Now showing items 150-169 of 419

  • Geoteknisk opptegning : veiledning [Håndbok 154] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;154, Book, 1992)
   Formålet med denne veiledningen er å gi retningslinjer for fremstilling av tegninger i forbindelse med geoteknisk prosjektering. Boka henvender seg derfor først og fremst til etatens tegnere og andre i etaten som deltar i ...
  • Grunnerverv til vegformål - Forhandlinger : veiledning [Håndbok V742] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V742, Book, 2014-06)
   Statens vegvesen inngår hvert år på vegne av staten og fylkeskommunene et stort antall avtaler om erverv av grunn og rettigheter til vegformål. De spørsmål som reiser seg i denne sammenheng er mangeartede. Dette skyldes ...
  • Grunnerverv til vegformål : forhandlinger : [Håndbok 287] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;287, Book, 2010)
   Denne veilederen er i det alt vesentlige en enkel gjennomgang av de privatrettslige reglene, men framstillingen er preget av at den ene parten i avtaleforholdet er et offentlig organ. Veilederen henvender seg til de som ...
  • Grunnerverv til vegformål : skjønnsforberedelse : veiledning [Håndbok 156] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;156, Book, 2000-01)
   Grunnerverv er ikke bare et spørsmål om å følge lover og regler, men også et spørsmål om hvordan det blir gjort og hvilke holdninger en har. Statens vegvesen har i den forbindelse utarbeidet etiske retningslinjer for ...
  • Grunnerverv til vegformål : Utmåling av erstatning for dyrka mark : veiledning [Håndbok 291] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;291, Book, 2012-05)
   Hensikten med håndboka er å avklare etatens holdning og strategi når det gjelder denne erstatningsproblematikken. Videre skal den bidra til en bedre forståelse av det teoretiske grunnlaget for erstatningsfastsettelsen og ...
  • Grunnerverv til vegformål : utmåling av erstatning for dyrka mark : veiledning [Håndbok V743] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V743, Book, 2014-06)
   Utmåling av erstatning for dyrka mark er et omstridt og vanskelig tema. I 1998 ble det utgitt et veiledningshefte om hvordan en skal forholde seg til dette erstatningstema. Denne håndboka er en ajourføring og videreføring ...
  • Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger : [Håndbok 274] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;274, Book, 2014)
   Håndboka «Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger» skal være et praktisk hjelpemiddel og bidra til å sikre en god og enhetlig geoteknisk saksbehandling i Statens vegvesen. Boka henvender seg derfor først og fremst ...
  • Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger : veiledning [Håndbok 274] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;274, Book, 2008)
   Håndboka ”Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger” skal være et praktisk hjelpemiddel og bidra til å sikre en god og enhetlig geoteknisk saksbehandling i Statens vegvesen. Boka henvender seg derfor først og fremst til ...
  • Guidelines for the management of bridges 

   Vegdirektoratet (Book, 1998-05)
   This manual sets out the provisions and guidelines for the management of bridges on national roads. Responsibilities are detailed described in order to promote the organization’s major objectives in traffic safety, ...
  • ...Hallo! : Håndbok til bruk i informasjonsarbeidet : [Håndbok 220] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;220, Book, 2004-11)
   Mål for Statens vegvesens informasjon: Statens vegvesens egne ansatte skal gis nødvendig tilgang til, og anledning til å skaffe seg all den informasjonen de trenger for å fungere godt i sitt arbeidsmiljø, utføre oppgavene ...
  • Håndbok N500 Vegtunneler : Høringsutgave 2015 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;N500, Book, 2015-06)
   Statens vegvesens normaler er gitt med hjemmel i forskrifter etter vegloven §13 vedrørende anlegg av veg. Håndbok N500 gjelder alle typer vegtunneler. Normalen gjelder for nye tunneler, den skal også legges til grunn ...
  • Hefte 1: Undom og arbeid : Vern og miljøserien del 2: Verksteder, kontrollhaller, garasjer og lager [Håndbok 013] 

   Vegdirektoratet (Håndbok Statens vegvesen;013, Book, 1980-01)
   Dette er et nytt prøvehefte i vegvesenets håndbokserie om verne- og miljøspørsmål. Utgivelsen av heftene skjer i nært samarbeide mellom verneledere i enkelte fylker og Vegdirektoratet. Ansvarlig for den videre oppfølging ...
  • Hefte 2 : Bygninger - innredning : Vern og miljøserien krav oog forskrifter : del 2 : Verksteder, kontrollhaller, garasjer, lager [Håndbok 013] 

   Vegdirektoratet (Håndbok Statens vegvesen;013, Book, 1980-01)
   Dette er et nytt prøvehefte i vegvesenets håndbokserie om verne- og miljøspørsmål. Utgivelsen av heftene skjer i nært samarbeide mellom verneledere i enkelte fylker og Vegdirektoratet. Ansvarlig for den videre oppfølging ...
  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS) : retningslinjer [Håndbok 214] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;214, Book, 1999-03)
   Statens vegvesen skal prioritere helse, miljø og sikkerhet i all sin virksomhet. Denne kvalitetshåndboken beskriver etatens helse-, miljø- og sikkerhetspolitikk (HMS-politikk) og krav til HMS-systemet. HMS-håndboken gir ...
  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved arbeid i trafikkerte vegtunneler : nivå B : [Håndbok 213] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;213, Book, 1999-02)
   Denne håndboken beskriver krav til kvalitetssikring av arbeid i trafikkerte vegtunneler i Statens vegvesen. Den inngår som en del av kvalitetssystemet på nivå B og skal legges til grunn for alt arbeid i trafikkerte tunneler ...
  • HMS ved arbeid i vegtunneler 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;, Book, 2012)
   Arbeid i trafikkerte vegtunneler kan være belastende fordi arbeidstakerne er utsatt for mange miljøfaktorer og belastninger samtidig. Dette gjør en samlet risikovurdering opp mot administrative normer og grenseverdier ...
  • HMS ved arbeid i vegtunneler : retningslinjer [Håndbok 213] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;213, Book, 2012)
   Denne håndboken beskriver krav til HMS og kvalitetssikring av arbeid i trafikkerte vegtunneler forvaltet av Statens vegvesen. Den inngår som en del av kvalitetssystemet og skal legges til grunn for alt arbeid i trafikkerte ...
  • IKT etatsstandard for Statens vegvesen : retningslinje [Håndbok R901] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R901, Book, 2014-06)
   Denne håndboken presenterer de IKT-standarder som er vedtatt som gjeldende standarder i Statens vegvesen. Formålet med standardene er å sikre en effektiv, enhetlig og samvirkende IKT-utnyttelse i etaten. Håndboken er ...
  • IKT etatsstandarden for Statens vegvesen : retningslinjer [Håndbok 162] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;162, Book, 2012)
   Denne håndboken presenterer de IKT-standarder som er vedtatt som gjeldende standarder i Statens vegvesen. Formålet med standardene er å sikre en effektiv, enhetlig og samvirkende IKT-utnyttelse i etaten. Håndboken er ...
  • Inspeksjonshåndbok for bruer : veiledning [Håndbok 136] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;136, Book, 2000-02)
   I denne håndboken stilles det krav til at det gjennomføres rutinemessige inspeksjoner av alle bruer. Inspeksjon av bruer er definert på følgende måte:"Inspeksjon er visuell kontroll kombinert med oppmålinger og ...