• Datasystem for styring og oppfølging av driftskontrakter på veg 

   Iversen, Arne (Master thesis, 2016)
   Norge har ca. 10.400 km riksveger og 44.340 km fylkesveger som daglig må driftes og vedlikeholdes gjennom kontraktene Statens vegvesen har med en rekke entreprenører. Det inngår blant annet rundt 1.100 tuneller og 18.000 ...
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser av vegoverbygning mht værrelaterte hendelser 

   Horvli, Ivar (VD rapport;25, Report, 2011-05)
   Rapporten inngår i ein serie rapportar frå FoU-prosjektet ‘Klima og transport’, etatsprosjekt 2007 – 2010. Hensikten med prosjektet er å gje betre rutinar og regelverk for prosjektering, bygging og drifting av veg tilpassa ...
  • Status og problemstillinger for grusvegnettet ved endret klima 

   Aursand, Per Otto; Horvli, Ivar; Aurstad, Joralf (TØI rapport;2542, Report, 2008-11-01)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet 'Klima og transport', etatsprosjekt 2007 - 2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for Planlegging, prosjektering, bygging, drift og ...
  • Utprøving av alternative kjemikalier for vinterdrift av veger 

   Dahl, Gjermund (Master thesis, 2009-06)
   Masteroppgaven ble utført for å se på hvilke effekter som kan oppnås med noen utvalgte alternative kjemikalier gjennom en litteraturstudie, laboratorie- og feltforsøk. Formålet med arbeidet har vært å tilegne seg nyttig ...
  • Varige vegdekker: Forprosjekt - Kunnskap og løsninger 

   Johansen, Johnny M; Evensen, Ragnar; Horvli, Ivar (ViaNova rapport;VN PT – 20075, Report, 2010-10-27)
   Rapporten dokumenterer resultatet fra en vurdering av framtidig kompetanse- og utviklingsbehov knyttet til vegdekker og vegkonstruksjoner i Norge. Vurderingen av framtidig kompetanse- og utviklingsbehov er gjennomført for ...