Now showing items 290-309 of 419

  • Standard ferjekaier : Kaitegninger : normaler [Håndbok 181] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;181, Book, 1996-08)
   Normalene er utgitt med hjemmel i Forskrifter etter veglovens § 13, fastsatt av Samferdselsdepartementet i brev av 24. mars 1987. Følgende normaler og retningslinjer danner grunnlag for og supplerer håndbok 181 og gjelder ...
  • Standard for drift og vedlikehold : retningslinjer [Håndbok 111] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;111, Book, 2003-05)
   Standarden beskriver grunnlaget for drift og vedlikehold av veger gjennom funksjonskrav, samt konkretiserer nivået for innsatsen gjennom krav til tilstand og/eller krav til tiltak. Ved å gjennomføre standarden på landsbasis ...
  • Standard for drift og vedlikehold av riksveger : retningslinjer [Håndbok 111] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;111, Book, 2012-08)
   Håndbok 111 omfatter krav knyttet til drift og vedlikehold av veg, bru, tunnel, sideområde og sideanlegg med utstyr og installasjoner. Kravene er beskrevet dels som felles krav som gjelder alle vegobjekter og dels som ...
  • Standard vegrekkverk : veiledning [Håndbok 267] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;267, Book, 2006-05)
   Denne håndboken beskriver Vegvesenets standard vegrekkverk og hvordan disse skal settes opp. Håndboken omhandler vegrekkverk, overgangsrekkverk, endeavslutninger samt løsninger ved avkjørsler, åpning i midtdeler og avslutning ...
  • Standard vegrekkverk : veiledning [Håndbok V160] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V160, Book, 2014)
   Denne håndboken beskriver Vegvesenets standard vegrekkverk og hvordan disse skal settes opp. Håndboken omhandler vegrekkverk, overgangsrekkverk, endeavslutninger samt løsninger ved avkjørsler, åpning i midtdeler og avslutning ...
  • Steinhvelvbruer : veiledning [Håndbok 230] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;230, Book, 2002-12)
   Bokas første hoveddel er en gjennomgang av beregning og bygging av steinhvelvbruer i Statens vegvesen og NSB/Jernbaneverket fram til 2. verdenskrig. Deretter omtales moderne metoder for beregninger, steinproduksjon, bygging ...
  • Steinmaterialer til veger, flyplasser og jernbaner : veiledning [Håndbok 223] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;223, Book, 2000-02)
   Håndboka tar for seg bruk av ubundne stein- og grusmaterialer til oppbygging av veger, jernbaner og flyplasser - inkludert oppstillings- og parkeringsplasser - og beskriver når og hvordan knust fjell/grus kan benyttes i ...
  • Strategi og tiltaksplan : kompetansestyring og langsiktig rekruttering i Statens vegvesen : retningslinjer [Håndbok 234] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;234, Book, 2012-11)
   Denne håndboken tar for seg Statens vegvesens strategi og plan for kompetansestyring og langsiktig rekruttering, og er en del av Statens vegvesens styringssystem. Den skal være et hjelpemiddel for ledere på alle nivåer, ...
  • Strategi og tiltaksplan : Kompetansestyring og langsiktig rekruttering i Statens vegvesen : retningslinjer [Håndbok 234] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;234, Book, 2002-11)
   Denne håndboken tar for seg Statens vegvesens strategi og plan for kompetansestyring og langsiktig rekruttering, og er en del av Statens vegvesens styringssystem. Den skal være et hjelpemiddel for ledere på alle nivåer, ...
  • Styring av utbyggings, drifts- og vedlikeholdsprosjekter : retningslinjer [Håndbok 151] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;151, Book, 2008-03)
   Håndbok 151 Styring av utbyggings- drifts- og vedlikeholdsprosjekter gjelder for planlegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter samt drift og vedlikehold av vegnettet, og erstatter Håndbok 151 Styring av utbyggingsprosjekter ...
  • Styring av utbyggings, drifts- og vedlikeholdsprosjekter : retningslinjer [Håndbok 151] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;151, Book, 2008-10)
   Håndbok 151 Styring av utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekter gjelder for planlegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter samt drift og vedlikehold av vegnettet, og erstatter Håndbok 151 Styring av ...
  • Styring av utbyggingsprosjekter : kvalitetsplaner for planlegging og gjennomføring : [Håndbok 151] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;151, Book, 2003-06)
   Kvalitetsplaner er et viktig hjelpemiddel for å sikre riktig kvalitet av et utbyggingsprosjekt. Håndboken skal være en sjekkliste for byggherren (utbygger/tiltakshaver) for å sikre riktig kvalitet på utbyggingsprosjekter, ...
  • Styring av vegprosjekter 

   Statens vegvesen (Håndbok/Statens vegvesen;R760, Book, 2019)
   Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie. Vegdirektoratet har ansvaret for utarbeidelse og ajourføring av håndbøkene. Denne håndboka finnes kun digitalt (PDF) på Statens vegvesens nettsider, www.vegvesen.no. ...
  • Styring av vegprosjekter : [Håndbok R760] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R760, Book, 2018-02)
   Håndbok R760 Styring av vegprosjekter gir konkrete krav til alle ansatte i Statens vegvesen som har en rolle i styring av vegprosjekter. Kravene bygger på bestemmelser forankret i relevant lov og regelverk, blant annet ...
  • Styring av vegprosjekter: retningslinje [Håndbok R760] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R760, Book, 2014)
   Håndbok R760 Styring av vegprosjekter gjelder for planlegging, prosjektering og bygging samt drift og vedlikehold av vegprosjekter på riksveg. Så langt fylkeskommunen ikke bestemmer noe annet, brukes også denne håndboken ...
  • Styring av vegprosjekter: retningslinjer [Håndbok 151] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;151, Book, 2012)
   Håndbok 151 Styring av vegprosjekter gjelder for planlegging, prosjektering og bygging samt drift og vedlikehold av vegprosjekter på riksveg. Så langt fylkeskommunen ikke bestemmer noe annet, brukes også denne håndboken ...
  • Sykkelhåndboka : Håndbok 233 - Høringsutgave 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;233, Book, 2013)
   Krav til utforming av anlegg for gående og syklende er gitt i håndbok 017 Veg- og gateutforming, håndbok 185 Bruprosjektering og i håndbok 021 Vegtunneler. Sykkelhåndboka gir utfyllende veiledning til disse kravene. ...
  • Sykkelhåndboka : utforming av sykkelanlegg : veiledning [Håndbok 233] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;233, Book, 2003-12)
   Alle deler av et sykkelnett kan ikke kunne beskrives detaljert i normalene. Et sykkelvegnett kan bestå av veger med blandet trafikk, sykkelveger, gang- og sykkelveger, sykkelfelt, stier, parker, grøntdrag med mer. ...
  • Sykkelhåndboka : veiledning [Håndbok 233] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;233, Book, 2013-12)
   Denne håndboken beskriver løsninger for syklende, og gir veiledning til utforming av anlegg for syklende på strekninger og i kryss. Håndboken gjengir også krav fra vegnormaler (gjengitt med grå bakgrunn). Denne håndboken ...
  • Sykkelveginspeksjoner : trafikksikkerhet - framkommelighet - opplevelse : [Håndbok 249] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;249, Book, 2004)
   Stortingsmelding 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 trekker opp linjene for en nasjonal sykkelstrategi, der hovedmålet er at det skal bli tryggere og mer attraktivt å sykle. Som en del av oppfølgingen skal det ...