• Bruk av XRF på bergartar for vurdering av miljørisiko: Eksempel frå Rv 4 Gran og E18 Grimstad – Kristiansand 

   Hagelia, Per; Fjermestad, Halldis (Statens vegvesens rapporter;516, Report, 2016-12-15)
   Statens vegvesen har omfattande ansvar innan samferdselssektoren. Kjemisk analyse er nødvendig for å løyse konkrete oppgåver knytta til miljø og materialar. Svært rask kjemisk analyse kan nå utførast med handheldt ...
  • Mobilitet av uran og andre metall i bergarter i ny vegtrasé på Gran, Hadeland 

   Fjermestad, Halldis (Master thesis, 2013-07-09)
   Svartskifer er ein bergart rik på sulfid og spormetall, og kan derfor utgjere ein potensiell miljørisiko dersom den blir utsett for forvitring. I samanheng med utbygging av RV 4, skal det byggast ein tunnel i sulfidhaldige ...
  • Rv. 4 på Gran, nyttiggjering av svartskifer: sluttrapport og erfaringer 

   Fjermestad, Halldis; Gundersen, Elisabeth; Hagelia, Per; Moen, Anne Brit; Torp, Malin (Statens vegvesens rapporter;333, Report, 2018-04-26)
   I 2013 fekk Statens vegvesen – Prosjekt Vestoppland løyve til å nyttiggjere alunskifer og annan forureinande svartskifer i samband med masseutskifting av ei myr for bygging av ny Rv. 4 gjennom Gran kommune. I løyvet frå ...
  • Utlekkingsforsøk med svartskifer fra Rv. 4, Hadeland 

   Fjermestad, Halldis; Hagelia, Per; Thomassen, Tore (Statens vegvesens rapporter;665, Report, 2017-05)
   Gjennom to utlekkingsforsøk ble utsprengt svartskifer (fra alunskifer- og galgebergformasjonen) langs den nye Rv 4-traseen forbi Gran plassert i konteinere ute i friluft med naturlig gjennomstrømming av vann i form av ...
  • Varmgang i alunskifertipp 

   Hallingstad, Cecilie; Fjermestad, Halldis; Hagelia, Per (Statens vegvesen rapporter;977, Report, 2024-05)
   I 2019 oppstod det varmgang i en massetipp bestående av såkalte blandmasser av alunskifer og andre «ikke forurensede» bergarter nær Kistefoss på Jevnaker. Massene bestod av berg tatt ut i skjæring i forbindelse med omlegging ...