Now showing items 247-266 of 419

  • Prosesskode 1 : Standard beskrivelse for vegkontrakter : Hovedprosess 1-7 : [Håndbok R761] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R761, Book, 2014)
   Prosesskoden dekker både anleggsarbeider og drift og vedlikeholdsarbeider. Prosesskoden forutsettes benyttet ved arbeider som utføres for Statens vegvesen i entrepriser. Den skal gi ensartede regler for utførelse, ...
  • Prosesskode 1 : standard beskrivelsestekster for vegkontrakter : hovedprosess 1-7 : [Håndbok 025] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;025, Book, 2012-12)
   Prosesskoden dekker både anleggsarbeider og drift og vedlikeholdsarbeider. Prosesskoden forutsettes benyttet ved arbeider som utføres for Statens vegvesen i entrepriser. Den skal gi ensartede regler for utførelse, ...
  • Prosesskode 1 : standard beskrivelsestekster for vegkontrakter. Hovedprosess 1-7 : retningslinjer [Håndbok 025] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;025, Book, 2007-11)
   Hovedhensiktene med oppdatering 2007 er - å ta hensyn til nye tekniske løsninger - å oppdatere i forhold til revidert Håndbok 018 Vegbygging (2005) - å ta nødvendig hensyn til at alle arbeider nå utføres i entreprise - ...
  • Prosesskode 2 : Standard beskrivelse for bruer og kaier : Hovedprosess 8 : [Håndbok R762] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R762, Book, 2014)
   Prosesskoden dekker både anleggsarbeider og drift og vedlikeholdsarbeider. Prosesskoden forutsettes benyttet ved arbeider som utføres for Statens vegvesen i entrepriser. Den skal gi ensartede regler for utførelse, ...
  • Prosesskode 2 : Standard beskrivelse for bruer og kaier : Hovedprosess 8 [Håndbok R762] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R762, Book, 2015-11)
   Prosesskoden dekker både anleggsarbeider og drift og vedlikeholdsarbeider. Prosesskoden forutsettes benyttet ved arbeider som utføres for Statens vegvesen i entrepriser.
  • Prosesskode 2 : Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier : hovedprosess 8 : [Håndbok 026] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;026, Book, 2012-12)
   Prosesskoden dekker både anleggsarbeider og drift og vedlikeholdsarbeider. Prosesskoden forutsettes benyttet ved arbeider som utføres for Statens vegvesen i entrepriser. Den skal gi ensartede regler for utførelse, ...
  • Prosesskode 2 : Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier, hovedprosess 8 : retningslinjer [Håndbok 026] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;026, Book, 2007-11)
   Hovedhensikten med oppdateringen i 2007 har vært: - å ta hensyn til nye tekniske løsninger - å oppdatere i forhold til reviderte håndbøker og standarder - å ta nødvendig hensyn til at alle arbeider nå utføres i entreprise - ...
  • Prosjektering : Lastforskrifter for vegbruer [Håndbok 081] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;081, Book, 1976)
   Preliminære nordiske lastforskrifter for vegbruer av 9. desember 1971. Lastforskriftene gjelder normalt for vegbruer med spennvidde opp til 200 m. For bruer med større spennvidder enn 200 m, for ferjekaibruer og for ...
  • Prosjekteringsregler for bruer : normaler [Håndbok 185] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;185, Book, 1996-03)
   Prosjekteringsreglene gjelder for prosjektering av bruer, ferjekaier og andre byggverk i det offentlige vegnett. Overgangsbruer på privat veg over riks- og fylkesveger bør også prosjekteres etter Prosjekteringsreglene. ...
  • Prøvetakingsbok innen HMS : veiledning [Håndbok 207] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;207, Book, 1998-08)
   Statens vegvesen har som arbeidsgiver og byggherre det mål, at all virksomhet i etaten skal gjennomføres uten at mennesker og miljø påføres skade. For å kunne etterleve denne målsettingen vil det være av avgjørende ...
  • Rammeplan for avkjørsler : et eksempel : veiledning [Håndbok 075] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;075, Book, 1980-04)
   Heftet inneholder først et kapittel om rammeplanarbeidet generelt. Det beskriver rammeplanen og hvorfor den bør utarbeides. Dessuten omtales fremdrift og organisering av rammeplanarbeidet samt forslag til behandling av ...
  • Rasteplasser : planlegging og utforming : veiledning [Håndbok 204] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;204, Book, 1997-12)
   Håndbokas innhold går både på viktige prinsipper knyttet til den overordnede planlegging og konkret utforming av rasteplasser. Utstyr, møblering m.m. er også viet en del omtale. I tillegg er det gitt råd angående samlokalisering ...
  • Rekkverk : normaler [Håndbok 231] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;231, Book, 2003-07)
   Rekkverksnormalen inneholder generelle retningslinjer for valg og oppsetting av rekkverk. Den omhandler alt fra vegrekkverk, brurekkverk, støtputer og overganger mellom disse til faste sidehindre, samt rekkverk for gående.
  • Rekkverk og vegens sideområder : normaler [Håndbok 231] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;231, Book, 2013-12)
   Rekkverksnormalen inneholder generelle retningslinjer for valg og oppsetting av rekkverk. Den omhandler alt fra vegrekkverk, brurekkverk, støtputer og overganger mellom disse til faste sidehindre, samt rekkverk for gående.
  • Rekkverk og vegens sideområder : normaler [Håndbok 231] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;231, Book, 2011)
   Rekkverksnormalen inneholder generelle retningslinjer for valg og oppsetting av rekkverk. Den omhandler alt fra vegrekkverk, brurekkverk, støtputer og overganger mellom disse til faste sidehindre, samt rekkverk for gående.
  • Rekkverk og vegens sideområder [Håndbok N101] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N101, Book, 2013)
   Denne rekkverksnormalen er utarbeidet med hjemmel i Samferdselsdepartementet forskrifter etter veglovens § 13. Forskriftene gir generelle rammer for vegenes utforming og standard, og gjelder alle offentlige veger. Rek ...
  • Reklame og trafikkfare : håndbok i behandling av reklame langs offentlig veg etter vegloven §33 - "Reklameparagrafen" : [Håndbok 190] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;190, Book, 1995-12)
   Håndboken skal være et hjelpemiddel for alle som arbeider med utendørs reklame langs offentlig veg. Det gjelder særlig for ansatte i Statens vegvesen, men også i kommunene. For utendørsreklamebransjen kan den også være et ...
  • Reklame og trafikkfare : veiledning [Håndbok 190] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;190, Book, 2011-04)
   Håndboka skal være et hjelpemiddel for ansatte i Statens vegvesen som arbeider med utendørs reklame langs offentlig veg. Det er lagt stor vekt på den praktiske siden av behandling av reklamesaker, slik at den også bør ...
  • Reklame og trafikkfare [Håndbok V323] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V323, Book, 2014)
   Håndboka skal være et hjelpemiddel for ansatte i Statens vegvesen som arbeider med utendørs reklame langs offentlig veg. Det er lagt stor vekt på den praktiske siden av behandling av reklamesaker, slik at den også bør ...
  • Retningslinje for boliginnløsing : retningslinjer [Håndbok 272] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;272, Book, 2008)
   Statens vegvesen innløser mellom 50 og 100 boliger hvert år. For å skape større sikkerhet for at de berørte boligeierne får en god behandling har Statens vegvesen utarbeidet denne håndboka med retningslinjer for boliginnløsning.