• Case Torggata. Arealbruksvirkninger av samferdselstiltak 

   Homleid, Tor; Toftdahl, Hanne; Haavardsholm, Oscar; Furuholmen, Jens; Grønn, Eli (Rapport;2017/38, Research report, 2018-03)
  • KVU Oslo-navet: Behovsanalyse 

   Homleid, Tor; Skjelvik, John Magne; Reinvang, Rasmus; Heieraas, Thora; Nordang, Edel H. (Research report, 2015)
   Behovsanalysen er den første av fire delrapporter i KVU Oslo-Navet. Rapporten redegjør for behov knyttet til transportsystemet i hovedstadsområdet. Det gis også en beskrivelse av dagens situasjon, samt en kartlegging av ...
  • KVU Oslo-navet: Ikke prissatte konsekvenser: Konsekvenser i anleggsfasen 

   Homleid, Tor; Rasmussen, Ingeborg; Parmer, Pernille (Research report, 2015)
   Anleggsfasen av prosjektet forventes å få betydelig negative konsekvenser for omgivelsene i samtlige utbyggingskonsepter. K2 og K4 ser ut til å ha noe flere negative konsekvenser for omgivelsene sammenlignet med K1 og K3. ...
  • KVU Oslo-navet: Nullvekstmålet – Rolledeling 

   Homleid, Tor (Research report, 2015)
   Dette notatet tar for seg hvilken rolledeling mellom kollektivtrafikk, sykling og gåing som ligger til grunn i KVU Oslo-Navets modellberegninger.
  • KVU Oslo-navet: Samfunnsøkonomisk analyse: Vedlegg til konseptanalysen 

   Homleid, Tor; Rasmussen, Ingeborg; Hansen, Vibeke Wøien; Skjeflo, Sofie Waage; Parmer, Pernille (Research report, 2015)
   Denne rapporten er et vedlegg til KVU Oslo-Navets delrapport fire, Konseptanalyse. Dokumentet inneholder analyse av trafikale konsekvenser og av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av konseptene K1-K4.
  • KVU Oslo-Navet: Situasjonsbeskrivelse: Vedlegg til Behovsanalyse 

   Heieraas, Thora; Reinvang, Rasmus; Homleid, Tor (Research report, 2015)
   Situasjonsanalysen er et vedlegg til KVU Oslo-Navets Behovsanalyse. Vedlegget gir en beskrivelse av dagens situasjon og de viktigste utfordringene innenfor dagens kollektivtransportsystem i hovedstadsområdet. Det har vært ...
  • KVU Oslo-navet: Trafikk- og transportanalyser: Vedlegg til konseptanalysen 

   Voldmo, Frode; Nerem, Sebastian; Vingan, Anita; Hartmann, Anders; Bowitz, Einar; Homleid, Tor (Research report, 2015)
   Transportanalyse og modellberegninger er et vedlegg til konseptanalysen. Vedleggsrapporten redegjør for beregningsforutsetninger, resultater og analyser som er gjort med den regionale persontransportmodellen RTM23+/ TramodBy.