• Safety in numbers -Litteraturstudie - Rambøll 2013 

   Børrud, Elin; Uteng, Tanu Priya; Myrberg, Grethe (Report, 2013-11-29)
   I Nasjonal Transportplan 2014 – 2023 er det en målsetning at økningen i persontrafikken i de store byene i Norge i hovedsak skal tas av gående og syklende. Dette har skapt bekymring da det er lett å tenke at de myke ...
  • Shared space 

   Myrberg, Grethe; Winjgarden, Karin van; Børrud, Elin; Stenersen, Lene (Rambøll rapport;2070700, Report, 2008-03-11)
   Etatsprosjektet Miljøvennlig bytransport har som målsetning å øke kompetansen på miljøvennlig bytransport både i Statens vegvesen og samfunnet som helhet, og på den måten bidra til mer miljøvennlig transport i byer og ...
  • Sykkelhåndboka - Sammenlignet med utenlandske løsninger 

   Spilsberg, Erik; Børrud, Elin; Myrberg, Grethe; Nordgård, Geir Ove (Rambøll rapport;6070842, Report, 2008-02-19)
   Håndbok 233 Sykkelhåndboka, Utforming av sykkelanlegg ble først utgitt i mai 2002. Den skal nå revideres for at den skal samsvare med i skiltforskriften og håndbok 017 Veg- og gateutforming som er endret. I den forbindelse ...