Now showing items 270-289 of 421

  • Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag : [Håndbok 066] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;066, Book, 2010-11)
   Hensikten med disse retningslinjer er å lette og standardisere utarbeidelsen av konkurransegrunnlag for bygg- og anleggsarbeid, drifts- og vedlikeholdsarbeid, og fagkontrakter innenfor asfaltarbeider, vegmerking etc.
  • Retningslinjer for vedlikehold av vegkanter og skråninger 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;, Book, 1976)
   Mens vegbanen alltid har hatt, og fremdeles har, størst prioritet vegvesenets vedlikeholdsarbeid, er de områder som ligger utenfor kjørebanen i noen grad forsømt. En vil nå legge vekt på at hele vegområdet, innbefattet ...
  • Retningslinjer og normaler for veger 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Book, 1947)
   Vegene deles i 3 klasser etter trafikkens størrelse (kfr. Normalblad, skjema nr. 751). Vegklasse 1 omfatter de fremtidige store trafikkårer, innfartsveger til og sterkt trafikerte lokale veger ved de større byer, alle ...
  • Risikovurdering i vegtrafikken : veiledning [Håndbok V721] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V721, Book, 2014-06)
   Risikovurderinger har i liten grad vært brukt i vegtrafikken til nå. Derimot har Statens vegvesen lang erfaring i bruk av statistiske ulykkesanalyser og etter hvert kvalitative dybdeanalyser av ulykker. Vi tror at Statens ...
  • Risikovurdering i vegtrafikken: [Hånbok V721] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V721, Book, 2014)
   Denne veilederen beskriver framgangsmåter for risikovurderinger på viktige områder av virksomheten vår.
  • Risikovurderinger i vegtrafikken : veiledning [Håndbok 271] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;271, Book, 2007-02)
   Risikovurderinger har i liten grad vært brukt i vegtrafikken til nå. Derimot har Statens vegvesen lang erfaring i bruk av statistiske ulykkesanalyser og etter hvert kvalitative dybdeanalyser av ulykker. Vi tror at Statens ...
  • Road safety audits and inspections : guidelines : [Handbook 222] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;222e, Book, 2006)
   This handbook describes the basic principles, requirements, responsibilities, guidelines and methods for undertaking road safety audits and inspections at the Norwegian Public Roads Administration. Road safety audit of ...
  • Road traffic safety equipment : technical requirements : [Handbook 062E] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;062E, Book, 2011)
   Our aim with the manual is to achieve correct, good products throughout the road network,which in turn will create a functional, unified road environment with safe traffic. One of the key functions of Manual 062 is to ...
  • Road tunnels : standard [Manual 021E] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet; Norwegian Public Roads Administration (Håndbok / Statens vegvesen;021E, Book, 2004-03)
   This Design manual applies to all types of road tunnels. The manual apply for new tunnels but do not apply retrospectively. Initially, the manual shall apply in respect of upgrading of safety aspects of existing tunnels. The ...
  • Roads and Nature : [Manual 192E] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;192E, Book, 1994)
   This publication is intended to help road planners and those working in the public environmental management sector to take natural assets and the countryside into greater account when planning roads and to encourage them ...
  • Roads and the cultural environment : [Handbook 208] 

   Haraldsen, Ulf; Vegdirektoratet; Riksantikvaren (Håndbok / Statens vegvesen;208, Book, 1999-09)
   This handbook deals with roads and their relationship with valuable cultural environments and historic monuments and sites. It gives an insight into the assets which surround us in the cultural environment and offers ...
  • Serviceskilt og servicesymboler på vegvisningsskilt : normaler : tillegg til håndbok 050 

   Statens vegvesen Vegdirekoratet (Håndbok / Statens vegvesen;050, Book, 1988-04)
   TEKNISKE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER (SKILTNORMALER) FOR SERVICESKILT, LOKALVEGVISNING OG BRUK AV SERVICESYMBOL PÅ VEGVISNINGSSKILT, GITT MED HJEMMEL I FORSKRIFTER OM OFFENTLIGE TRAFIKKSKILT M.M. Vegdirektoratet har ...
  • Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler : Del 1 : [Håndbok R511] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R511, Book, 2014-06)
   Denne versjonen av håndboken er en ”prøveversjon” som vil bli forbedret etter hvert som en vinner erfaringer med bruken av den. Fravik fra prøveversjonen skal likevel avgjøres av Vegdirektoratet som forvaltningsmyndighet. Denne ...
  • Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler : Del 1 : retningslinjer [Håndbok 269] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;269, Book, 2007-02)
   Formålet med denne håndboken er å oppnå et ensartet minimum sikkerhetsnivå i vegtunneler på riksvegnettet for alle trafikanter og alle som skal utføre arbeider i tunnelene. Dette gjøres gjennom å forebygge kritiske hendelser ...
  • Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler [Håndbok R511] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;R511, Book, 2019)
   Håndbok R511 omhandler roller og ansvar for sikkerhetsforvaltning av vegtunneler.
  • Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg [Håndbok N601] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N601, Book, 2021)
   Vegnormal N601:2021 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg, erstatter N601:2017 Elektriske anlegg. N601:2021 innebærer et nytt regelverksregime for elektriske anlegg i vegsektoren. Der N601:2017 ...
  • Skadekatalog for bituminøse vegdekker : veiledning [Håndbok 193] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;193, Book, 1996-09)
   Skadekatalogen er utarbeidet for å være et hjelpemiddel ved registrering av vegdekkeskader; på vegnettet generelt, som en del av forundersøkelser for planlegging av forsterkningsarbeider, og på referansestrekninger som er ...
  • Snøvern : om snøskred og drivsnø : veiledning [Håndbok 167] 

   Vegdirektoratet; Norem, Harald (Håndbok / Statens vegvesen;167, Book, 1993)
   Snøskred og drivsnø skaper betydelige problemer for driften og vedlikeholdet av mange veger i Norge. Det har derfor vært et behov for å samle relevant kunnskap og erfaring om dette emnet til praktisk bruk i vegvesenet. ...
  • Stamvegutforming : retningslinjer [Håndbok 235] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;235, Book, 2002-10)
   Vegnormalene utarbeides med hjemmel i forskrifter etter veglovens§ 13. Veglovens § 13 lyder: "Departementet gir føresegner om anlegg av offentlig veg (vegnormalar) " Formålet med denne normalen er å sikre gjennomgående ...
  • Standard ferjekaibruer 1 : Brutegninger : normaler [Håndbok 175] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;175, Book, 1996-08)
   Normalene er utgitt med hjemmel i Forskrifter etter veglovens § 13, fastsatt av Samferdselsdepartementet i brev av 24. mars 1987. Følgende normaler og retningslinjer danner grunnlag for og supplerer håndbok 175 og ...