• Støy og lokal luftforurensing i Oslo og Akershus 

      Statens vegvesen Region øst; Fyhri, Aslak; Foslie, Ellen; Naper, Helge Gidske (Report, 2010-06)
      Temarapport om Støy og lokal luftforurensning inngår i Statens vegvesen Region østs arbeid med en Veg- og gatenettstrategi for Oslo og Akershus. Strategien skal beskrive Statens vegvesens bidrag til en målrettet areal- og ...