• Evaluering av tungtrafikkfelt - delprosjekt 1 

   Schau, Vibeke (Norconsult;5192793, Report, 2019-12-19)
   Rapporten utgjør «delrapport 1» og oppsummerer foreløpige resultater av en evaluering av tungtrafikkfeltetene på rv. 509 i Sola og på rv. 110 i Fredrikstad. Den endelige evalueringen av tungtrafikkfelt planlegges ferdigstilt ...
  • Temaanalyse av dødsulykker med gående og syklende : I tilknytning til arbeid på/ved veg 

   Schau, Vibeke (Statens vegvesens rapporter;680, Report, 2017-08)
   I løpet av perioden 2005-2015 har 21 fotgjengere og syklister i Norge blitt drept i trafikkulykker i forbindelse med arbeid på/ ved veg. Formålet med rapporten er å bidra til at Statens vegvesen og eksterne aktører ...
  • Temaanalyse av sykkelulykker : 71 dødsulykker i vegtrafikken 2005-2012 

   Krekling, Anette; Schau, Vibeke; Nærum, Arild; Hatlestad, Runar (Statens vegvesens rapporter;294, Report, 2014-05-20)
   Temaanalysen av dødsulykker på sykkel bygger på 71 vegtrafikkulykker i perioden 2005-2012, der en syklist har omkommet i hver av dem. Grunnlaget for analysen er dybdeanalyserapporter av enkeltulykker, samt underliggende ...
  • Temaanalyse av ulykker i byer/tettsteder i Region sør : med fokus på gående og syklende 

   Schau, Vibeke (Statens vegvesens rapporter;145, Report, 2013-05-06)
   Rapporten oppsummerer resultater fra analyser av ulykker i byer og tettsteder i Region sør. Ulykkesregisteret STRAKS (20022011) og dybdeanalyser av dødsulykker (2005-2011) utgjør datagrunnlaget. Rapporten fokuserer på ...