• Helhetlig planlegging og utforming av gater : Internasjonale eksempler 

      Jacobsen, Andreas Bjørne; Mahammed, Ismail; Sanner, Thea (Statens vegvesens rapporter;587, Report, 2019-11)
      Helhetlig planlegging og utforming av gater kan brukes som strategier for å nå nullvekstmålet, som innebærer at all vekst i persontrafikken i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Helhetlig ...