Now showing items 167-186 of 421

  • IKT etatsstandard for Statens vegvesen : retningslinje [Håndbok R901] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R901, Book, 2014-06)
   Denne håndboken presenterer de IKT-standarder som er vedtatt som gjeldende standarder i Statens vegvesen. Formålet med standardene er å sikre en effektiv, enhetlig og samvirkende IKT-utnyttelse i etaten. Håndboken er ...
  • IKT etatsstandarden for Statens vegvesen : retningslinjer [Håndbok 162] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;162, Book, 2012)
   Denne håndboken presenterer de IKT-standarder som er vedtatt som gjeldende standarder i Statens vegvesen. Formålet med standardene er å sikre en effektiv, enhetlig og samvirkende IKT-utnyttelse i etaten. Håndboken er ...
  • Inspeksjonshåndbok for bruer : veiledning [Håndbok 136] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;136, Book, 2000-02)
   I denne håndboken stilles det krav til at det gjennomføres rutinemessige inspeksjoner av alle bruer. Inspeksjon av bruer er definert på følgende måte:"Inspeksjon er visuell kontroll kombinert med oppmålinger og ...
  • Kabler til hengebruer : tekniske spesifikasjoner : [Håndbok 122] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;122, Book, 2008)
   Disse retningslinjer er en oppdatert utgave av Håndbok-122: KABLER TIL HENGEBRUER OG SKRÅSTAGBRUER, Tekniske spesifikasjoner, januar 1999. De kapitler som omfattet andre kabeltyper til skråstagbruer enn spiralslåtte kabler, ...
  • Kabler til hengebruer: Tekniske spesifikasjoner - Retningslinje [Håndbok R410] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R410, Book, 2014)
   Disse retningslinjer er en oppdatert utgave av Håndbok-R410: Kabler til hengebruer og skråstagbruer, Tekniske spesifikasjoner, januar 1999. De kapitler som omfattet andre kabeltyper til skråstagbruer enn spiralslåtte kabler, ...
  • Kalde bitumenstabiliserte bærelag : veiledning [Håndbok 198] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;198, Book, 1997-10)
   "Kalde bitumenstabilserte bærelag" er en veiledning utarbeidet i tilknytning til håndbok 018 "Vegbygging" (1992-utgave). Veiledningen er utarbeidet for å være et hjelpemiddel ved proporsjonering, produksjon og utlegging ...
  • Kapasitet i kryss : beregningsmetoder for ikke signalregulerte kryss : veiledning [Håndbok 127] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;127, Book, 1985)
   Siktemålet med denne publikasjonen er å presentere et samlet sett av metoder for beregning av kapasitet og trafikkavviklingsforhold i ikke signalregulerte kryss. De krysstypene som er behandlet, er: - forkjørssregulerte ...
  • Kapasitet på vegstrekninger : veiledning [Håndbok 159] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;159, Book, 1991-02)
   Denne håndboka inneholder metoder for beregning av kapasiteten på vegstrekninger som fører tilnærmet uforstyrret trafikk. Metodene kan således bare gi svar på hvor mye trafikk som kan avvikles på vegstrekninger utenfor og ...
  • Kjøre- og hviletider : regelverk, fortolkninger, praksis m.v. : [Håndbok 228] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;228, Book, 2001-07)
   EUs bestemmelser om kjøre- og hviletid, samt bruk av fartsskriver, har nå vært gjeldende i Norge i snart 8 år. Det eksisterer likevel fortsatt på en rekke punkter tvil om hvordan flere av rådsforordningenes bestemmelser ...
  • Klimastasjoner : retningslinjer : [Håndbok 266] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;266, Book, 2005-06)
   Statens vegvesen har i 20 år arbeidet med etablering av et nettverk for klimastasjoner langs vegene i Norge. Stasjonene kan registrere meteorologiske parametere som for eksempel luft- og vegbanetemperatur, luftfuktighet, ...
  • Klimastasjoner : Retningslinjer : [Håndbok R613] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R613, Book, 2014)
   Statens vegvesen har i 20 år arbeidet med etablering av et nettverk for klimastasjoner langs vegene i Norge. Stasjonene kan registrere meteorologiske parametere som for eksempel luft- og vegbanetemperatur, luftfuktighet, ...
  • Kollektivhåndboka : Tilrettelegging for kollektivtransport på veg : [Håndbok V123] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V123, Book, 2014-10)
   Kollektivtrafikk har en viktig transportfunksjon i byer, tettsteder, regioner og mellom landsdeler. Tilrettelegging for mer og bedre kollektivtrafikk kan bidra til å løse nasjonale utfordringer knyttet til velferd, mobilitet, ...
  • Kommunale trafikksikkerhetsplaner : veiledning [Håndbok 209] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;209, Book, 1998)
   Norske kommuner er en uensartet masse; alt fra Oslo med omlag 500 000 innbyggere og til Utsira med litt over 200. Det sier seg selv at trafikksikkerhetsproblemene kan være vidt forskjellige både i omfang og karakter. Mange ...
  • Konsekvensanalyser : veiledning [Håndbok 140] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;140, Book, 2006-06)
   Håndboka er primært rettet mot fagpersoner som arbeider med konsekvensanalyser av veg- og transportprosjekter. Håndboka skal både dekke prosjektlederens behov for oversiktover prosess og metode, samt krav til presentasjon ...
  • Konsekvensanalyser : veiledning [Håndbok V712] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V712, Book, 2014-11)
   Statens vegvesen har lang tradisjon for bruk av konsekvensanalyser i sin planlegging. Den første håndboka om konsekvensanalyser kom i 1988. Foreliggende håndbok avløser utgaven fra 2006. Bakgrunnen for denne revisjonen er ...
  • Konsekvensanalyser: [Håndbok V712] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;V712, Book, 2018)
   Statens vegvesen har siden 1988 hatt en egen håndbok for konsekvensanalyser. Foreliggende håndbok erstattet utgaven fra 2014. Håndboka er primært rettet mot fagpersoner som arbeide med konsekvensanalyser av veg- og ...
  • Konsekvensanalyser: veiledning [Håndbok V712] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V712, Book, 2015-08)
   Statens vegvesen har lang tradisjon for bruk av konsekvensanalyser i sin planlegging. Den første håndboka om konsekvensanalyser kom i 1988. Foreliggende håndbok avløser utgaven fra 2006. Bakgrunnen for denne revisjonen er ...
  • Kreativitet i veg- og transportplanleggingen : [Håndbok 229] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;229, Book, 2001-09)
   Denne håndboka gir et innblikk i kreativt arbeid og beskriver hjelpemidler for å bringe mer kreativitet inn i planarbeid og planprosesser. Metodene kan og bør brukes i så vel store som mindre planoppgaver. Samtidig vil ...
  • Kvalitetshåndbok for statens vegvesen : kvalitet alle veger [Håndbok 144] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;144, Book, 2001)
   Håndbok 144 kvalitetshåndbok for Statens vegvesen beskriver etatens kvalitetspolitikk og stiller krav til kvalitetssystemet, som skal bidra til å oppnå riktig kvalitet på resultatet av etatens arbeid. Dette skal bidra til ...
  • Kvalitetshåndbok for statens vegvesen : Nivå A : [Håndbok 144] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;144, Book, 1996-03)
   Statens vegvesen tilstreber riktig kvalitet på alt arbeid. Denne kvalitetshåndboken for Statens vegvesen beskriver etatens kvalitetspolitikk og krav til kvalitetssystemet. Den er tilpasset Vegvesenets nye organisasjon av ...