materialkrav”, med hovedvekt på funksjonskravene. Det var for enkelte produktområder vanskelig å skille mellom ...
  • Trafikksikkerhetsutstyr : tekniske krav : retningslinje [Håndbok R310] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R310, Book, 2014-06)
   Målet med håndboken er å oppnå riktige og gode produkter langs vegnettet, noe som igjen vil skape et trafikksikkert, funksjonelt og ensartet vegmiljø. En sentral rolle for håndbok R310 er å angi de klassene i de relevante ...
  • Trafikksikkerhetsutstyr : tekniske krav : retningslinjer [Håndbok 062] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;062, Book, 2011)
   Målet med håndboken er å oppnå riktige og gode produkter langs vegnettet, noe som igjen vil skape et trafikksikkert, funksjonelt og ensartet vegmiljø. En sentral rolle for håndbok 062 er å angi de klassene i de relevante ...
  • Trafikkskilt : Del 1 Fellesbestemmelser : normaler [Håndbok 050] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;050, Book, 2012)
   Dette er Del 1 av Håndbok 050. Denne delen av skiltnormalen inneholder bestemmelser og retningslinjer som er felles for alle eller flere av de enkelte skilt og skiltgrupper som er behandlet i de andre delene av Håndbok 050.
  • Trafikkskilt : Del 1 Fellesbestemmelser : normaler [Håndbok 050] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;050, Book, 2009)
   Skiltnormalen inneholder tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming av offentlige trafikkskilt.
  • Trafikkskilt : Del 1 Fellesbestemmelser : Utkast [Håndbok 050] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;050, Book, 2003-08)
   Vegdirektoratet fastsetter med hjemmel i skiltforskrift av 10. oktober 1980 nr. 1, § 31 nr. 1, tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming av offentlige trafikkskilt, vegoppmerking og trafikksignaler. ...