• Bruk av XRF på bergartar for vurdering av miljørisiko: Eksempel frå Rv 4 Gran og E18 Grimstad – Kristiansand 

   Hagelia, Per; Fjermestad, Halldis (Statens vegvesens rapporter;516, Report, 2016-12-15)
   Statens vegvesen har omfattande ansvar innan samferdselssektoren. Kjemisk analyse er nødvendig for å løyse konkrete oppgåver knytta til miljø og materialar. Svært rask kjemisk analyse kan nå utførast med handheldt ...
  • Deterioration mechanisms and durability of sprayed concrete for rock support in tunnels 

   Hagelia, Per (Doctoral thesis, 2011)
   This thesis deals with deterioration mechanisms affecting steel fibre reinforced sprayed concrete used for rock support in tunnels. Physical and chemical degradation of sprayed concrete linings may contribute to destabilisation ...
  • Internt sulfatangrep i sprøytebetong med perlitt : Etatsprogrammet Varige konstruksjonar 2012-2015 

   Hagelia, Per (Statens vegvesens rapporter;582, Report, 2016-12)
   Nestunnelen på E16 blei stengt i nesten tre år på grunn av avskaling og nedfall av sprøytebetong med ekstrudert perlitt brukt til brannsikring av polyetylen (PE)-skum. Årsakene til betongskadane var omfattande utluting av ...
  • Magnetkis i betongtilslag : Effekt på betongs bestandighet 

   Danielsen, Svein Willy; Hagelia, Per; Wigum, Børge Johannes; De Weerdt, Klaartje; Aasly, Kurt; Lindgård, Jan; Pedersen, Bård (Statens vegvesens rapporter;463, Report, 2019-11)
   Sulfidmineraler og spesielt magnetkis kan bidra til nedbrytning av betong. Det har siden 1950-tallet vært rapportert om skader i en rekke land. Gjennomgang av historiske data fra ulike norske forekomster har vist at ca. ...
  • Mikroskopisk undersøking av betong 

   Hagelia, Per (Report, 2022-11)
   Denne rapporten dokumenterer nedbrytingsmekanismar i testbetong eksponert i Kristiansand i 25 år. Eksponeringsmiljøet her er brakt sjøvatn med varierande salinitet over årstidene. Tynnslip av tre ulike betongar blei ...
  • Miljøbelastningar i vegtunnelar : Etatsprogrammet Varige konstruksjonar 2012-2015 

   Hagelia, Per (Statens vegvesens rapporter;577, Report, 2016-12)
   Aktiviteten Miljøbelastningar i etatsprogrammet Varige konstruksjonar har fokusert på å skaffe fram ein oversikt over miljølaster som verkar på konstruksjonsmaterialar og tekniske installasjonar i vegtunnelar. Denne rapporten ...
  • Miljøgeologisk riktig planlegging og bygging 

   Hagelia, Per; Karlsen, Finn Sverre Daniel (Statens vegvesens rapporter;913, Report, 2023-05)
   Miljøgeologi er viktig for implementering av FNs bærekraftsmål i Statens vegvesens. MilGRO samlar erfaringar frå vegprosjekt med tanke på forureina og ikkje-forureina bergmasse. Det er eit stort potensial for betre ...
  • Oppsummering av tilstandsutvikling i sprøytebetong som bergsikring i ulike tunnelmiljø : Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015 

   Hagelia, Per (Statens vegvesens rapporter;566, Report, 2018-06)
   Denne rapporten dokumenterer tilstandsutviklinga i våtsprøyta stålfiberarmert sprøytebetong i eit utval representative tunnelar i ferskvassmiljø, svakt svovelsurt miljø, alunskifermiljø og undersjøisk miljø. Undersøkingane ...
  • Oslofjord testfelt for sprøytebetong – etablering og fem års resultat 

   Hagelia, Per (Statens vegvesens rapporter;570, Report, 2019-12)
   Sprøytebetong brukt som bergsikring i Oslofjordtunnelen er påverka av svært aggressivt salt grunnvatn og syredannande biofilm. Oslofjord testfelt, etablert i 2010, omfattar sprøytebetong som bergsikring og utstøypte ...
  • Rv. 4 på Gran, nyttiggjering av svartskifer: sluttrapport og erfaringer 

   Fjermestad, Halldis; Gundersen, Elisabeth; Hagelia, Per; Moen, Anne Brit; Torp, Malin (Statens vegvesens rapporter;333, Report, 2018-04-26)
   I 2013 fekk Statens vegvesen – Prosjekt Vestoppland løyve til å nyttiggjere alunskifer og annan forureinande svartskifer i samband med masseutskifting av ei myr for bygging av ny Rv. 4 gjennom Gran kommune. I løyvet frå ...
  • Sur avrenning frå rusta svovelførande gneis 

   Hagelia, Per (Statens vegvesens rapporter;922, Report, 2023-06)
   Rapporten gir eit samandrag av 20 års erfaring med ekstrem sur avrenning frå rusta svovelførande gneis i Lillesand. Undersøkingane bygger på mineralidentifikasjon ved røntgendiffraksjon og kjemisk mikroanalyse; pH-målingar, ...
  • Undersøking av langtidseksponerte armeringsfibrar 

   Hagelia, Per (Statens vegvesen rapporter;950, Report, 2024-01)
   Oslofjord testfelt omfattar blant anna langtidstesting av fleire ulike armeringsfibrar. Denne rapporten omhandlar resultatane frå langtidstesting av armeringsfibrane frå testfeltet, utført i 2022-2023: - Fibrar eksponert ...
  • Utlekkingsforsøk med svartskifer fra Rv. 4, Hadeland 

   Fjermestad, Halldis; Hagelia, Per; Thomassen, Tore (Statens vegvesens rapporter;665, Report, 2017-05)
   Gjennom to utlekkingsforsøk ble utsprengt svartskifer (fra alunskifer- og galgebergformasjonen) langs den nye Rv 4-traseen forbi Gran plassert i konteinere ute i friluft med naturlig gjennomstrømming av vann i form av ...
  • Varmgang i alunskifertipp 

   Hallingstad, Cecilie; Fjermestad, Halldis; Hagelia, Per (Statens vegvesen rapporter;977, Report, 2024-05)
   I 2019 oppstod det varmgang i en massetipp bestående av såkalte blandmasser av alunskifer og andre «ikke forurensede» bergarter nær Kistefoss på Jevnaker. Massene bestod av berg tatt ut i skjæring i forbindelse med omlegging ...