• Alléer langs vei og gate 

      Bruun, Magne (Book, 2012)
      Den europeiske landskapskonvensjonen trådde i kraft i 2004. Den setter et sterkere fokus på verdiene i landskapet, og alléene er et landskapselement som er knyttet til vegene. I St. meld.nr 24 (2003-2004) Nasjonal ...