• Complete Streets : konsept for helhetlig gateplanlegging 

   Beckstrøm Fuglseth, Bente; Løvstad, Lars (Statens vegvesens rapporter;203, Report, 2019-03)
   Denne rapporten presenterer konseptet Complete Streets som er tatt i bruk i en rekke byer i Nord Amerika. Konseptet handler om å legge til rette for alle brukergrupper, samt ivareta all bruk som skjer i tilknytning til en ...
  • Helhetlig gateplanlegging : et utvalg av relevante publikasjoner 

   Trosten Kaspersen, Lene; Hilmo, Hanna (Statens vegvesens rapporter;546, Report, 2019-08)
   Transportplanleggingen har i løpet av de siste årene gått fra sektortenkning til å fokusere på helhetlig utforming og tilrettelegging for miljøvennlig transport. Helhetlig gateplanlegging handler om å ivareta alle ...
  • Helhetlig planlegging og utforming av gater : Internasjonale eksempler 

   Jacobsen, Andreas Bjørne; Mahammed, Ismail; Sanner, Thea (Statens vegvesens rapporter;587, Report, 2019-11)
   Helhetlig planlegging og utforming av gater kan brukes som strategier for å nå nullvekstmålet, som innebærer at all vekst i persontrafikken i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Helhetlig ...
  • Introduksjon til gateplanlegging : fysiske, funksjonelle og sosiale forutsetninger for utforming av gater 

   Lillebye med flere, Einar (Statens vegvesens rapporter;250, Report, 2014-04-01)
   Rapporten har to målsettinger: - å økte den generelle kompetansen innen planlegging av transportanlegg i by - å supplere håndbok 017 Veg- og gateutforming ved å identifisere, analysere og prioritere planforutsetninger ...
  • Vareleveringslommene i Thorvald Meyers gate 

   Elverum, Cecilia Taylor; Hårstad, Eline Leithaug; Skiaker, Sandra (Statens vegvesens rapporter;727, Report, 2021-08)
   Thorvald Meyers Gate i Oslo har nylig blitt pusset opp, med seks nye vareleveringslommer langs gatas østre fortau. Vareleveringslommene har lav (2 cm) kantsteinsvis mot for tau og kjørebane og avviker fra vegnormalen. ...