• E14 Stjørdal – Hegramo: En trinnvis utbedring mot H5- standard 

   Pham, Kevin Khoa; Schjølberg, Øyvind Skrove; Müller, Daniel Milliam (Bachelor thesis, 2016)
   E14 fra Stjørdal til riksgrensen skal utbedres, og strekningen fra Stjørdal til Hegra bør innen en 30-årsperiode oppfylle kravene til H5 vegstandard. Oppgaven består i å gjøre nødvendige inngrep i dagens veglinje. I dette ...
  • E6 Transfarelv bru – Transfarelvmoen: Byggeplan og konkurransegrunnlag G/S-veg - Alta kommune 

   Hansen, Frode Lyng; Masvik, Mats Jørgen (Bachelor thesis, 2015)
   I denne hovedoppgaven, har studentene hatt i oppgave å lage et konkurransegrunnlag for ny gang- og sykkelveg, med tilhørende byggetegninger. I korte trekk går oppgaven ut på å detaljplanlegge, masseberegne, tegne, regne ...
  • Europaveg 39 Kusslid – Sunnfjord museum 

   Husabø, Sondre; Rise, Inga; Sandø, Mette Steensen (Bachelor thesis, 2018)
   Målet med denne bacheloroppgaven er å utarbeide en reguleringsplan av strekningen E39 mellom Kusslid og Sunnfjord museum i Sogn og Fjordane. Reguleringsplanen skal omfatte et forslag til etablering av gang- og sykkelveg ...
  • Forprosjekt - Fv.841: Ringvålvegen gang- og sykkelveg 

   Bjerke, Magnus; Rosting, Sindre; Malm, Eirik (Bachelor thesis, 2015)
   En ny gang- og sykkelveg fra Ringvålvegen fra like vest for Hestsjøen til der Tunellvegen krysser Ringvålvegen er prosjektert. Vegen som går her er stedvis uoversiktlig og trafikksikkerheten for myke trafikanter er dårlig. ...
  • Forprosjekt for kollektivtrasé fra Madlamark/Tjensvoll til UiS 

   Omdal, Anna Christine Tolås; Wathne, Pål (Bachelor thesis, 2018)
   I de kommende årene er det forventet en befolkningsvekst og transport økning på Nord-Jæren. Det er et høyt politisk ønske å flytte transport over fra bil til buss, sykkel og gange for å innfri målsetningen i regionen. ...
  • Forprosjekt fv.311 Saltkoppkrysset – Kayes gate: En løsning for gående og syklende 

   Naustdal, Bjørn-John; Lundsett, Mats Håvard; Haakonsen, John Magnus; Åmås, Jon Anders (Bachelor thesis, 2016)
   Det er gitt i oppgave å utarbeide et forprosjekt i forbindelse med ønske om en ny løsning for gående og syklende på strekningen mellom Saltkopp og Kayes gate. Strekningen er en del av fv. 311 gjennom Åsgårdstrand og er 2 ...
  • Forslag til reguleringsplan for E39 Vossebanen, delstrekning Dødehavet 

   Furebotten, Kristine; Åsne, Helleve; Raniseth, Ingrid (Bachelor thesis, 2014)
  • Gangbarhet i Molde: Sjøfronten - en fremtidig bysamler for alle 

   Sandnes, Erlend Larsen (Master thesis, 2015)
   Denne oppgaven søker å svare på; hvordan vil utviklingsprosjekt i den frigitte sjøfronten bidra til økt gangbarhet mellom kjøpesentra og eldre sentrumsstruktur? Utviklingsprosjektene Grand Fiære og Brunvollkvartalet i Molde ...
  • Gateplanlegging og utforming av anlegg for myke trafikanter langs fv. 410 : En studie hvor Tvedestrand møter det grønne skiftet 

   Tversland, Julie; Mjaaland, Rønnaug Eiriksrød; Rognlid, Ina; Haddeland, Silje (Bachelor thesis, 2018)
   Dette bachelorprosjektet er utarbeidet av fire studenter ved Universitetet i Agder med stor interesse for veg- og arealfaget på oppdrag fra Statens vegvesen. Prosjektet fokuserte på hvordan man skulle få flere til å gå, ...
  • GS anlegg Fokserød kollektivknutepunkt Sandefjord lufthavn Torp 

   Baqi Jalalzai, Abdul; Draganovic, Nisada; Bor Cin Sapai, Ngun (Bachelor thesis, 2019-05)
   Bakgrunnen for prosjektet er å utarbeide et forprosjekt for eventuelle GS-anlegg mellom knutepunkt Fokserød og Torp Sandefjord Lufthavn, og undersøke muligheter for å etablere GSveg som tilfredsstiller fremtidens krav om ...
  • Gs-veg, fv. 325 Gunnerødbrekka, Horten kommune 

   Volden, Sindre; Haugsvold, Sverre; Moen, Tone; Kalleberg, Amanda Kristine (Bachelor thesis, 2015)
   Oppgaven er å se på nye løsninger for gående og syklende langs den 1,7 km eksisterende gang- og sykkelvegen langs fylkesveg 325 fra Bakkenteigen til Borre. Målet er å øke sikkerheten, fremkommeligheten og tryggheten til ...
  • Gs-veger og fortau i Region øst : en tilstandsundersøkelse og vedlikeholdsplan for dekkene 

   Refdal, Geir (Statens vegvesens rapporter;68, Report, 2011-08)
   Det er gjennomført en tilstandsundersøkelse av gs-veger i Region øst. Av regionens 782 km med gs-veger er 629 km tilstandsregistrert. Med unntak av Oppland synes tilstanden å være tilfredsstillende i de fleste fylker. ...
  • Konkurransegrunnlag for FV.656 Valle - Jovikhaugen 

   Knarvik, Henrik Raymond; Bjerknes, Joakim; Thuen, Hans Torben Lekven (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven ble gitt av Statens vegvesen (SVV) Region midt og omhandler utarbeidelsen av anbudsdokumenter for et regulert vegprosjekt i Skodje kommune. Vegprosjektet går ut på å utbedre en vegstrekke på fylkesveg ...
  • Miljøgate ved Høgskolen i Ålesund 

   Brandsæter, Torbjørn; Lunde, Anders Dahl (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikten med denne oppgaven er å etablere et kollektivknutepunkt ved Høgskolen i Ålesund, Dette gjøres i samsvar med konseptvalgutredningen sitt forslag for bypakke Ålesund konsept K4- ‘’kombinert konsept’’, som i første ...
  • Myke trafikanter i Etnesjøen - kampen for tilværelsen 

   Røstad, Lars (Master thesis, 2017)
   I arbeidet med masteroppgaven har det kommet frem hvordan befolkningen i Etnesjøen ofte benytter bilen i stedet for andre transportmetoder når de skal nå ulike funksjoner. Etnesjøen er et kompakt tettsted hvor de fleste ...
  • Nasjonal sykkelstrategi - Sats på sykkel! : Grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2014-2023 

   Espeland, Marit; Amundsen, Kristin Strand (VD rapport;7, Report, 2012-02)
   Dokumentet foreslår nasjonale mål og innsatsområder for å fremme sykkel som transportform og hverdagsaktivitet. Gjennom arbeidet med strategien er det kartlagt status og behov for antall km gang- og sykkelanlegg fordelt ...
  • Når lokalsamfunnet bygger minimumsløsninger for gang og sykkelveger 

   Andersen, Eigil (Master thesis, 2016)
   Enkelte steder har en valgt å gjennomføre mindre utbyggingsprosjekter av gang- og sykkelveger uten bruk av reguleringsplan og planverktøyene i Plan- og bygningsloven. Dette fører til en forenkling av og en raskere planprosess. ...
  • Utforming og drift av parkeringsanlegg 

   Ukjent forfatter (Book, 2002-12)
  • Utstyr for drift og vedlikehold av gang-/sykkelveger 

   Skårland, Per (Intern rapport;2120, Research report, 1999-12-15)
   Hensikten med prosjektet har vært å finne fram til utstyr som er egnet for drift og vedlikehold av gang- /og sykkelveger. Prosjektet startet i 1997 med bæremaskin og noe utstyr. Antall utstyr som har inngått i undersøkelsen ...