• Evaluering av ny vinterstandard på E136 på utvalgte strekninger 

      Kroken, Bjørn Øystein (Master thesis, 2015)
      Standard for drift og vedlikehold av riksveger, håndbok R610, bestemmer standard og krav til vinterdrift på norske veger. Høsten 2012 utga Vegdirektoratet ny og revidert standard for drift og vedlikehold. Kravene i ...