Now showing items 14-33 of 421

  • Beredskapsbruer - Elementoversikt, Type Mabey Universal : veiledning [Håndbok V461] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V461, Book, 2014-06)
   Håndbok V461 Elementoversikt, Type Mabey Universal, er en veileder som beskriver Statens vegvesen sitt tunge reservebrumateriell som også kan bygges som jernbanebruer. Dette bruutstyret inngår i den Landsdekkende bruberedskap ...
  • Beredskapsbruer - Monteringsbeskrivelse, Type Mabey Universal : veiledning [Håndbok V460] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V460, Book, 2014-06)
   Håndbok V460 Monteringsbeskrivelse, Type Mabey Universal, er en veiledning som beskriver Statens vegvesen sitt tunge reservebrumateriell som også kan bygges som jernbanebruer. Dette bruutstyret inngår i den Landsdekkende ...
  • Beredskapsbruer : elementoversikt, Type Mabey Universal [Håndbok 294] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;294, Book, 2013)
   Håndbok 294 Elementoversikt, Type Mabey Universal, er en veileder som beskriver Statens vegvesen sitt tunge reservebrumateriell som også kan bygges som jernbanebruer. Dette bruutstyret inngår i den Landsdekkende bruberedskap ...
  • Beredskapsbruer : monteringsbeskrivelse, Type Mabey Universal [Håndbok 293] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;293, Book, 2013)
   Håndbok 293 Monteringsbeskrivelse, Type Mabey Universal, er en veiledning som beskriver Statens vegvesens sitt tunge reservebrumateriell som også kan bygges som jernbanebruer. Dette bruutstyret inngår i den Landsdekkende ...
  • Betongdekker : veiledning [Håndbok 179] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;179, Book, 1994)
   Denne håndboken inneholder: Del 1: Betongdekker, planlegging og utførelse. Del 2: Betongdekker, Vedlikehold. I Del 1 er det regnet med bruk av plastisk betong med høyfast kvalitet og stor slitestyrke. I Del 2 er ...
  • Boliginnløsing : retningslinje [Håndbok R731] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R731, Book, 2014-06)
   Statens vegvesen innløser mellom 50 og 100 boliger hvert år. For å skape større sikkerhet for at de berørte boligeierne får en god behandling har Statens vegvesen utarbeidet denne håndboka med retningslinjer for boliginnløsning.
  • Bompengeprosjekter : [Håndbok V718] 

   Statens Vegvesen (Håndbok/Statens vegvesen;V718, Book, 2014-06)
   Denne håndboka er en revidert utgave av håndbok 102 av januar 2001. Formålet med håndboka er å gi en samlet og oppdatert framstilling av rammevilkårene for nye bompengeprosjekter på offentlig veg. Noe avhengig av inngåtte ...
  • Bompengeprosjekter : Planlegging og finansiering : [Håndbok 102] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;102, Book, 1983-01)
   Bompengefinansiering av vegprosjekter har vært benyttet til omlag 45 prosjekter i Norge fra Vrengen bru ble ferdig i 1932. I tiden fra 1970 til 1982 ble det finansiert veganlegg med lånemidler fra partialobligasjonslån på ...
  • Bompengeprosjekter: veiledning [Håndbok 102] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;102, Book, 2001-02)
   Formålet med denne håndboken er å gi en samlet framstilling av rammevilkårene for nye bompengeprosjekter på offentlig veg. Noe avhengig av inngåtte avtaler, vil vilkårene også gjelde for igangværende bompengeprosjekter.
  • Bomstasjoner : veiledning [Håndbok 240] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;240, Book, 2003)
   Den foreliggende Håndbok 240 Bomstasjoner omhandler grunnleggende tekniske forhold som er viktige å kjenne ved etablering av bomstasjoner. Etablering og drift av bomstasjoner er et meget omfattende tema som berører en rekke ...
  • Bridge decks : Waterproofing and wearing course : guidelines [Handbook 145e] 

   Haga, John Erik; Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;145e, Book, 1997-01)
   These guidelines for protection of bridge decks, shall be used in design and construction of bridges and in maintenance of such where wear from traffic, or where the use of salt in winter maintenance necessitate the ...
  • Brudekker: fuktisolering og slitelag : retningslinjer [Håndbok 145] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;145, Book, 1997)
   Disse retningslinjer for beskyttelse av brudekker skal nyttes ved prosjektering og bygging av bruer, og ved vedlikehold av disse hvor det av hensyn til slitasje fra trafikken, eller av hensyn til bruk av salt i vintervedlikeholdet ...
  • Bruforvaltning fylkesveg [Håndbok N401] 

   Vegdirektoratet (Håndbok/Statens vegvesen;N401, Book, 2017)
   Vegnormalen håndbok N401 Bruforvaltning fylkesveg gjelder ved forvaltning av bærende konstruksjon (bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon) på fylkesveg. Den gjelder bl.a. inspeksjon, drift, vedlikehold og annen ...
  • Bruforvaltning riksveg : forvaltning av bærende konstruksjoner på riksveg [Håndbok R411] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R411, Book, 2018-01)
   Håndbok R411 Bruforvaltning riksveg gjelder ved forvaltning av bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner på riksveg. Håndboka inneholder bestemmelser om - bruforvalter - bruadministrasjon - ivaretakelse av ...
  • Bruforvaltning: Retningslinje [Håndbok R411] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R411, Book, 2014)
   Denne håndboken gir bestemmelser for forvaltning, drift og vedlikehold av bruer i tilknytning til riks- og fylkesveger. For å ivareta etatens overordnede mål når det gjelder trafikksikkerhet og trafikkavvikling på bruene ...
  • Bruhåndbok - 1 : Konstruksjoner i fylling : Plasstøpte kulverter : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1996-03)
   Denne håndboken inneholder normaler med komplette form- og ameringsdata for plasstøpte kulverter, samt et kapittel som behandler estetiske forhold.
  • Bruhåndbok - 3 : Elementbruer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 2002-10)
   Denne håndboken inneholder normaler med komplette form og armeringsdata for ett- og flerspenns elementbruer med påstøp, samt et kapittel som behandler estetiske forhold.
  • Bruhåndbok - 4 : Plassproduserte platebruer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 2002-12)
   Denne håndboken inneholder normaler med komplette form- og armeringsdata for ett- og trespenns plassproduserte platebruer, samt et kapittel som behandler estetiske forhold.
  • Bruhåndbok - 5 : Gangvegbruer : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1993)
   Denne håndboken inneholder normaler med komplette form- og armeringsdata for to ulike betongbruer med ett eller flere fritt opplagte spenn. Disse er kalt Gangvegbru nr. 1 og 2. I tillegg inneholder håndboken to gangvegbruer ...
  • Bruhåndbok - 6 : Brurekkverk - 2 : Standardiserte rekkverk : normaler [Håndbok 100] 

   Statens vegvesen Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1999)
   Normalene er utgitt med hjemmel i Forskrifter etter veglovens § 13, fastsatt av Samferdselsdepartementet i brev av 24. mars 1987. Følgende normaler og retningslinjer danner grunnlag for og supplerer håndbok 100 og ...